Meio_logo

WordPress kotisivut yritykselle

Wordpress kotisivut yritykselle

WordPress koti­si­vut tai­pu­vat moneen tar­koi­tuk­seen ja tyy­liin, joten saat juu­ri oman­nä­köi­set ja tar­koi­tuk­see­si sopi­vat koti­si­vut yri­tyk­sel­le­si.

Tehokkaat WordPress verkkosivut yritykselle tai yhdistykselle

WordPress on maa­il­man suo­si­tuin jul­kai­su­jär­jes­tel­mä. WordPres­siä käyt­tää yli 40 % kai­kis­ta inter­ne­tin verk­ko­si­vus­tois­ta.

WordPres­sil­lä on mah­dol­lis­ta teh­dä lähes mil­lai­sia koti­si­vu­ja tahan­sa. Se on erit­täin jous­ta­va verk­ko­si­vua­lus­ta ja tar­jo­aa moni­puo­li­set työ­ka­lut net­ti­si­vu­jen raken­ta­mi­seen ja päi­vit­tä­mi­seen.

Worpress on SEO ystävällinen alusta

WordPress koti­si­vua­lus­ta on erit­täin haku­ko­neys­tä­väl­li­nen ja nopea.

Toki huo­noil­la valin­noil­la myös WordPress koti­si­vus­ta voi saa­da erit­täin ras­kaan ja hitaan sivus­ton toteu­tet­tua.

Kun WordPress koti­si­vu raken­ne­taan hyvien käy­tän­tö­jen mukai­ses­ti, tulee koti­si­vus­ta kevyt ja nopea, mikä edis­tää hyvää haku­ko­ne­nä­ky­vyyt­tä.

Sivus­ton lataus­no­peus (var­sin­kin mobii­lis­sa) on yksi ran­kin fac­tor, eli verk­ko­si­vun nopeu­del­la on iso vai­ku­tus sii­hen, miten Google arvos­taa verk­ko­si­vus­toa.

Responsiiviset verkkosivut

Verk­ko­si­vu­jen res­pon­sii­vi­suus tar­koit­taa sitä, että net­ti­si­vut muok­kau­tu­vat auto­maat­ti­ses­ti eri kokois­ten lait­tei­den näy­töil­le sopi­vik­si.

Tämä omi­nai­suus on kor­vaa­mat­to­man tär­keä nyky­ai­kai­ses­sa net­ti­si­vusuun­nit­te­lus­sa, sil­lä yhä useam­mat käyt­tä­jät selaa­vat verk­koa mobii­li­lait­teil­la.

Res­pon­sii­vi­nen WordPress verk­ko­si­vus­to var­mis­taa, että kävi­jät voi­vat naut­tia koti­si­vus­ta­si vai­vat­to­mas­ti mil­lä tahan­sa lait­teel­la. Hyväl­lä käyt­tö­ko­ke­muk­sel­la on myös suo­ra vai­ku­tus haku­ko­ne­nä­ky­vyy­teen.

WordPress kotisivut vai alusta asti koodatut?

Kun yri­tyk­sel­le luo­daan verk­ko­si­vu­ja, on kak­si vaih­toeh­toa: joko koo­da­ta sivut tyh­jäs­tä tai käyt­tää val­mis­ta koti­si­vua­lus­taa.

Esi­mer­kik­si useim­mat isot mai­nos­toi­mis­tot toteut­ta­vat myös ihan perus­verk­ko­si­vut alus­ta asti koo­daa­mal­la, mikä näkyy tie­tys­ti myös hin­nas­sa. Usein perus­verk­ko­si­vu­jen hin­ta läh­tee täl­löin 5000 euros­ta ylös­päin.

Val­mis­ta alus­taa käyt­tä­mäl­lä, ei jokais­ta verk­ko­si­vua tar­vit­se alus­ta asti koo­da­ta, eikä käyt­tää sii­hen aikaa ja resurs­se­ja. 

Molem­mis­sa vaih­toeh­dois­sa lop­pu­tu­los voi olla ihan sama ja ihan saman näköi­nen. Kysees­sä on vain eri­lai­nen toteu­tus­ta­pa.

Kotisivujen tekijän valinta?

Muis­ta tutus­tua tar­jouk­siin ja sel­vi­tä, mikä oli­si juu­ri sinun tar­pei­siin kaik­kein paras vaih­toeh­to. Eri teki­jöil­lä on eri­lai­set vah­vuu­det, me esi­mer­kik­si kes­ki­tym­me net­ti­si­vus­ton laa­tuun ja haku­ko­ne­nä­ky­vyy­teen.

Itse suosimme WordPress kotisivuja

Itse olem­me valin­neet WordPres­sin koti­si­vu­jen raken­ta­mi­seen sen moni­puo­li­suu­den, luo­tet­ta­vuu­den sekä haku­ko­neys­tä­väl­li­syy­den takia.

Täs­tä syys­tä voim­me kes­kit­tyä luo­maan asiak­kail­lem­me lisä­ar­voa tuot­ta­via ele­ment­te­jä, kuten käy­tet­tä­vyyt­tä ja uniik­kia ulkoa­sua, sen sijaan että käyt­täi­sim­me suu­rim­man osan ajas­ta uuden sivus­to­run­gon raken­ta­mi­seen koo­daa­mal­la.

WordPress kotisivuja on helppo jatkossa päivittää

Alus­tan valin­ta vai­kut­taa sii­hen, mil­lai­sia omi­nai­suuk­sia verk­ko­si­vuil­la voi olla ja kuin­ka help­poa uuden sisäl­lön lisää­mi­nen on.

Useim­mis­sa tapauk­sis­sa suo­sit­te­lem­me yri­tyk­sil­le val­mii­den koti­si­vua­lus­to­jen valin­taa, ellei eri­tyi­siä uniik­ke­ja toi­min­nal­li­suuk­sia tar­vi­ta.

WordPress kotisivujen ylläpito

Koti­si­vus­ta on tär­ke­ää pitää huol­ta ja sik­si verk­ko­si­vua on tär­ke­ää tasai­ses­ti päi­vit­tää, näin voit var­mis­taa verk­ko­si­vus­ton hyvän suo­ri­tus­ky­vyn, käy­tet­tä­vyy­den sekä tur­val­li­sen ja var­man toi­min­nan.

Esi­mer­kik­si WordPress koti­si­vu­jen perus­koo­dia ja lisä­osia täy­tyy sään­nöl­li­ses­ti päi­vit­tää, jot­ta koti­si­vu toi­mii ja on tur­val­li­nen.

Voit huo­leh­tia päi­vi­tyk­sis­tä itse tai voit ulkois­taa tämän. Monet yri­tyk­set tar­joa­vat yllä­pi­toa myös pal­ve­lu­na, kuten myös me itse.

WordPress kotisivut kannattaa valita yritykselle, koska:

  1. Help­po­käyt­töi­syys: WordPres­sin käyt­tö­liit­ty­mä on intui­tii­vi­nen ja help­po­käyt­töi­nen, joten net­ti­si­vun päi­vit­tä­mi­nen ja hal­lin­ta on jat­kos­sa vai­va­ton­ta. Ei vaa­di syväl­lis­tä tek­nis­tä osaa­mis­ta.
  2. Haku­ko­neys­tä­väl­li­syys: WordPress on erit­täin haku­ko­neys­tä­väl­li­nen alus­ta, joka tar­jo­aa hyvän poh­jan haku­ko­neop­ti­moil­le.
  3. Jous­ta­vuus ja skaa­lau­tu­vuus: WordPress sovel­tuu niin pie­nil­le yri­tyk­sil­le kuin suu­ril­le­kin orga­ni­saa­tioil­le­kin. Se skaa­lau­tuu tar­pei­de­si mukaan ja mah­dol­lis­taa verk­ko­si­vus­ton kehit­tä­mi­sen ja kas­vat­ta­mi­sen pit­käl­lä aika­vä­lil­lä.
  4. Tie­to­tur­va: WordPress panos­taa jat­ku­vas­ti tie­to­tur­vaan ja päi­vit­tää sään­nöl­li­ses­ti ohjel­mis­to­aan. Lisäk­si on saa­ta­vil­la monia tie­to­tur­vaan kes­kit­ty­viä lisä­osia, jot­ka aut­ta­vat suo­jaa­maan verk­ko­si­vus­toa­si.

WordPress tar­jo­aa moni­puo­li­sen ja tehok­kaan työ­ka­lun verk­ko­si­vus­ton raken­ta­mi­seen ja hal­lin­taan. Usein WordPress koti­si­vut ovat­kin kaik­kein kus­tan­nus­te­hok­kain ja paras vaih­toeh­to suu­rim­mal­le osal­le PK-yri­tyk­sis­tä.

Tarvitseeko yrityksesi tehokkaat kotisivut?

Ota yhteyt­tä, niin jutel­laan lisää  – luo­daan yhdes­sä paras stra­te­gia verk­ko­si­vu­jen uudis­tuk­seen!

Krista Hakala Meio Oy

Kris­ta Haka­la
Meion perus­ta­ja ja SEO-asian­tun­ti­ja
krista@meio.fi