Tekninen SEO — tärkeimmät vinkit tekniseen hakukoneoptimointiin

tekninen SEO

Tek­ni­nen SEO on haku­ko­neop­ti­moin­nin osa-alue, joka kes­kit­tyy verk­ko­si­vus­ton tek­ni­seen toteu­tuk­seen ja raken­tee­seen. Sen tavoit­tee­na on teh­dä sivus­tos­ta haku­ko­neil­le ymmär­ret­tä­vä, help­po­käyt­töi­nen ja hel­pos­ti indek­soi­ta­va.

Tekninen hakukoneoptimointi