Verkkosivut kuntoon – tarkista ainakin nämä 8+1 asiaa

Verkkosivut kuntoon

Tie­dät­kö, kuin­ka hyvin verk­ko­si­vus­to­si oikeas­ti toi­mii? Älä anna kil­pai­li­joil­le­si lii­kaa etu­mat­kaa, vii­meis­tään nyt kan­nat­taa lait­taa verk­ko­si­vut kun­toon ja ottaa niis­tä kaik­ki tehot irti!

Verkkosivujen kuntotarkistus

Verkkosivut kaipaavat tasaisesti huomiotasi, jotta ne voisivat tuottaa mahdollisimman hyviä tuloksia.

Verk­ko­si­vua on tär­ke­ää tasai­ses­ti päi­vit­tää, jot­ta sivut pysy­vät ajan­ta­sal­la, pal­ve­le­vat asiak­kai­ta­si mah­dol­li­sim­man hyvin ja löy­tyi­si­vät vie­lä mah­dol­li­sim­man hyvin Googlen haku­tu­lok­sis­ta.

Verk­ko­si­vus­ton kun­toa on siis hyvä tasai­ses­ti tar­kas­tel­la, ja tar­vit­taes­sa teh­dä tuki­toi­mia, jot­ta et jäi­si kil­pai­li­joi­den jal­koi­hin.

Verkkosivut kuntoon
- ainakin nämä asiat kannattaa verkkosivuistasi tarkistaa!

1. Responsiivisuus

Tar­kis­ta, että verk­ko­si­vu toi­mii moit­teet­to­mas­ti eri lait­teil­la ja eri kokoi­sil­la näy­töil­lä, kuten puhe­li­mil­la, table­teil­la ja tie­to­ko­neil­la. Tes­taus­ta kan­nat­taa teh­dä myös eri selai­mil­la.

Mobii­lis­sa kan­nat­taa kiin­nit­tää huo­mioi­ta myös sii­hen, että esi­mer­kik­si otsi­kot eivät lii­an suu­ria (jos jos­sain otsi­kos­sa on pidem­pi sana, voi hel­pos­ti käy­dä niin, että ko. sana ei skaa­lau­du näy­töl­le oikein vaan se jat­kuu sivusuun­taan yli näy­tön koon).

2. Verkkosivuston latausnopeus

Var­mis­ta, että verk­ko­si­vus­to­si latau­tuu nopeas­ti. Google pyr­kii tar­joa­maan käyt­tä­jil­leen par­haan mah­dol­li­sen käyt­tö­ko­ke­muk­sen haku­tu­los­ten kaut­ta.

Kun kävi­jä klik­kaa haku­tu­lok­sis­ta sivun link­kiä, mut­ta sivu latau­tuu hitaas­ti, on suu­ri toden­nä­köi­syys, että kävi­jä palaa takai­sin haku­tu­lok­siin etsi­mään nopeam­min ladat­ta­vaa vaih­toeh­toa. 

Google huo­mioi tämän ja päät­te­lee, että sivus­to tar­jo­aa huo­non käyt­tä­jä­ko­ke­muk­sen, kos­ka kävi­jät eivät viih­ty­neet sivus­tol­la, vaan pois­tui­vat heti. Eli huo­no lataus­no­peus voi joh­taa kävi­jöi­den mene­tyk­seen sekä hei­ken­tää verk­ko­si­vus­ton mai­net­ta haku­ko­nei­den sil­mis­sä.

Verk­ko­si­vus­ton nopea latau­tu­mi­nen on siis tär­keä teki­jä sekä käyt­tä­jä­ko­ke­muk­sen että haku­ko­ne­nä­ky­vyy­den kan­nal­ta.

Sik­si on tär­ke­ää panos­taa sivus­ton tek­ni­seen haku­ko­neop­ti­moin­tiin ja var­mis­taa, että verk­ko­si­vus­to latau­tuu nopeas­ti kai­kil­la lait­teil­la. Näin voi­daan paran­taa käyt­tä­jä­ko­ke­mus­ta ja samal­la edis­tää verk­ko­si­vus­ton sijoi­tus­ta haku­tu­lok­sis­sa.

Sivus­to­si nopeut­ta voit tes­ta­ta ja tar­kas­tel­la esi­mer­kik­si täl­lä ilmai­sel­la työ­ka­lul­la: Web­Pa­ge­Test

3. Sisällön selkeys ja luettavuus

Arvioi, onko verk­ko­si­vus­tol­la­si sel­keä ja hou­kut­te­le­va sisäl­tö, joka on help­po­lu­kuis­ta ja hou­kut­te­lee­ko se pitä­mään kävi­jöi­tä sivus­tol­la.

Verk­ko­si­vus­ton sisäl­löil­lä on suu­ri vai­ku­tus myös haku­ko­ne­nä­ky­vyy­teen ja verk­ko­si­vu­jen sisäl­tö­jen opti­moin­ti onkin tär­keä osa koko­nais­val­tais­ta ja hyvin toteu­tet­tua haku­ko­neop­ti­moin­tia (SEO-työ­tä).

4. Verkkosivuston navigointi

Tar­kis­ta, että verk­ko­si­vus­ton navi­goin­ti on sel­ke­ää ja käyt­tä­jäys­tä­väl­lis­tä, jot­ta kävi­jät löy­tä­vät tar­vit­se­man­sa tie­dot hel­pos­ti. Tär­keim­mät tie­dot pitäi­si löy­tyä aina mak­si­mis­saan parin klik­kauk­sen pääs­tä.

5. Linkkien toimivuus

Tar­kis­ta, että kaik­ki sisäi­set ja ulkoi­set lin­kit toi­mi­vat oikein ja vie­vät kävi­jät oikeil­le sivuil­le.

Kun sisäi­set lin­ki­tyk­set on teh­ty hyvin, aut­taa se kävi­jöi­tä liik­ku­maan sivus­tol­la hel­pos­ti, mut­ta lisäk­si se aut­taa myös Googlea ymmär­tä­mään parem­min sivus­to­si sisäl­töä ja sen raken­net­ta.

6. Visuaalinen houkuttelevuus

Arvioi, onko verk­ko­si­vus­ton visu­aa­li­nen ilme hou­kut­te­le­va, ammat­ti­mai­nen ja lin­jas­sa yri­tyk­se­si brän­din kans­sa. 

Kun verk­ko­si­vus­ta saa heti ensi­sil­mäyk­sel­lä ammat­ti­mai­sen ja luo­tet­ta­van kuvan, yhdis­tää kävi­jä tämän heti ali­ta­jui­ses­ti yri­tyk­se­si ja tuot­ta­mie­si pal­ve­lui­den laa­tuun.

7. Verkkosivuston tietoturva

Var­mis­ta, että verk­ko­si­vus­to on suo­jat­tu asian­mu­kai­sil­la tie­to­tur­va­toi­men­pi­teil­lä, kuten SSL-ser­ti­fi­kaa­til­la, jot­ta kävi­jät voi­vat luot­taa sivus­toon.

Verk­ko­si­vus­ton päi­vi­tyk­set on tär­keä pitää ajan­ta­sal­la. Alus­taa sekä lisä­osia on tär­keä sään­nöl­li­ses­ti päi­vit­tää (eikä jät­tää päi­vi­tyk­siä roik­ku­maan). Tämä on tär­ke­ää sivus­ton käy­tet­tä­vyy­den sekä tur­val­li­suu­den kan­nal­ta.

8. Analytiikka ja seuranta

Var­mis­ta, että verk­ko­si­vus­tol­la­si on asen­net­tu seu­ran­ta­työ­ka­lut, kuten Google Ana­ly­tics, jot­ta voit seu­ra­ta sivus­ton suo­ri­tus­ky­kyä, lii­ken­net­tä ja tavoit­tei­den saa­vut­ta­mis­ta.

Myös Search Con­so­len on hyvä löy­tyä. Search Con­so­les­ta löy­dät pal­jon hyö­dyl­lis­tä tie­toa verk­ko­si­vusi haku­ko­ne­nä­ky­vyy­teen sekä mah­dol­li­siin ongel­miin liit­tyen.

Löy­tyi­kö verk­ko­si­vus­tol­tan­ne pal­jon kehi­tet­tä­vää?
Ota yhteyt­tä, niin jutel­laan lisää — sel­vi­te­tään mitä oli­si jär­ke­vin teh­dä!

1. EXTRA VINKKI!

SEO — Hakukoneoptimointi

Tut­ki, kuin­ka hyvin verk­ko­si­vus­to­si on opti­moi­tu haku­ko­nei­ta var­ten ja kuin­ka hyvin verk­ko­si­vus­to­si oikeas­ti Googlen haku­tu­lok­sis­ta löy­tyy.

FREE Google SERP Chec­ker (Search Engi­ne Results Page Robot)

Ser­pRo­bot on ana­lyy­si­työ­ka­lu, jol­la voit tar­kas­tel­la ilmai­sek­si verk­ko­si­vus­to­si reaa­liai­kai­sia Google-sijoi­tuk­sia.

Siir­ry Ser­pRo­bot­tiin täs­tä!

Valit­se maa, lai­te ja kir­joi­ta verk­ko­si­vus­to­si osoi­te. Seu­raa­vak­si kir­joi­ta avain­sa­nat, joil­la haluai­sit haku­tu­lok­sis­ta löy­tyä.

Ohjel­ma ana­ly­soi tie­to­ja ja ker­too tulok­set, eli miten hyvin verk­ko­si­vus­to­si rank­kaa haku­tu­lok­siin kysei­sil­lä avain­sa­noil­la.