Meio_logo

Verkkosivujen hakukoneoptimointi — 5 tärkeintä vinkkiä

verkkosivujen hakukoneoptimointi

Verk­ko­si­vu­jen haku­ko­neop­ti­moin­ti (SEO) on pro­ses­si, jos­sa pyri­tään paran­ta­maan verk­ko­si­vus­ton näky­vyyt­tä ja sijoi­tuk­sia Googlen orgaa­ni­sis­sa eli luon­nol­li­sis­sa haku­tu­lok­sis­sa. 

Verkkosivujen hakukoneoptimointi eli SEO (Search Engine Optimization)

Verk­ko­si­vu­jen haku­ko­neop­ti­moin­ti on pro­ses­si, jos­sa pyri­tään paran­ta­maan verk­ko­si­vus­ton näky­vyyt­tä ja sijoi­tuk­sia haku­ko­nei­den, kuten Googlen luon­nol­li­sis­sa haku­tu­lok­sis­sa. Tavoit­tee­na on saa­da verk­ko­si­vus­to näky­mään mah­dol­li­sim­man kor­keal­la haku­tu­lok­sis­sa, mah­dol­li­sim­man rele­van­teil­la hakusa­noil­la.

Haku­ko­neop­ti­moin­nil­la pyri­tään ymmär­tä­mään haku­ko­nei­den toi­min­taa ja algo­rit­mien toi­min­ta­pe­ri­aat­tei­ta. Tämän avul­la voi­daan opti­moi­da verk­ko­si­vus­ton tek­nis­tä raken­net­ta, sisäl­töä ja link­ke­jä siten, että se vas­taa haku­ko­nei­den aset­ta­mia vaa­ti­muk­sia ja par­hai­ta käy­tän­tö­jä.

TOP 3 hakutulokset keräävät yli 60 prosenttia kaikista klikeistä

Sik­si verk­ko­si­vun haku­ko­neop­ti­moin­tiin kan­nat­taa panos­taa. Har­vem­pi kävi­jä selaa ensim­mäi­sen haku­tu­los­si­vun lop­puun, saa­ti­ka siir­tyy toi­sel­le tai kol­man­nel­le haku­tu­los­si­vul­le.

Tärkeimmät 5 vinkkiä kotisivujen hakukoneoptimointiin

1. Avainsanatutkimus

Tär­keä osa haku­ko­neop­ti­moin­tia on ensim­mäi­sek­si sel­vit­tää, mit­kä hakusa­nat ja haku­lausek­keet liit­ty­vät yri­tyk­sen tai verk­ko­si­vus­ton toi­mia­laan. Avain­sa­na­tut­ki­muk­sen sekä ana­lyy­sin avul­la pys­ty­tään tun­nis­ta­maan rele­van­tit haku­ter­mit, joi­den avul­la halu­taan tul­la löy­de­tyk­si.

Tämä on  ensim­mäi­nen ja tär­kein vai­he. Ilman kun­nol­lis­ta avian­sa­na­tut­ki­mus­ta haku­ko­neop­ti­moin­tia ei kan­na­ta läh­teä edes teke­mään.

2. Verkkosivujen tekninen hakukoneoptimointi

Kun puhu­taan verk­ko­si­vu­jen tek­ni­ses­tä haku­ko­neop­ti­moin­nis­ta, puhu­taan verk­ko­si­vu­jen tek­ni­sis­tä ja raken­teel­li­sis­ta omi­nai­suuk­sis­ta sekä verk­ko­si­vu­jen laa­tuun liit­ty­vis­tä asiois­ta. 

Verk­ko­si­vu­jen tek­ni­nen haku­ko­neop­ti­moin­ti kat­taa usei­ta eri toi­men­pi­tei­tä, mut­ta var­sin­kin nämä sei­kat kan­nat­taa kan­nat­taa huo­mioi­da:

  • Sivus­ton lataus­no­peu­den paran­ta­mi­nen
  • Mobii­liys­tä­väl­li­syy­den var­mis­ta­mi­nen
  • Käy­tet­tä­vyy­den paran­ta­mi­nen
  • Verk­ko­si­vus­ton haku­ko­neys­tä­väl­li­sen indek­soi­ta­vuu­den var­mis­ta­mi­nen
  • Tie­to­tur­van var­mis­ta­mi­nen
  • Verk­ko­si­vun raken­teen paran­ta­mi­nen
  • Oikean­lais­ten URL-osoit­tei­den käyt­tö ja opti­moin­ti
  • Sisäis­ten lin­ki­tyk­sien paran­ta­mi­nen

3. Verkkosivun sisältöjen hakukoneoptimointi

Verk­ko­si­vun sisäl­löt ovat tär­keä osa haku­ko­neop­ti­moin­tia.

Jokai­sel­la yksit­täi­sel­lä sivul­la tuli­si kes­kit­tyä vain yhteen aihee­seen. Eli yhdel­lä sivul­la on hyvä käsi­tel­lä yhtä aihet­ta ja toi­sel­la sivul­la tois­ta aihet­ta. 

Avain­sa­no­jen stra­te­gi­nen käyt­tö sisäl­löis­sä ja otsi­kois­sa sekä sisäl­tö­jen infor­ma­tii­vi­suus ja ainut­laa­tui­suus ovat kes­kei­siä teki­jöi­tä sisäl­tö­jen haku­ko­neop­ti­moin­nis­sa.

Tavoit­tee­na on tar­jo­ta arvo­kas­ta ja infor­ma­tii­vis­ta sisäl­töä, joka vas­taa käyt­tä­jien haku­ky­se­ly­jä ja aut­taa sivus­toa sijoit­tu­maan kor­keam­mal­le haku­tu­lok­sis­sa.

Myös jokai­sen sivun meta­tie­dot on tär­keä kir­joit­taa uniik­kiin ja kävi­jää hou­kut­te­le­vaan muo­toon.

Tääl­tä löy­dät 10 vink­kiä sisäl­tö­jen haku­ko­neop­ti­moin­tiin!

4. Linkkien rakentaminen

Link­kien raken­ta­mi­nen viit­taa ulkois­ten sivus­to­jen lin­kit­tä­mi­seen verk­ko­si­vus­tol­le.

Laa­duk­kai­den ja rele­vant­tien link­kien hank­ki­mi­nen paran­taa sivus­ton luo­tet­ta­vuut­ta ja mai­net­ta haku­ko­nei­den sil­mis­sä, mikä vai­kut­taa posi­tii­vi­ses­ti sivus­ton sijoi­tuk­seen haku­tu­lok­sis­sa.

Ulkois­ten link­kien arvioin­nis­sa on huo­mioi­ta­va lin­kit­tä­vän sivus­ton luo­tet­ta­vuus ja suo­sio sekä sisäl­tö­jen yhteen­so­pi­vuus. Huo­not lin­kit voi­vat nimit­täin hei­ken­tää sivus­to­si luot­ta­mus­ta, jon­ka myö­tä haku­ko­ne­nä­ky­vyys voi las­kea.

Lue lisää haku­ko­neop­ti­moin­nis­ta sekä myös Off-site SEOs­ta ja link­kien raken­ta­mi­ses­ta tääl­tä.

5. Analytiikka ja seuranta

Koti­si­vu­jen haku­ko­neop­ti­moin­tiin kuu­luu sivus­ton suo­ri­tus­ky­vyn seu­ran­ta ja ana­ly­soin­ti.

Seu­ran­nan avul­la voi­daan arvioi­da, miten eri haku­ko­neop­ti­moin­nin toi­men­pi­teet vai­kut­ta­vat verk­ko­si­vus­ton näky­vyy­teen, haku­ko­ne­si­joi­tuk­siin, lii­ken­tee­seen ja kon­ver­sioi­hin.

Näi­den tie­to­jen perus­teel­la voi­daan teh­dä tar­vit­ta­via muu­tok­sia ja kehit­tää verk­ko­si­vus­toa eteen­päin.

Tar­vit­set­ko apua Google-näky­vyy­den kas­vat­ta­mi­ses­sa?
Kat­so lisää haku­ko­neop­ti­moin­nin pal­ve­luis­tam­me tääl­tä!

Miksi kotisivujen hakukoneoptimointi kannattaa?

Haku­ko­nei­den sijoi­tuk­sis­ta käy­tä­vä kova kil­pai­lu on koros­ta­nut haku­ko­neop­ti­moin­nin mer­ki­tys­tä enti­ses­tään niin verk­ko­si­vuil­la kuin verk­ko­kau­pois­sa­kin.

Ilman oikean­lais­ta haku­ko­neop­ti­moin­tia on haas­ta­vaa saa­da net­ti­si­vu­ja nouse­maan toi­vot­tui­hin haku­tu­lok­siin ja parem­piin hakusi­joi­tuk­siin. 

Yri­tyk­set jot­ka löy­ty­vät Googlen haku­tu­los­ten kär­ki­pääs­tä, saa­vat yleen­sä kai­ken huo­mion.

Jos toi­mit esi­mer­kik­si pie­nem­mäl­lä paik­ka­kun­nal­la ja alal­la­si ei ole kovaa kil­pai­lua, voi sil­loin hyvän näky­vyy­den saa­vut­ta­mi­sek­si riit­tää, että yri­tyk­sel­lä on verk­ko­si­vu, joka on raken­net­tu mah­dol­li­sim­man haku­ko­neys­tä­väl­li­sek­si (verk­ko­si­vus­ton raken­ne on sel­keä ja verk­ko­si­vu on help­po­käyt­töi­nen, mobii­liys­tä­väl­li­nen ja nopea).

Mones­ti pelk­kä haku­ko­neys­tä­väl­li­nen verk­ko­si­vus­to ei rii­tä, vaan haku­ko­neop­ti­moin­tiin täy­tyy panos­taa enem­män, jos halu­aa saa­vut­taa parem­pia sijoi­tuk­sia haku­tu­lok­sis­sa.

Lue lisää koko­nais­val­tai­ses­ta haku­ko­neop­ti­moin­nis­ta ja sii­tä, mitä kaik­kea SEO on.

Lähes 90 prosenttia ihmisistä aloittaa tuotteiden ja palveluiden etsimisen hakukoneista

Yli 90 pro­sent­tia lukee vain ensim­mäi­sen sivun haku­tu­lok­set. Mitä kor­keam­mal­le etusi­vun haku­tu­lok­sis­sa sijoi­tut, sitä enem­män kävi­jöi­tä saat verk­ko­si­vus­tol­le­si.

Kotisivujen hakukoneoptimoinnin avulla jatkuvaa, maksutonta ja laadukasta liikennettä

Hyvin opti­moi­duil­la koti­si­vuil­la sääs­tät pal­jon rahaa ja mah­dol­lis­tat asiak­kai­de­si parem­man tavoit­ta­mi­sen erit­täin kus­tan­nus­te­hok­kaas­ti.

Tarvitsetko apua Google-sijoituksien parantamisessa?

Ota yhteyt­tä – luo­daan yhdes­sä teil­le paras stra­te­gia Google-näky­vyy­den tehok­kaa­seen kas­vat­ta­mi­seen!

Krista Hakala Meio Oy

Kris­ta Haka­la
Meion perus­ta­ja ja SEO-asian­tun­ti­ja
krista@meio.fi