Tulok­se­kas­ta digi­mark­ki­noin­tia

Digimarkkinointi — Mitä se on ja miksi se on tärkeää?

Digimarkkinointi on oikein toteutettuna kustannustehokasta ja erittäin hyvin mitattavaa – lisäksi sitä voi hyödyntää moniin eri tavoitteisiin.

Hakukoneoptimoinnin palvelut

Mitä on digimarkkinointi?

Digi­mark­ki­noin­ti kat­taa kaik­ki mark­ki­noin­nin ja mai­non­nan toi­men­pi­teet, jot­ka tapah­tu­vat ver­kos­sa. Kana­via voi­vat olla esi­mer­kik­si yri­tyk­sen verk­ko­si­vut, haku­ko­neet, digi­mai­non­ta, sisäl­tö­mark­ki­noin­ti ja läs­nä­olo somes­sa.

Digi­taa­li­nen mark­ki­noin­ti on nous­sut kes­kei­sek­si osak­si yri­tyk­sen nyky­ai­kais­ta mark­ki­noin­ti­stra­te­gi­aa — sen avul­la yri­tyk­set voi­vat koh­den­taa vies­tin­tän­sä tar­kas­ti ja mita­ta kam­pan­joi­den tehok­kuut­ta reaa­lia­jas­sa, opti­moi­den siten mark­ki­noin­ti­stra­te­gi­aan­sa sekä resurs­sien käyt­töä.

Digi­mark­ki­noin­nin avul­la voit tavoit­taa juu­ri ne ihmi­set, jot­ka ovat kaik­kein toden­nä­köi­sim­min kiin­nos­tu­nei­ta tar­joa­mis­ta­si tuot­teis­ta tai pal­ve­luis­ta — ja usein huo­mat­ta­vas­ti perin­teis­tä mark­ki­noin­tia edul­li­sem­min.

Digi­mark­ki­noin­nin avul­la voit erot­tua jou­kos­ta ja raken­taa vah­vaa brän­diä. Ja var­sin­kin pie­nem­mil­le yri­tyk­sil­le digi­mark­ki­noin­ti tar­jo­aa todel­la tehok­kaan mah­dol­li­suu­den kil­pail­la näky­vyy­des­tä isom­pia toi­mi­joi­ta vas­taan.

post it laput

Kustannustehokasta digimarkkinointia