Uuden verkkosivuston hakukoneoptimointi [tärkeimmät vinkit]

uuden verkkosivun SEO

Kun uusi verk­ko­si­vus­to on jul­kais­tu ja indek­soi­tu, on aika alkaa työs­ken­nel­lä sen haku­ko­ne­nä­ky­vyy­den paran­ta­mi­sek­si. Uuden verk­ko­si­vus­ton haku­ko­neop­ti­moin­nis­sa täy­tyy olla kär­si­väl­li­nen, mut­ta tie­tyt perus­asiat on hyvä lait­taa kun­toon heti alkuun. 

Varmista, että uudella sivustollasi työkalut ovat kunnossa

Analytiikan ja datan avulla voit kehittää sivustoasi

Google Ana­ly­tics on maa­il­man suo­si­tuin ana­ly­tiik­ka­työ­ka­lu. Ana­ly­tics tar­jo­aa val­ta­vas­ti dataa ja mah­dol­li­suuk­sia tut­kia verk­ko­si­vu­vie­rai­li­joi­den käyt­täy­ty­mis­tä.

Ana­ly­tiik­ka on tär­ke­ää asen­taa sivus­tol­le, jot­ta voit jat­kos­sa seu­ra­ta verk­ko­si­vus­to­si toi­mi­vuut­ta, opti­moi­da sivus­toa­si tehok­kaam­mak­si sekä tuot­ta­vam­mak­si.

Ana­ly­tic­sin avul­la opit myös tun­te­maan ylei­sö­si parem­min, eli ana­ly­tii­kan avul­la voi­daan kerä­tä todel­la arvo­kas­ta tie­toa verk­ko­si­vu­jen kävi­jöis­tä.

Google Search Consolella seuraat hakukonenäkyvyyttäsi

Google Search Con­so­le tar­jo­aa arvo­kas­ta tie­toa verk­ko­si­vus­to­si suo­ri­tus­ky­vys­tä ja haku­ko­ne­nä­ky­vyy­des­tä Googles­sa.

Search Con­so­lel­la voit sel­vit­tää, miten Google näkee yri­tyk­se­si verk­ko­si­vun, se ilmoit­taa myös mah­dol­li­sis­ta ongel­mis­ta Googlen haku­ko­ne­nä­ky­vyy­teen liit­tyen.

Google Search Con­so­le aut­taa sinua ymmär­tä­mään, miten sivusi menes­ty­vät Googlen haku­tu­lok­sis­sa ja miten esi­mer­kik­si käyt­tä­jät löy­tä­vät tien­sä verk­ko­si­vus­tol­le­si.

Kun sivustosi on ihan uusi ja vie indeksointi aikaa

Kun jul­kais­taan koko­naan uusi sivus­to, täy­tyy haku­ko­ne­nä­ky­vyyt­tä läh­teä raken­ta­maan täy­sin nol­las­ta.

On tär­ke­ää muis­taa, että uuden sivus­ton haku­ko­ne­nä­ky­vyy­den kehit­ty­mi­nen vaa­tii aikaa. Usein kes­tää kuu­kausia, ennen kuin sivus­to löy­tää paik­kan­sa haku­tu­lok­sis­sa.

Kär­si­väl­li­syys on valt­tia täs­sä vai­hees­sa.

Kuin­ka tar­kis­tat, onko Google jo indek­soi­nut sivus­to­si? Kat­so tääl­tä vin­kit!

Tärkeimmät vinkit uuden verkkosivuston hakukoneoptimointiin

Yli puo­let yri­tys­si­vu­jen kävi­jä­lii­ken­tees­tä vir­taa taval­li­ses­ti luon­nol­lis­ten eli orgaa­nis­ten haku­tu­los­ten kaut­ta. 

Google on useim­pien ihmis­ten ensim­mäi­nen pysäk­ki, kun he etsi­vät tie­toa tai rat­kai­su­ja ongel­miin­sa — jos sivus­to­si ei nouse haku­tu­lok­sis­sa esiin, mene­tät val­ta­van mää­rän poten­ti­aa­li­sia asiak­kai­ta.

Googlen kär­jes­tä löy­ty­vät yri­tyk­set, nap­paa­vat suu­rim­man osan asiak­kais­ta — sik­si haku­ko­neop­ti­moin­tiin kan­nat­taa nyky­päi­vä­nä todel­la­kin panos­taa.

Alta löy­dät tär­keim­mät vin­kit!