Meio_logo

Facebook-markkinointia Meta-pikselin avulla

Meta-pik­se­li (aiem­min Face­book-pik­se­li) on seu­ran­ta­koo­di, joka asen­ne­taan verk­ko­si­vus­tol­le. 

Miksi Meta-pikseliä kannattaa hyödyntää Facebook-markkinoinnissa?

Meta-pik­se­li mah­dol­lis­taa mai­non­nan tar­kem­man tulos­seu­ran­nan sekä dataan poh­jau­tu­van opti­moin­nin, mikä on mai­non­nan tulok­sel­li­suu­den kan­nal­ta erit­täin tär­ke­ää.

Pik­se­li tar­jo­aa arvo­kas­ta tie­toa käyt­tä­jien toi­min­nas­ta ja aut­taa koh­den­ta­maan mai­nok­set oikeil­le koh­de­ryh­mil­le sekä seu­raa­maan mai­nos­ten tehok­kuut­ta ja kon­ver­sioi­ta.

Tuloksien seuranta

Tuloksien seuranta ilman Meta-pikseliä

Face­book-mark­ki­noin­nin tulok­sia voi­daan seu­ra­ta myös ilman Meta-pik­se­liä.

Täl­löin pys­tym­me käy­tän­nös­sä seu­raa­maan pää­asias­sa kaik­kea sitä, mitä siel­lä Face­boo­kin puo­lel­la tapah­tuu – kuin­ka mon­ta ker­taa mai­nok­set ovat näky­neet, kuin­ka mon­ta ker­taa mai­nok­sia on kli­kat­tu, kuin­ka hyvin mai­nok­siin on rea­goi­tu yms.

Mut­ta ilman pik­se­liä emme tie­dä, mitä sen jäl­keen tapah­tuu, kun käyt­tä­jä siir­tyy Face­boo­kis­ta yri­tyk­sen verk­ko­si­vul­le.

Tuloksien seuranta Meta-pikselin kanssa

Meta-pik­se­lin avul­la pys­tym­me seu­raa­maan, mitä tapah­tuu myös sen jäl­keen, kun käyt­tä­jä siir­tyy Face­boo­kis­ta eteen­päin verk­ko­si­vus­tol­le­si.

Pik­se­lin avul­la tulok­sia voi­daan seu­ra­ta ihan kon­ver­sioon asti.

Kon­ver­sio on tavoi­te, jon­ka haluam­me poten­ti­aa­li­sen asiak­kaan teke­vän, eli kon­ver­sio voi olla yhtey­den­ot­to yri­tyk­seen tai verk­ko­kau­pan tapauk­ses­sa osto tai tuot­teen lisää­mi­nen ostos­ko­riin.

Facebook- ja Instagram — molemmilla Metan alustoilla mainontaa toteutetaan samoilla työkaluilla, eli Meta-pikseliä voi hyödyntää molemmilla alustoilla.

Meta-pikselin avulla tarkempaa kohdentamista

Mitä enemmän dataa Meta-pikseliin kertyy, sitä paremmin ja tehokkaammin dataa voidaan hyödyntää Facebook- ja instagram-markkinoinnissa.

Meta oppii nopeas­ti ja tehok­kaas­ti kerää­män­sä datan avul­la tun­nis­ta­maan poten­ti­aa­li­sim­mat asiak­kaat yri­tyk­sel­le­si.

Täs­sä pro­ses­sis­sa pik­se­li on kes­kei­ses­sä roo­lis­sa, sil­lä se aut­taa opet­ta­maan jär­jes­tel­mäl­le, mil­lai­set käyt­tä­jät toden­nä­köi­sim­min suo­rit­ta­vat halua­mia­si toi­mia, kuten ostok­sia tai yhtey­den­ot­to­ja mai­nok­sien kaut­ta.

Näi­den oppien perus­teel­la Meta pys­tyy jat­ku­vas­ti jaka­maan mai­nok­sia entis­tä tar­kem­min oikeil­le koh­de­ryh­mil­le.

Mitä enem­män tapah­tu­mia ja dataa on saa­ta­vil­la, sitä nopeam­min Meta voi tun­nis­taa ihmi­siä, jot­ka toden­nä­köi­sim­min suo­rit­ta­vat toi­vo­mia­si toi­min­to­ja.

Meta-pikselin avulla uudelleenmarkkinointia

Meta-pik­se­lin avul­la voi­daan toteut­taa myös uudel­leen­mark­ki­noin­tia. 

Uudel­leen­mark­ki­noin­nin avul­la saam­me mai­nok­set koh­den­net­tua sel­lai­sil­le hen­ki­löil­le, jot­ka ovat jo aiem­min osoit­ta­neet kiin­nos­tuk­sen­sa yri­tys­tä­si koh­taan ja vie­rail­leet verk­ko­si­vus­tol­la­si.

Uudel­leen­mark­ki­noin­nin avul­la pys­tym­me muis­tut­ta­maan poten­ti­aa­li­sia asiak­kai­ta yri­tyk­se­si ole­mas­sao­los­ta.

Mukautetut kohderyhmät Facebookissa-markkinoinnissa

“Mukau­te­tut koh­de­ryh­mät” ovat koh­de­ryh­miä eli ylei­sö­jä, jot­ka on itse luo­tu kerä­tyn datan perus­teel­la. Esi­mer­kik­si uudel­leen­mark­ki­noin­tiy­lei­sö­jä kut­su­taan Metan ter­mein mukau­te­tuik­si ylei­söik­si.

Mukau­tet­tu­ja ylei­sö­jä voi luo­da muis­ta­kin läh­teis­tä, kuten Face­book- ja Ins­ta­gram-pro­fii­lie­si kans­sa vuo­ro­vai­ku­tuk­ses­sa olleis­ta hen­ki­löis­tä tai esi­mer­kik­si mai­nok­siin rea­goi­neis­ta käyt­tä­jis­tä.

Look-a-like kohderyhmät Facebookissa

Look-a-like koh­de­ryh­mät ovat teho­kas tapa laa­jen­taa poten­ti­aa­lis­ten asiak­kai­den koh­den­ta­mis­ta digi­taa­li­ses­sa mark­ki­noin­nis­sa.

Loo­ka­li­ke-koh­de­ryh­mät perus­tu­vat saman­kal­tai­suu­teen.

Kun valit­set ole­mas­sa ole­van asia­kas­lis­tan tai koh­de­ryh­män, Face­book ana­ly­soi näi­den ihmis­ten yhtei­siä piir­tei­tä. Näi­hin piir­tei­siin voi kuu­lua esi­mer­kik­si demo­gra­fi­set tie­dot, kiin­nos­tuk­sen koh­teet, osto­käyt­täy­ty­mi­nen ja käyt­tä­jien toi­min­ta verk­ko­si­vus­tol­la.

Loo­ka­li­ke-koh­de­ryh­miä luo­des­sa Meta ei pal­jas­ta yksit­täis­ten käyt­tä­jien hen­ki­lö­koh­tai­sia tie­to­ja eikä jaa nii­tä mai­nos­ta­jien kans­sa. Tie­to­suo­ja säi­lyy siis kor­keal­la tasol­la.

Kasvata Facebook-markkinoinnin yleisöjä tehokkaasti

Loo­ka­li­ke-koh­de­ryh­män avul­la voit tavoit­taa siis täy­sin uusia käyt­tä­jiä, jot­ka ovat eni­ten saman­kal­tai­sia kuin jo ole­mas­sa ole­vat asiak­kaa­si.

Esimerkki look-a-like yleisön käytöstä Facebook-markkinoinnissa

Sinul­la on oma uudel­leen­mark­ki­noin­tiy­lei­sö, johon sisäl­tyy sel­lai­sia käyt­tä­jiä, jot­ka ovat jo aiem­min vie­rail­leet verk­ko­si­vus­tol­la­si.

Metan algo­rit­mi etsii tähän ole­mas­sa ole­vaan ylei­söön poh­jau­tuen uusia käyt­tä­jiä, jot­ka ovat eni­ten saman­kal­tai­sia hei­dän kans­saan.

Eli Meta etsii uuteen koh­de­ryh­mään sel­lai­sia Face­book-käyt­tä­jiä, jot­ka ovat mah­dol­li­sim­man saman­kal­tai­sia, kuin alku­pe­räi­set käyt­tä­jät uudel­leen­mark­ki­noin­tiy­lei­sös­sä­si.

Näin sinul­la on jäl­leen uusi, ja yleen­sä vie­lä var­sin teho­kas koh­de­ryh­mä käy­tet­tä­vis­sä­si!

Meta tar­jo­aa moni­puo­li­sia mah­dol­li­suuk­sia mai­nos­ta­mi­seen, jot­ka voi­daan rää­tä­löi­dä eri­lai­siin tavoit­tei­siin. Meta tar­jo­aa tehok­kai­ta tapo­ja tavoit­taa koh­dey­lei­sö­jä, lisä­tä brän­din näky­vyyt­tä, hou­ku­tel­la lii­ken­net­tä verk­ko­si­vuil­le, kas­vat­taa myyn­tiä ja pal­jon muu­ta.

Kat­so lisää Face­book-mark­ki­noin­nin pal­ve­lus­tam­me – luo­daan yhdes­sä teil­le paras stra­te­gia Some-mai­non­nan tehok­kaa­seen hyö­dyn­tä­mi­seen!

Krista Hakala Meio Oy

Kris­ta Haka­la
Meion perus­ta­ja ja SEO-asian­tun­ti­ja
krista@meio.fi