Lisää myyn­tiä ja uusia asiak­kai­ta

Mitä on Google Display ‑mainonta?

verkkosivut meio

Mitä Google Display ‑mainonta on ja missä kaikkialla mainokset näkyvät?

Googlen Display-verkosto tavoittaa yli 90 prosenttia internetin käyttäjistä

Google Display ‑mai­non­ta on ban­ne­ri­mai­non­taa, joka on yksi Googlen tar­joa­mis­ta mai­nos­muo­dois­ta.

Googlen Display-ver­kos­to tavoit­taa inter­ne­tin käyt­tä­jiä mil­joo­nien eri verk­ko­si­vus­to­jen, uutis­si­vu­jen, blo­gien sekä You­tu­ben ja Gmai­lin kal­tais­ten Google-sivus­to­jen kaut­ta.

Display-ver­kos­ton avul­la on mah­dol­lis­ta tavoit­taa ylei­söä todel­la laa­jas­ti.

Mitä Google Display ‑mainonta maksaa?

Google Display ‑mainonnan hintastrategia

Jos tavoit­tee­na on saa­da verk­ko­si­vus­tol­le mah­dol­li­sim­man pal­jon lii­ken­net­tä, kan­nat­taa hin­ta­stra­te­giak­si vali­ta CPC (cost per click) hin­noit­te­lu­mal­li, eli kulu­ja ker­tyy aina vain sil­loin, kun käyt­tä­jä klik­kaa mai­nos­ta ja siir­tyy verk­ko­si­vus­tol­le­si.

Jos tavoit­tee­na on saa­da mah­dol­li­sim­man pal­jon näky­vyyt­tä, kan­nat­taa hin­ta­stra­te­giak­si vali­ta CPM (cost per mil­le). Täl­löin Googlel­le mak­se­taan tiet­ty sum­ma jokai­ses­ta tuhan­nes­ta mai­nok­sen näyt­tö­ker­ras­ta eli impres­sios­ta.

Hin­ta­tar­jouk­set voi­daan opti­moi­da koneop­pi­mi­sen avul­la myös kon­ver­sioil­le.

Miksi Google Display ‑mainontaa kannattaa tehdä ammattilaisen avulla?

Google Display-mai­non­nan hin­ta voi vaih­del­la suu­res­ti ja hin­taan vai­kut­taa moni eri teki­jä.

Hin­taan vai­kut­taa muun muas­sa koh­de­ryh­män laa­juus, mai­nok­sen tyyp­pi, kil­pai­lu­ti­lan­ne sekä mai­nos­verk­ko­jen valin­ta. Lisäk­si mai­nok­sen laa­tu, koh­den­nus ja opti­moin­ti vai­kut­ta­vat suo­raan mai­non­nan tehok­kuu­teen ja kus­tan­nuk­siin.

Kor­kea­laa­tui­set hyvin toteu­te­tut mai­nok­set, hyvin koh­dis­tet­tu koh­dey­lei­sö ja jat­ku­va opti­moin­ti aut­ta­vat mak­si­moi­maan mai­non­nan tulok­sia. Google-mai­non­nan kus­tan­nuk­siin vai­kut­taa aina pal­jon myös kil­pai­lu­ti­lan­ne ja toi­mia­la.

Kui­ten­kin jous­ta­vat bud­jet­ti­vaih­toeh­dot mah­dol­lis­ta­vat mai­non­nan rää­tä­löin­nin yri­tyk­sen tar­pei­den ja resurs­sien mukaan.

Lue lisää Google-mai­non­nan pal­ve­luis­tam­me!

Google Display-mainonnan hyödyt

Display-mai­non­ta tar­jo­aa mah­dol­li­suu­den koh­den­taa mai­nok­sia erit­täin tar­kas­ti halu­tuil­le koh­dey­lei­söil­le.

Tämä tekee sii­tä erit­täin tehok­kaan stra­te­gian brän­di­nä­ky­vyy­den kas­vat­ta­mi­seen uusien ylei­sö­jen saa­vut­ta­mi­sek­si sekä uudel­leen­mark­ki­noin­tiin jo ole­mas­sa ole­vil­le ylei­söil­le.

Kuinka Display-mainontaa voi kohdentaa

Google Display-mai­non­taa voi­daan koh­den­taa esi­mer­kik­si demo­gra­fis­ten teki­jöi­den, kiin­nos­tuk­sen koh­tei­den tai käyt­tä­jän aiem­man käyt­täy­ty­mi­sen perus­teel­la.

Display-mai­non­taa voi­daan koh­den­taa myös ostoai­keis­sa ole­vil­le ylei­söl­le eli käyt­tä­jil­le, eli heil­le, jot­ka ovat juu­ri ver­kos­ta hake­neet tar­joa­mia­si tuot­tei­ta tai pal­ve­lui­ta.

Uudelleenmarkkinointia Display ‑mainosten avulla

Display-mai­non­taa voi­daan hyö­dyn­tää erit­täin tehok­kaas­ti myös uudel­leen­mark­ki­noin­nis­sa. Uudel­leen­mark­ki­noin­nin avul­la voit tavoit­taa käyt­tä­jiä, jot­ka ovat jo aiem­min käy­neet verk­ko­si­vus­tol­la­si.

Uudel­leen­mark­ki­noin­nin avul­la pysyt poten­ti­aa­li­sen asiak­kaan mie­les­sä, pys­tyt muis­tut­ta­maan hei­tä ole­mas­sao­los­ta­si sekä kas­vat­ta­maan hei­dän kiin­nos­tus­taan tuot­tei­ta­si tai pal­ve­lui­ta­si koh­taan.

Uudel­leen­mark­ki­noin­nin tavoit­tee­na on ohja­ta kävi­jöi­tä takai­sin verk­ko­si­vus­tol­le­si ja kan­nus­taa hei­tä suo­rit­ta­maan halua­ma­si toi­men­pi­de lop­puun, kuten ostok­sen teke­mi­nen, tar­jouk­sen hyö­dyn­tä­mi­nen tai yhtey­den­ot­to yri­tyk­see­si.

Minkälainen on hyvä Google Display ‑mainos?

Kai­kis­sa mai­nos­si­säl­löis­sä kan­nat­taa olla aina joh­don­mu­kai­nen. Google Display-mai­non­nas­sa voi­daan käyt­tää val­mii­ta ban­ne­rei­ta tai hyö­dyn­tää res­pon­sii­vi­sia mai­nok­sia. 

Hyvä mai­nos on ulkoa­sul­taan sel­keä ja visu­aa­li­ses­ti hou­kut­te­le­va. Lisäk­si on tär­ke­ää, että mai­nok­sen vies­ti on sel­keä ja yti­me­käs. Täs­sä yhtey­des­sä usein vähem­män on enem­män.

Mai­nok­seen on hyvä muis­taa lisä­tä myös CTA (call to action) eli toi­min­ta­ke­ho­te. CTA voi olla esi­mer­kik­si “Osta täs­tä”, “Tutus­tu!” tai “Lue lisää!”.

Responsiivinen Display ‑mainos

Google Adsiin voi lada­ta usei­ta sisäl­tö­koh­tei­ta, kuten kuvia, videoi­ta ja logon sekä lisäk­si kir­joit­taa eri­lai­sia otsi­koi­ta ja kuvauk­sia – ja näis­tä Google luo eri­lai­sia mai­no­syh­dis­tel­miä. 

Opti­maa­li­nen yhdis­tel­mä näkyy sopi­van kokoi­se­na mai­nok­sis­sa eri sivus­toil­la, sovel­luk­sis­sa, You­Tu­bes­sa ja Gmai­lis­sa.

Res­pon­sii­vis­ten Display-mai­nos­ten etu­na on se, että ne voi­vat olla tulos­ten kan­nal­ta tehok­kaam­pia ver­rat­tu­na taval­li­seen ban­ne­ri­mai­non­taan.

Res­pon­sii­vis­ten mai­nok­sien koh­dal­la ei kui­ten­kaan voi itse päät­tää, että mil­lai­sia yhdis­tel­miä koh­dey­lei­söl­le näy­te­tään. Eli jos mai­nok­sen visu­aa­li­suus on kes­keis­tä, kan­nat­taa ban­ne­rit teh­dä itse ja lada­ta ne val­mii­na suo­raan Google Adsiin.

Krista Hakala - Meion omistaja

Kiva kun oot tääl­lä!

Voisiko Google Display ‑mainonta toimia teille?

Google tar­jo­aa tehok­kai­ta tapo­ja tavoit­taa eri­lai­sia koh­dey­lei­sö­jä, lisä­tä brän­din näky­vyyt­tä, hou­ku­tel­la lii­ken­net­tä verk­ko­si­vuil­le, kas­vat­taa myyn­tiä ja pal­jon muu­ta.

Ota yhteyt­tä – luo­daan yhdes­sä teil­le paras stra­te­gia Google-mai­non­nan tehok­kaa­seen hyö­dyn­tä­mi­seen!

Krista Hakala - Meion omistaja

Kiva kun oot tääl­lä!

Voisiko Google Display ‑mainonta toimia teille?

Google tar­jo­aa tehok­kai­ta tapo­ja tavoit­taa eri­lai­sia koh­dey­lei­sö­jä, lisä­tä brän­din näky­vyyt­tä, hou­ku­tel­la lii­ken­net­tä verk­ko­si­vuil­le, kas­vat­taa myyn­tiä ja pal­jon muu­ta.

Ota yhteyt­tä – luo­daan yhdes­sä teil­le paras stra­te­gia Google-mai­non­nan tehok­kaa­seen hyö­dyn­tä­mi­seen!