Google-näky­vyys hal­tuun!

Tekninen hakukoneoptimointi eli SEO [MINIOPAS]

seostrategiaa

Tekninen (SEO) hakukoneoptimointi

Tek­ni­nen haku­ko­neop­ti­moin­ti on avai­na­se­mas­sa kun halu­taan var­mis­taa, että verk­ko­si­vus­to on haku­ko­neil­le hel­pos­ti löy­det­tä­vis­sä, ymmär­ret­tä­vis­sä ja indek­soi­ta­vis­sa.

Tek­ni­nen SEO on haku­ko­neop­ti­moin­nin osa-alue, joka kes­kit­tyy verk­ko­si­vus­ton tek­ni­seen toteu­tuk­seen ja raken­tee­seen. Sen tavoit­tee­na on teh­dä sivus­tos­ta haku­ko­neil­le mah­dol­li­sim­man ymmär­ret­tä­vä, help­po­käyt­töi­nen ja hel­pos­ti indek­soi­ta­va.

Vaik­ka sisäl­tö­si oli­si kuin­ka laa­du­kas­ta tahan­sa, ilman tek­nis­tä haku­ko­neop­ti­moin­tia, sivus­to­si ei vält­tä­mät­tä tavoi­ta poten­ti­aa­lis­ta ylei­söään tehok­kaas­ti.

Alta löy­dät lis­tat­tu­na tär­keim­mät osa-alu­eet tek­ni­sen haku­ko­neop­ti­moin­nin kan­nal­ta.

Varmista alkuun sivuston indeksoitavuus

Var­mis­ta, että haku­ko­neet voi­vat löy­tää ja indek­soi­da kaik­ki verk­ko­si­vus­to­si tär­keim­mät sivut. Tämä edel­lyt­tää robots.txt-tiedoston ja XML site­ma­pin asian­mu­kais­ta kon­fi­gu­roin­tia.

Robots.txt-tiedosto ker­too Googlen haku­bo­teil­le, mitä yksit­täi­siä sivu­ja verk­ko­si­vus­tol­la­si ne voi­vat käy­dä läpi. Jos et halua haku­bot­tien käy­vän läpi jotain yksit­täi­siä sivu­ja, voit ilmoit­taa tämän robots.txt-tiedostossa.

(Jos et halua esi­mer­kik­si jon­kin tie­tyn yksit­täi­sen sivun lis­tau­tu­van Googlen haku­tu­lok­siin lain­kaan, voit estää tämän robots.txt-tiedostossa.)

XML site­map on kart­ta Googlen haku­bo­teil­le sivus­tos­ta­si ja sivuis­ta, joi­den toi­vot indek­soi­tu­van Googleen.

Site­map eli sivus­to­kart­ta aut­taa haku­bot­te­ja käy­mään läpi sivus­to­si nopeam­min ja ymmär­tä­mään sivus­toa­si sekä sen sisäl­töä parem­min.

Site­ma­piin ei tule sisäl­lyt­tää nii­tä sivu­ja, joi­ta ei halu­ta Googlen indek­soi­van.

Tarkista URL-osoitteesi

Huo­leh­di, että sivu­jen URL-osoit­teet ovat mah­dol­li­sim­man sel­kei­tä, kuvaa­via ja käyt­tä­jäys­tä­väl­li­siä.

Lyhyet ja avain­sa­noi­hin liit­ty­vät URL-osoit­teet aut­ta­vat haku­ko­nei­ta ymmär­tä­mään sivus­ton sisäl­töä parem­min, tämä vai­kut­taa suo­raan myös haku­ko­ne­nä­ky­vyy­teen.

Esi­mer­kik­si URL-osoi­te:

meio.fi/tekninen-seo-hakukoneoptimointi/

on huo­mat­ta­vas­ti sel­keäm­pi ja käyt­tä­jäys­tä­väl­li­sem­pi URL-osoi­te kuin esi­mer­kik­si:

meio.fi/255565-category-2023

Sivuston nopeus

Var­mis­ta, että verk­ko­si­vus­to­si latau­tuu nopeas­ti, var­sin­kin mobii­lin puo­lel­la.

Verk­ko­si­vus­ton nopea latau­tu­mi­nen on erit­täin tär­keä teki­jä sekä käyt­tä­jä­ko­ke­muk­sen että haku­ko­ne­nä­ky­vyy­den kan­nal­ta. On siis tär­ke­ää opti­moi­da sivus­ton lataus­no­peut­ta ja suo­ri­tus­ky­kyä. 

Sivus­to­si nopeut­ta voit tes­ta­ta  esi­mer­kik­si Googlen omal­la työ­ka­lul­la:
PageS­peed Insights

Mobiiliystävällisyys

Var­mis­ta, että sivus­to­si toi­mii moit­teet­to­mas­ti kai­kil­la eri lait­teil­la ja on mah­dol­li­sim­man res­pon­sii­vi­nen. Mobii­liys­tä­väl­li­syys on yksi tär­keim­piä teki­jöi­tä haku­ko­nei­den arvioi­mas­sa käyt­tä­jä­ko­ke­muk­ses­sa.

Sivuston turvallisuus

SSL-ser­ti­fi­kaa­tin käyt­tö verk­ko­si­vus­tol­la on tär­ke­ää, jot­ta käyt­tä­jien tie­don­siir­to sivus­ton ja selai­men välil­lä on salat­tua ja tur­val­lis­ta.

Tämä on myös Googlen jul­ki­ses­ti ilmoit­ta­ma ran­king fac­tor, eli tur­val­li­suu­den lisäk­si se vai­kut­taa suo­raan sijoi­tuk­siin haku­ko­neis­sa.

Kun verk­ko­si­vus­tol­la on SSL-salaus kun­nos­sa, näet selai­men osoi­te­ri­vin alku­pääs­sä pie­nen lukon kuvan. Tämän voit tar­kas­taa hel­pos­ti myös klik­kaa­mal­la osoi­te­ri­vin URL-osoi­tet­ta ja kat­soa, löy­tyy­kö sivus­ton osoit­teen alus­ta ”https” vai ”http”, https ker­too suo­jauk­sen ole­mas­sao­los­ta.

Canonical-tunnisteet

Käy­tä cano­nical-tun­nis­tei­ta, jos sivus­tol­la­si on usei­ta saman­kal­tai­sia sivu­ja.

Cano­nical-tun­nis­teet aut­ta­vat haku­ko­nei­ta tun­nis­ta­maan ensi­si­jai­sen ver­sion sivuis­ta.

Muus­sa tapauk­ses­sa nämä kes­ke­nään saman­lai­set sivut voi­vat alkaa kil­pai­le­maan näky­vyy­des­tä kes­ke­nään, eikä kum­pi­kaan sivuis­ta saa­vu­ta hyvää näky­vyyt­tä.

Verkkosivuston rakenne

Yri­tä luo­da mah­dol­li­sim­man sel­keä ja hie­rar­ki­nen raken­ne sivus­tol­le­si. Se hel­pot­taa myös haku­ko­nei­ta ymmär­tä­mään sivus­ton sisäl­töä ja aihei­ta.

Jokai­sel­le tär­keäl­le sivul­le pitäi­si pääs­tä paril­la klik­kauk­sel­la. Lii­an syviä link­ki­ra­ken­tei­ta ei kan­na­ta siis raken­taa.

Virheiden hallinta

Rää­tä­löi 404-vir­he­si­vu ja var­mis­ta, että vir­heel­li­set lin­kit ohja­taan oikei­siin sivui­hin. Tämä paran­taa käyt­tä­jä­ko­ke­mus­ta ja aut­taa vähen­tä­mään hylät­ty­jen sivu­jen mää­rää.

404-vir­he­si­vun kan­nat­taa muo­ka­ta niin, että se aut­taa kävi­jää navi­goi­maan sivus­tol­la hel­pos­ti eteen­päin, vaik­ka hän jos­tain syys­tä vir­he­si­vul­le pää­tyi­si­kin.

Muis­ta myös, että jos muok­kaat sivus­to­si URL-osoit­tei­ta, on äärim­mäi­sen tär­ke­ää muis­taa aina teh­dä uudel­lee­noh­jauk­set van­hois­ta osoit­teis­ta uusiin.

Krista Hakala - Meion omistaja

Kiva kun oot tääl­lä!

Tarvitsetko apua Google-näkyvyyden kasvattamisessa?

Jat­ku­vas­ti kas­va­va, hyvä orgaa­ni­nen näky­vyys on erit­täin arvo­kas­ta, kos­ka se tuo jat­ku­vas­ti lisää lii­ken­net­tä verk­ko­si­vus­tol­le­si, ja ilman jat­ku­via mai­nos­ku­lu­ja.

Kat­so lisää haku­ko­neop­ti­moin­nin pal­ve­luis­tam­me – luo­daan yhdes­sä teil­le paras stra­te­gia Google-näky­vyy­den tehok­kaa­seen kas­vat­ta­mi­seen!

Krista Hakala - Meion omistaja

Kiva kun oot tääl­lä!

Tarvitsetko apua Google-näkyvyyden kasvattamisessa?

Jat­ku­vas­ti kas­va­va, hyvä orgaa­ni­nen näky­vyys on erit­täin arvo­kas­ta, kos­ka se tuo jat­ku­vas­ti lisää lii­ken­net­tä verk­ko­si­vus­tol­le­si, ja ilman jat­ku­via mai­nos­ku­lu­ja.

Kat­so lisää haku­ko­neop­ti­moin­nin pal­ve­luis­tam­me – luo­daan yhdes­sä teil­le paras stra­te­gia Google-näky­vyy­den tehok­kaa­seen kas­vat­ta­mi­seen!