Meio_logo

Lataa ilmai­nen checklist

Verkkosivu-uudistus mielessä?

Checklist: verkkosivu-uudistus

Verkkosivujen uudistus on täydellinen hetki kehittää ja parantaa sivustoasi

Vaik­ka verk­ko­si­vus­to oli­si teh­ty miten hyvin tahan­sa, on verk­ko­si­vus­toa useim­mi­ten suo­si­tel­ta­vaa uudis­taa muu­ta­man vuo­den välein, jot­ta se pysyy tek­ni­ses­ti ajan­ta­sai­se­na, visu­aa­li­ses­ti hou­kut­te­le­va­na ja haku­ko­neys­tä­väl­li­se­nä.

Sivus­to­uu­dis­tus voi myös men­nä nopeas­ti met­sään, jos haku­ko­neop­ti­moin­tia ei lain­kaan huo­mioi­da. Kukaan yrit­tä­jä ei var­mas­ti­kaan toi­vo löy­tä­vän­sä itse­ään tilan­tees­ta, jos­sa vuo­sien aika­na saa­vu­tet­tu Google-näky­vyys kato­aa savu­na ilmaan, sivus­to­uu­dis­tuk­sen yhtey­des­sä.

Kun sivus­to­uu­dis­tus teh­dään huo­lel­li­ses­ti, SEO-kul­ma huo­mioi­den, voit säi­lyt­tää ja jopa paran­taa nykyis­tä Google-näky­vyyt­tä­si.

Jos sivus¬≠to¬≠si kai¬≠paa uudis¬≠tus¬≠ta ja tar¬≠vit¬≠set apua ‚ÄĒ ota yhteyt¬≠t√§!

Sivustouudistus SEO-kulmasta

Haku­ko­neop­ti­moin­nin huo­mioi­mi­nen sivus­to­uu­dis­tuk­sen yhtey­des­sä on eri­tyi­sen tär­ke­ää sil­loin, kun van­hal­la sivus­tol­la on jo saa­vu­tet­tu haku­ko­ne­nä­ky­vyyt­tä.

T√§s¬≠s√§ checklis¬≠tis¬≠s√§ k√§y¬≠d√§√§n l√§pi uudis¬≠tus¬≠pro¬≠jek¬≠tin t√§r¬≠keim¬≠m√§t vai¬≠heet sek√§ k√§y¬≠t√§n¬≠n√∂n vin¬≠kit, joi¬≠den avul¬≠la var¬≠mis¬≠tat, ett√§ verk¬≠ko¬≠si¬≠vus¬≠to¬≠si s√§i¬≠lyt¬≠t√§√§ uudis¬≠tuk¬≠sen yhtey¬≠des¬≠s√§ hyv√§n n√§ky¬≠vyy¬≠den haku¬≠ko¬≠neis¬≠sa ‚ÄĒ ilman pel¬≠koa jo saa¬≠vu¬≠te¬≠tun Google-n√§ky¬≠vyy¬≠den romah¬≠ta¬≠mi¬≠ses¬≠ta.

Jos olet aikeis­sa uudis­taa sivus­toa­si lähi­tu­le­vai­suu­des­sa, kan­nat­taa checklist lada­ta ehdot­to­mas­ti tal­teen!

Lataa checklist!

Verkkosivujen uudistuksen keskeisimmät vaiheet

Verk­ko­si­vu-uudis­tus on moni­vai­hei­nen pro­ses­si, joka vaa­tii huo­lel­lis­ta suun­nit­te­lua ja toteu­tus­ta onnis­tuak­seen.

Ladat­ta­vas­ta checklis­tis­tä löy­dät kes­kei­sim­mät vin­kit, jot­ka aut­ta­vat säi­lyt­tä­mään haku­ko­ne­nä­ky­vyy­te­si uudis­tuk­sen aika­na.

Mut­ta mitä muu­ta kan­nat­taa huo­mioi­da, jot­ta pro­jek­ti sujuu tehok­kaas­ti ja tulok­sek­kaas­ti?

1. Tavoitteiden määrittely

Ennen verk­ko­si­vu­jen uudis­tus­pro­jek­tin aloi­tus­ta, on tär­ke­ää mää­ri­tel­lä sel­keät tavoit­teet. Kysy itsel­tä­si ja tii­mil­tä­si:

 • Mik¬≠si verk¬≠ko¬≠si¬≠vut uudis¬≠te¬≠taan?
 • Mit√§ haluat saa¬≠vut¬≠taa uudis¬≠tuk¬≠sen avul¬≠la?
 • Kuka on koh¬≠dey¬≠lei¬≠s√∂¬≠si ja mit√§ he odot¬≠ta¬≠vat sivus¬≠tol¬≠ta?

2. Nykytilan analyysi

Ennen kuin aloi­tat sivus­to­uu­dis­tuk­sen, on tär­ke­ää ymmär­tää, mis­sä täl­lä het­kel­lä men­nään.

Ker√§√§ tie¬≠to¬≠ja sivus¬≠to¬≠si lii¬≠ken¬≠tees¬≠t√§, suo¬≠si¬≠tuim¬≠mis¬≠ta sivuis¬≠ta, backlin¬≠keis¬≠t√§ ja var¬≠sin¬≠kin avain¬≠sa¬≠nois¬≠ta, joil¬≠la k√§vi¬≠j√§t l√∂y¬≠t√§¬≠v√§t t√§l¬≠l√§ het¬≠kel¬≠l√§ sivus¬≠to¬≠si. Tut¬≠ki, mit¬≠k√§ sivut tuot¬≠ta¬≠vat eni¬≠ten lii¬≠ken¬≠net¬≠t√§ ja kon¬≠ver¬≠sioi¬≠ta.

Ana­ly­soi myös, miten sivus­to­si sijoit­tuu haku­tu­lok­sis­sa täl­lä het­kel­lä ja mitä paran­net­ta­vaa löy­tyy. Tämän perus­teel­la voit suun­ni­tel­la, mitä sisäl­töä on säi­ly­tet­tä­vä ja miten sivus­ton raken­teen muu­tok­set voi­vat vai­kut­taa näky­vyy­teen.

Nyky­ti­lan ana­lyy­sin avul­la voit suun­ni­tel­la uudis­tuk­sen siten, että säi­ly­tät nykyi­set vah­vuu­det ja paran­nat heik­ko­ja koh­tia.

3. Suunnittelma ja strategia

Mää­rit­te­le uusi sivus­to­stra­te­gia, joka perus­tuu nyky­ti­lan ana­lyy­sin tulok­siin ja aset­ta­mii­si tavoit­tei­siin.

 • Osto¬≠po¬≠lut: Suun¬≠nit¬≠te¬≠le sel¬≠ke√§t ja tehok¬≠kaat osto¬≠po¬≠lut, jot¬≠ka joh¬≠ta¬≠vat halut¬≠tui¬≠hin toi¬≠miin.
 • Sis√§l¬≠t√∂¬≠stra¬≠te¬≠gia: P√§√§¬≠t√§, mil¬≠lais¬≠ta sis√§l¬≠t√∂√§ tar¬≠vit¬≠set ja miten se j√§r¬≠jes¬≠te¬≠t√§√§n. Sis√§l¬≠t√∂¬≠stra¬≠te¬≠gian poh¬≠jak¬≠si suo¬≠sit¬≠te¬≠len erit¬≠t√§in l√§m¬≠pi¬≠m√§s¬≠ti toteut¬≠ta¬≠maan avain¬≠sa¬≠na¬≠tut¬≠ki¬≠mus¬≠ta, var¬≠sin¬≠kin sii¬≠n√§ tapauk¬≠ses¬≠sa, jos tavoit¬≠tei¬≠sii¬≠si sis√§l¬≠tyy haku¬≠ko¬≠ne¬≠n√§¬≠ky¬≠vyy¬≠den kas¬≠vat¬≠ta¬≠mi¬≠nen.
 • Visu¬≠aa¬≠li¬≠nen ilme: Luo visu¬≠aa¬≠li¬≠nen suun¬≠ni¬≠tel¬≠ma, joka tukee br√§n¬≠di√§ ja on hou¬≠kut¬≠te¬≠le¬≠va koh¬≠dey¬≠lei¬≠s√∂l¬≠le.

4. Tekninen toteutus

Alus­tan valin­taan kan­nat­taa panos­taa. Itse suo­sim­me WordPress-sivus­to­ja, kos­ka ne ovat käyt­tä­jäys­tä­väl­li­set, haku­ko­neys­tä­väl­li­set ja nii­tä on jat­kos­sa help­po päi­vit­tää. Lisäk­si WordPres­sil­lä on mah­dol­lis­ta teh­dä lähes min­kä­nä­köi­siä sivus­to­ja tahan­sa.

On tär­ke­ää var­mis­taa, että sivus­to toi­mii moit­teet­to­mas­ti ja täyt­tää haku­ko­nei­den vaa­ti­muk­set. Kiin­ni­tä eri­tyis­tä huo­mio­ta aina­kin näi­hin osa-aluei­siin: sivus­ton nopeus, mobii­liys­tä­väl­li­syys ja sivus­ton raken­ne.

 • Var¬≠mis¬≠ta, ett√§ sivut latau¬≠tu¬≠vat nopeas¬≠ti, hitaat sivut kar¬≠kot¬≠ta¬≠vat k√§vi¬≠j√∂i¬≠t√§ ja vai¬≠kut¬≠ta¬≠vat nega¬≠tii¬≠vi¬≠ses¬≠ti
  haku­ko­ne­nä­ky­vyy­teen.
 • Tar¬≠kis¬≠ta, ett√§ sivus¬≠to toi¬≠mii hyvin mobii¬≠li¬≠lait¬≠teil¬≠la, nyky¬≠p√§i¬≠v√§¬≠n√§ iso osa k√§yt¬≠t√§¬≠jis¬≠t√§ selaa net¬≠ti√§ puhe¬≠li¬≠mil¬≠laan ‚Äď Google suo¬≠sii mobii¬≠liys¬≠t√§¬≠v√§l¬≠li¬≠si√§ sivus¬≠to¬≠ja.
 • Pid√§ sivus¬≠ton raken¬≠ne sel¬≠ke√§¬≠n√§ ja loo¬≠gi¬≠se¬≠na, jot¬≠ta sivus¬≠to on help¬≠po¬≠k√§yt¬≠t√∂i¬≠nen sek√§ k√§vi¬≠j√∂il¬≠le ett√§ haku¬≠ko¬≠neil¬≠le.

5. Sisällön luominen ja siirtäminen

Kun sisäl­töä siir­re­tään van­hal­ta sivus­tol­ta uudel­le, on tär­ke­ää var­mis­taa, että kaik­ki oleel­li­nen sisäl­tö säi­lyy.

Ole¬≠mas¬≠sa ole¬≠va sis√§l¬≠t√∂ kan¬≠nat¬≠ta k√§y¬≠d√§ huo¬≠lel¬≠li¬≠ses¬≠ti l√§pi ja p√§i¬≠vit¬≠t√§√§ se vas¬≠taa¬≠maan nykyi¬≠si√§ tar¬≠pei¬≠ta, haku¬≠ko¬≠nei¬≠den vaa¬≠ti¬≠muk¬≠sia ja k√§yt¬≠t√§¬≠jien haku¬≠tar¬≠koi¬≠tuk¬≠sia. Sis√§l¬≠t√∂ on t√§r¬≠ke¬≠√§√§ opti¬≠moi¬≠da sek√§ haku¬≠ko¬≠neil¬≠le ett√§ k√§yt¬≠t√§¬≠jil¬≠le ‚Äď t√§m√§ var¬≠mis¬≠taa, ett√§ uusi sivus¬≠to¬≠si tar¬≠jo¬≠aa par¬≠haan mah¬≠dol¬≠li¬≠sen k√§yt¬≠t√∂¬≠ko¬≠ke¬≠muk¬≠sen.

Hy√∂¬≠dyn¬≠n√§ avain¬≠sa¬≠na¬≠tut¬≠ki¬≠muk¬≠sen tulok¬≠sia sis√§l¬≠t√∂¬≠jen opti¬≠moin¬≠nis¬≠sa. Luo lis√§k¬≠si uut¬≠ta, laa¬≠du¬≠kas¬≠ta sis√§l¬≠t√∂√§, joka vas¬≠taa k√§yt¬≠t√§¬≠jien kysy¬≠myk¬≠siin ja tar¬≠pei¬≠siin mah¬≠dol¬≠li¬≠sim¬≠man hyvin. Mit√§ parem¬≠min sis√§l¬≠t√∂¬≠si vas¬≠taa k√§yt¬≠t√§¬≠jien teke¬≠miin hakui¬≠hin, sit√§ kor¬≠keam¬≠mal¬≠le Googles¬≠sa sijoi¬≠tut. 

Visu¬≠aa¬≠li¬≠ses¬≠sa ilmees¬≠s√§ on t√§r¬≠ke√§ muis¬≠taa, ett√§ se tukee br√§n¬≠di√§ ja sis√§l¬≠t√∂¬≠j√§ mah¬≠dol¬≠li¬≠sim¬≠man hyvin ‚ÄĒ sek√§ on hou¬≠kut¬≠te¬≠le¬≠va koh¬≠dey¬≠lei¬≠s√∂l¬≠le.

7. Julkaisu ja integraatiot

Kun sivus­to alkaa olla jul­kai­su­val­mis, on tär­ke­ää vie­lä tes­ta­ta kaik­ki mah­dol­li­set toi­min­not sekä sivus­ton käy­tet­tä­vyys. Käy­tet­tä­vyyt­tä kan­nat­taa tes­ta­ta eri lait­teil­la ja useam­mal­la eri selai­mel­la.

Jos URL-osoit­tei­siin on tul­lut muu­tok­sia, muis­ta teh­dä 301-uudel­lee­noh­jauk­set van­hois­ta osoit­teis­ta uusiin.

Kun uusi sivus¬≠to on jul¬≠kais¬≠tu, p√§i¬≠vi¬≠t√§ ja l√§he¬≠t√§ uusi XML-sivu¬≠kart¬≠ta Google Search Con¬≠so¬≠leen. Pyy¬≠d√§ my√∂s Googlea indek¬≠soi¬≠maan uusi sivus¬≠to mah¬≠dol¬≠li¬≠sim¬≠man pian jul¬≠kai¬≠sun j√§l¬≠keen (indek¬≠soin¬≠ti¬≠pyyn¬≠n√∂n voit l√§het¬≠t√§√§ Search Con¬≠so¬≠le ‚ÄĎtilin kaut¬≠ta).

8. Seuranta ja optimointi

Jul¬≠kai¬≠sun j√§l¬≠keen ana¬≠ly¬≠soi dataa s√§√§n¬≠n√∂l¬≠li¬≠ses¬≠ti ja tee tar¬≠vit¬≠taes¬≠sa muu¬≠tok¬≠sia ‚Äď t√§m√§ aut¬≠taa sinua paran¬≠ta¬≠maan sivus¬≠ton tehok¬≠kuut¬≠ta ja Google-n√§ky¬≠vyyt¬≠t√§. Muis¬≠ta seu¬≠ra¬≠ta, ett√§ sivus¬≠to alkaa indek¬≠soi¬≠tua Googleen jul¬≠kai¬≠sun j√§l¬≠keen.

Vaik¬≠ka SEO oli¬≠si verk¬≠ko¬≠si¬≠vu-uudis¬≠tuk¬≠ses¬≠sa huo¬≠mioi¬≠tu huo¬≠lel¬≠li¬≠ses¬≠ti, voi sivus¬≠ton sijoi¬≠tuk¬≠sis¬≠sa sil¬≠ti esiin¬≠ty√§ v√§liai¬≠kais¬≠ta las¬≠kua, mik√§ on nor¬≠maa¬≠lia. Sijoi¬≠tus¬≠ten pit√§i¬≠si kui¬≠ten¬≠kin palau¬≠tua aika nopeas¬≠ti ennal¬≠leen ‚ÄĒ ja jopa paran¬≠tua, var¬≠sin¬≠kin jos sivus¬≠to¬≠uu¬≠dis¬≠tuk¬≠sen yhtey¬≠des¬≠s√§ on teh¬≠ty SEO-ty√∂¬≠t√§.

Sivustouudistus ja SEO

On erit­täin suo­si­tel­ta­vaa ottaa SEO-asian­tun­ti­ja mukaan pro­jek­tiin heti alus­sa, jo alus­tan valin­ta­vai­hees­sa, eikä vas­ta sivus­to­uu­dis­tuk­sen olles­sa jo käyn­nis­sä. Tämä var­mis­taa, että kaik­ki pää­tök­set teh­dään haku­ko­neop­ti­moin­nin näkö­kul­mas­ta ja että alus­ta ja raken­ne tuke­vat par­hai­ten tule­via SEO-stra­te­gioi­ta.

Verkkosivu-uudistuksen sudenkuopat

Verk­ko­si­vus­ton uudis­tus on pro­jek­ti, joka voi tuo­da muka­naan suu­ria hyö­ty­jä, mut­ta sii­hen liit­tyy myös monia poten­ti­aa­li­sia suden­kuop­pia, jot­ka voi­vat vaa­ran­taa pro­jek­tin onnis­tu­mi­sen.

 • Ilman sel¬≠kei¬≠t√§ tavoit¬≠tei¬≠ta ja suun¬≠ni¬≠tel¬≠maa uudis¬≠tus¬≠pro¬≠jek¬≠ti voi ajau¬≠tua v√§√§¬≠ril¬≠le rai¬≠teil¬≠le, mik√§ usein joh¬≠taa ajan tuh¬≠laa¬≠mi¬≠seen sek√§ heik¬≠koon lop¬≠pu¬≠tu¬≠lok¬≠seen.
 • Mene¬≠tet¬≠ty haku¬≠ko¬≠ne¬≠lii¬≠ken¬≠ne ‚ÄĒ jos haku¬≠ko¬≠neop¬≠ti¬≠moin¬≠ti (SEO) j√§te¬≠t√§√§n huo¬≠miot¬≠ta, sivus¬≠ton haku¬≠ko¬≠ne¬≠n√§¬≠ky¬≠vyys voi k√§r¬≠si√§ mer¬≠kit¬≠t√§¬≠v√§s¬≠ti ‚ÄĒ Google-sijoi¬≠tuk¬≠sien my√∂¬≠t√§ mene¬≠te¬≠t√§√§n my√∂s k√§vi¬≠j√§¬≠lii¬≠ken¬≠ne.

Huo­lel­li­sel­la suun­nit­te­lul­la ja hyvän kump­pa­nin avul­la voit vält­tää ylei­sim­mät vir­heet ja var­mis­taa, että sivus­to­uu­dis­tus­pro­jek­ti var­mas­ti onnis­tuu.

Voit luo­da verk­ko­si­vus­ton, joka tukee lii­ke­toi­min­ta­si tavoit­tei­ta, aut­taa yri­tys­tä­si kas­va­maan ja tar­jo­aa erin­omai­sen käyt­tö­ko­ke­muk­sen!

Krista Hakala - Meion omistaja

Kiva kun oot tääl­lä!

Kaipaatko apua verkkosivu-uudistukseen?

Meion koti¬≠si¬≠vu¬≠pa¬≠ket¬≠tei¬≠hin kuu¬≠luu aina perus¬≠ta¬≠son SEO eli haku¬≠ko¬≠neop¬≠ti¬≠moin¬≠ti ‚ÄĒ kos¬≠ka Google-n√§ky¬≠vyy¬≠den raken¬≠ta¬≠mi¬≠nen on Meion ydin¬≠osaa¬≠mis¬≠ta!

Bud­je­tis­ta­si ja tavoit­teis­ta­si riip­puen teem­me myös syväl­li­sem­pää opti­moin­tia Googlen kär­ki­paik­ko­jen saa­vut­ta­mi­sek­si.

Kat¬≠so lis√§√§ koti¬≠si¬≠vu¬≠pal¬≠ve¬≠luis¬≠tam¬≠me ja ota yhteyt¬≠t√§ ‚ÄĒ kar¬≠toi¬≠te¬≠taan tilan¬≠ne ja luo¬≠daan teil¬≠le paras stra¬≠te¬≠gia verk¬≠ko¬≠si¬≠vu¬≠jen kehit¬≠t√§¬≠mi¬≠seen!

Krista Hakala - Meion omistaja

Kiva kun oot tääl­lä!

Kaipaatko apua verkkosivujen uudistukseen?

Meion koti¬≠si¬≠vu¬≠pa¬≠ket¬≠tei¬≠hin kuu¬≠luu aina perus¬≠ta¬≠son SEO eli haku¬≠ko¬≠neop¬≠ti¬≠moin¬≠ti ‚ÄĒ kos¬≠ka Google-n√§ky¬≠vyy¬≠den raken¬≠ta¬≠mi¬≠nen on Meion ydin¬≠osaa¬≠mis¬≠ta!

Bud­je­tis­ta­si ja tavoit­teis­ta­si riip­puen teem­me myös syväl­li­sem­pää opti­moin­tia Googlen kär­ki­paik­ko­jen saa­vut­ta­mi­sek­si.

Kat¬≠so lis√§√§ koti¬≠si¬≠vu¬≠pal¬≠ve¬≠luis¬≠tam¬≠me ja ota yhteyt¬≠t√§ ‚ÄĒ kar¬≠toi¬≠te¬≠taan tilan¬≠ne ja luo¬≠daan teil¬≠le paras stra¬≠te¬≠gia verk¬≠ko¬≠si¬≠vu¬≠jen kehit¬≠t√§¬≠mi¬≠seen!