SEO-ter­mien abc..

SEO-Suomi-sanakirja

SEO-suomi

Hakukoneoptimoinnin termistöä suomennettuna

Haku­ko­neop­ti­moin­ti, eli SEO (Search Engi­ne Opti­miza­tion), on yksi digi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin kul­ma­ki­vis­tä. Se aut­taa yri­tyk­siä paran­ta­maan näky­vyyt­tään haku­ko­nei­den haku­tu­lok­sis­sa, tuo­den näin lisää kävi­jöi­tä ja poten­ti­aa­li­sia asiak­kai­ta verk­ko­si­vus­tol­le.

SEO maa­il­ma on täyn­nä tek­nis­tä ter­mi­no­lo­gi­aa, joka voi olla vai­keas­ti ymmär­ret­tä­vää eri­tyi­ses­ti, jos ala ei ole lain­kaan tut­tu. Täs­sä SEO-Suo­mi-sana­kir­jas­sa käym­me läpi tär­keim­piä haku­ko­neop­ti­moin­tiin liit­ty­viä ter­me­jä.

Ota muka­va asen­to ja sukel­la kans­sam­me haku­ko­neop­ti­moin­nin maa­il­maan – sel­ko­kie­lel­lä ja käy­tän­nön lähei­ses­ti tie­ten­kin!

SEO — SUOMI — sanakirja

A‑B-C

A/B‑testaus (A/B tes­ting): A/B‑testaus tar­koit­taa kah­den eri ver­sion tes­taa­mis­ta jos­ta­kin ele­men­tis­tä, esi­mer­kik­si verk­ko­si­vus­ta tai mai­nok­ses­ta, ver­tai­le­mal­la nii­den suo­ri­tus­ky­kyä. Tämä aut­taa mää­rit­tä­mään, kum­pi ver­sio tuot­taa parem­pia tulok­sia, kuten kor­keam­man kon­ver­sio­as­teen tai parem­man käyt­tä­jä­ko­ke­muk­sen.

Abo­ve the Fold: “Abo­ve the fold”-alue viit­taa verk­ko­si­vun sii­hen osaan, joka näkyy käyt­tä­jäl­le heti sivun latau­tues­sa ilman, että hänen tar­vit­see vie­rit­tää sivua alas­päin. Tämä alue on eri­tyi­sen tär­keä, kos­ka se antaa ensi­vai­ku­tel­man sivus­tos­ta ja sisäl­tää yleen­sä tär­keim­mät tie­dot ja toi­min­ta­ke­hot­teen.

Ank­ku­ri­teks­ti (Anc­hor text): Ank­ku­ri­teks­ti on kli­kat­ta­va teks­ti hyper­lin­kis­sä. Se näkyy käyt­tä­jil­le koros­tet­tu­na ja sen pitäi­si kuva­ta sel­keäs­ti, min­ne link­ki vie. Haku­ko­neet käyt­tä­vät ank­ku­ri­teks­tiä ymmär­tääk­seen lin­kin sisäl­lön ja sen rele­vans­sin.

Alt-teks­ti (Alt text): Alt-teks­ti on HTML-omi­nai­suus, joka antaa kuvil­le teks­ti­vas­ti­neen. Se aut­taa haku­ko­nei­ta ymmär­tä­mään kuvan sisäl­lön ja paran­taa verk­ko­si­vun saa­vu­tet­ta­vuut­ta, kos­ka näkö­vam­mai­set käyt­tä­jät voi­vat kuul­la alt-teks­tin kuvaus­oh­jel­mil­la.

Auk­to­ri­tet­ti (Aut­ho­ri­ty): Aut­ho­ri­ty eli auk­to­ri­teet­ti viit­taa verk­ko­si­vus­ton tai yksit­täi­sen sivun luo­tet­ta­vuu­teen haku­ko­nei­den sil­mis­sä. Kor­kea auk­to­ri­teet­ti saa­vu­te­taan laa­duk­kaal­la sisäl­löl­lä, vah­val­la link­ki­pro­fii­lil­la ja posi­tii­vi­sel­la käyt­tä­jä­ko­ke­muk­sel­la.

Avain­sa­na­tut­ki­mus: Avain­sa­na­tut­ki­mus on pro­ses­si, jos­sa etsi­tään ja ana­ly­soi­daan hakusa­no­ja ja ‑lausek­kei­ta, joi­ta ihmi­set käyt­tä­vät Google-haku­ja teh­des­sään, kun he etsi­vät tar­joa­maa­si, ja joil­la he toden­nä­köi­sim­min löy­tä­vät juu­ri sinun yri­tyk­se­si verk­ko­si­vut. Tääl­tä löy­dät sel­keän oppaan avain­sa­na­tut­ki­muk­sen toteu­tuk­seen.

Backlin­kit (Backlinks): Backlin­kit ovat link­ke­jä, jot­ka joh­ta­vat toi­sil­ta verk­ko­si­vus­toil­ta omaan sivus­too­si. Laa­duk­kaat ja rele­van­tit backlin­kit voi­vat paran­taa sivus­to­si haku­ko­ne­si­joi­tuk­sia, kos­ka ne toi­mi­vat ikään kuin suo­si­tuk­si­na sivus­to­si sisäl­löl­le. “Mitä enem­män sinul­la on luo­tet­ta­via suo­sit­te­li­joi­ta, sitä enem­män Google tyk­kää.”

Black Hat SEO: Black Hat SEO tar­koit­taa sel­lais­ten kei­no­jen käyt­tä­mis­tä, jot­ka rik­ko­vat Google Gui­de­li­ne ‑ohjeis­tuk­sia. Epäeet­ti­set kei­not liit­ty­vät usein ulkoi­seen haku­ko­neop­ti­moin­tiin (Off-page SEO) ja link­ki­pro­fii­lien raken­ta­mi­seen. Google pyr­kii jat­ku­vas­ti tun­nis­ta­maan parem­min näi­tä epäeet­ti­siä kei­no­ja sekä sivus­to­ver­kos­to­ja. Black hat ‑tek­nii­koi­den avul­la pyri­tään mani­pu­loi­maan haku­ko­nei­ta, mikä voi joh­taa sijoi­tuk­sien las­kuun ja ran­gais­tuk­siin.

Bounce Rate: Bounce rate eli väli­tön pois­tu­mis­pro­sent­ti mit­taa nii­den kävi­jöi­den osuut­ta, jot­ka pois­tu­vat verk­ko­si­vul­ta ilman, että he teke­vät mitään muu­ta sivus­tol­la. Kor­kea bounce rate voi vii­ta­ta sii­hen, että sivu ei vas­taa kävi­jän odo­tuk­sia tai että käyt­tö­ko­ke­mus on heik­ko.

“Craw­laus” (Craw­ling): Craw­ling on pro­ses­si, jos­sa haku­ko­neet lähet­tä­vät “robot­te­ja” tai “spi­de­rei­tä” selaa­maan verk­ko­si­vus­toa läpi ja kerää­mään tie­toa sivus­ton sisäl­lös­tä. Tämä aut­taa haku­ko­nei­ta ymmär­tä­mään mitä sivus­tol­la­si on tar­jot­ta­va­na, mitä aihei­ta sivus­to­si käsit­te­lee ja min­kä­lai­siin hakui­hin sivus­to­si tuli­si yhdis­tää.

CTR (Click-Through rate eli klik­kaus­pro­sent­ti): Klik­kaus­pro­sent­ti tar­koit­taa pro­sent­tio­suut­ta käyt­tä­jis­tä, jot­ka klik­kaa­vat haku­tu­lok­ses­sa ole­vaa link­kiä. Kor­kea CTR viit­taa sii­hen, että haku­tu­los on hou­kut­te­le­va ja rele­vant­ti käyt­tä­jil­le.

D‑E-F

Dofol­low ja Nofol­low-lin­kit: Dofol­low-lin­kit ovat backlink­ke­jä, jot­ka välit­tä­vät link­ki­voi­maa ja vai­kut­ta­vat haku­ko­ne­si­joi­tuk­siin. Nofol­low-lin­kit sen sijaan ker­to­vat haku­ko­neil­le, että nii­tä ei tule seu­ra­ta eikä nii­den tule vai­kut­taa koh­de­si­vun sijoi­tuk­seen.

Dupli­kaat­ti­si­säl­tö (Duplica­te con­tent): Dupli­kaat­ti­si­säl­tö tar­koit­taa ident­tis­tä tai hyvin saman­kal­tais­ta sisäl­töä, joka esiin­tyy useil­la yksit­täi­sil­lä sivuil­la. Tämä voi aiheut­taa haku­ko­neil­le vai­keuk­sia ymmär­tää, että mikä sivuis­ta on “tär­kein”, joka tuli­si näyt­tää haku­tu­lok­sis­sa. Tämä voi joh­taa sii­hen, että mikään näis­tä sivuis­ta ei nouse hyvil­le sijoi­tuk­sil­le haku­ko­neis­sa.

E‑E-A‑T (Expe­rience, Exper­ti­se, Aut­ho­ri­ta­ti­ve­ness, Trustwort­hi­ness): E‑E-A‑T on Googlen ohjeis­tus, joka pai­not­taa sisäl­löis­sä koke­mus­ta, asian­tun­te­mus­ta, auk­to­ri­teet­tia ja luo­tet­ta­vuut­ta. Nämä ovat kes­kei­siä teki­jöi­tä, joi­ta Google käyt­tää arvioi­des­saan sivus­ton laa­tua, luo­tet­ta­vuut­ta ja sisäl­töä.

Fea­tu­red Snip­pet: Fea­tu­red snip­pet on eri­tyi­nen haku­tu­lok­sen osa, joka näy­te­tään yleen­sä haku­tu­los­si­vun ylä­osas­sa. Se tar­jo­aa tii­viin vas­tauk­sen käyt­tä­jän kysy­myk­seen ja voi sisäl­tää teks­tiä, luet­te­loi­ta, tau­lu­koi­ta tai kuvia.

G‑H-I

Gray Hat SEO: Gray Hat SEO viit­taa mene­tel­miin, jot­ka ovat jos­sain mus­tan ja val­koi­sen hatun SEOn väli­maas­tos­sa. Nämä mene­tel­mät eivät ole sel­keäs­ti haku­ko­nei­den ohjei­den vas­tai­sia, mut­ta ne voi­vat olla kysee­na­lai­sia ja ris­kialt­tii­ta.

Haku­ko­neop­ti­moin­ti (SEO): Haku­ko­neop­ti­moin­ti tar­koit­taa pro­ses­sia, jos­sa paran­ne­taan verk­ko­si­vus­ton näky­vyyt­tä haku­ko­nei­den orgaa­ni­sis­sa (eli ilmai­sis­sa) haku­tu­lok­sis­sa. Tämä sisäl­tää sekä tek­ni­siä että sisäl­löl­li­siä toi­men­pi­tei­tä.

Hakuin­ten­tio (Search intent): Hakuin­ten­tio viit­taa sii­hen, mitä käyt­tä­jät todel­la halua­vat löy­tää haku­tu­lok­sis­ta, kun he käyt­tä­vät haku­ko­neis­sa tiet­ty­jä avain­sa­no­ja. Haku­ko­neet pyr­ki­vät ymmär­tä­mään ja tar­joa­maan tulok­sia, jot­ka par­hai­ten vas­taa­vat käyt­tä­jän haku­tar­koi­tus­ta, oli­pa se infor­ma­tii­vi­nen, navi­goin­tiin liit­ty­vä tai kau­pal­li­nen.

Hre­flang-tun­nis­teet (Hre­flang tags): Hre­flang-tagit aut­ta­vat haku­ko­nei­ta näyt­tä­mään oikean sivun oikeal­le käyt­tä­jäl­le, oikeas­sa maas­sa ja oikeal­la kie­lel­lä, mikä on eri­tyi­sen hyö­dyl­lis­tä moni­kie­li­sil­le ja KV-verk­ko­si­vus­toil­le.

HTTP / HTTPS: Nämä ovat pro­to­kol­lia, jot­ka mää­rit­tä­vät, miten tie­to­ja siir­re­tään verk­ko­si­vus­ton ja käyt­tä­jän selai­men välil­lä. HTTPS (Hyper­Text Trans­fer Pro­tocol Secu­re) on suo­jat­tu ver­sio, joka käyt­tää SSL/TLS-salaus­ta tie­to­jen suo­jaa­mi­sek­si. HTTPS paran­taa sivus­ton tur­val­li­suut­ta ja luo­tet­ta­vuut­ta, ja haku­ko­neet, kuten Google, suo­si­vat htpps-sivus­to­ja, mikä voi paran­taa sivus­ton sijoi­tuk­sia haku­tu­lok­sis­sa.

J‑K-L

Keyword Den­si­ty: Avain­sa­na­ti­heys tar­koit­taa, kuin­ka usein tiet­ty avain­sa­na esiin­tyy suh­tees­sa sivun koko­nais­teks­ti­mää­rään. Lii­an kor­kea avain­sa­na­ti­heys voi joh­taa “yli­op­ti­moin­tiin”, mikä usein hei­ken­tää sivus­ton sijoi­tus­ta.

Las­keu­tu­mis­si­vu (Lan­ding page): Las­keu­tu­mis­si­vu on se yksit­täi­nen sivu, jol­le kävi­jä ohja­taan esi­mer­kik­si mai­nos­kam­pan­jan, haku­tu­lok­sen tai sosi­aa­li­sen median lin­kin kaut­ta. Kes­keis­tä on huo­mioi­da, että las­keu­tu­mis­si­vu vas­taa mah­dol­li­sim­man hyvin käyt­tä­jän tar­pee­seen ja on mah­dol­li­sim­man osu­va. 

Link­kien raken­ta­mi­nen (Link buil­ding): Link­kien raken­ta­mi­nen on pro­ses­si, jos­sa pyri­tään saa­maan mui­ta verk­ko­si­vus­to­ja lin­kit­tä­mään omaan sivus­toon. Laa­duk­kaat lin­kit (!) muil­ta luo­tet­ta­vil­ta sivus­toil­ta voi­vat paran­taa sivus­to­si auk­to­ri­teet­tia ja haku­ko­ne­si­joi­tuk­sia.

Link­ki­voi­ma tai link­ki­me­hu (Link juice): Link­ki­me­hu on epä­vi­ral­li­nen ter­mi, joka viit­taa hyper­link­kien välit­tä­mään auk­to­ri­teet­tiin ja arvoon, joka vai­kut­taa haku­ko­ne­si­joi­tuk­siin. Kun yksi sivu lin­kit­tää toi­seen, se siir­tää osan omas­ta arvos­taan ja auk­to­ri­tee­tis­taan lin­kin koh­de­si­vul­le. Laa­duk­kaat ja rele­van­tit lin­kit voi­vat näin paran­taa sivusi haku­ko­ne­nä­ky­vyyt­tä ja sijoi­tus­ta. Link­ki­me­hun teho­kas jaka­mi­nen sisäi­sil­lä ja ulkoi­sil­la lin­keil­lä on tär­keä osa haku­ko­neop­ti­moin­tia.

Indek­soin­ti (Indexing): Indek­soin­ti on pro­ses­si, jos­sa haku­ko­neet kerää­vät, ana­ly­soi­vat ja tal­len­ta­vat tie­toa verk­ko­si­vus­tois­ta. Kun haku­ko­neen “robo­tit” tai “spi­de­rit” indek­soi­vat sivun, ne lisää­vät sen haku­ko­neen tie­to­kan­taan, jot­ta sivu voi näkyä haku­tu­lok­sis­sa.

M‑N-O

Meta tie­dot (Meta tit­le ja Meta desc­rip­tion): Meta tie­dot näky­vät haku­ko­nei­den haku­tu­lok­sis­sa (haku­tu­lok­sis­sa näky­vä otsik­ko ja kuvaus). Meta tit­le on tär­keä ele­ment­ti, kos­ka se aut­taa haku­ko­nei­ta ja käyt­tä­jiä ymmär­tä­mään sivun sisäl­lön pää­koh­dat. Meta-kuvaus on lyhyt kuvaus verk­ko­si­vun sisäl­lös­tä, joka näkyy haku­tu­los­si­vul­la otsi­kon ja URL-osoit­teen ala­puo­lel­la. Hyvin kir­joi­tet­tu meta-kuvaus voi paran­taa sivun klik­kaus­pro­sent­tia (CTR).

Noin­dex Tag: Noin­dex tagi on HTML-meta­ta­gi, joka ohjeis­taa haku­ko­nei­ta ole­maan indek­soi­mat­ta jotain tiet­tyä sivua. Kun haku­ko­neet koh­taa­vat noin­dex-tagin, ne eivät lisää kyseis­tä sivua haku­tu­los­tie­to­kan­taan­sa. Tämä on hyö­dyl­lis­tä sil­loin, kun tiet­ty­jen yksit­täis­ten sivu­jen ei halu­ta löy­ty­vän haku­ko­nei­den haku­tu­lok­sis­ta.

Orgaa­ni­nen lii­ken­ne (Orga­nic traf­fic): Orgaa­ni­nen lii­ken­ne tar­koit­taa verk­ko­si­vus­tol­le tule­vaa kävi­jä­lii­ken­net­tä, joka saa­puu haku­ko­nei­den ei-mak­sul­lis­ten haku­tu­los­ten kaut­ta. Iso osa haku­ko­nei­den käyt­tä­jis­tä pitää orgaa­ni­sia haku­tu­lok­sia mai­nok­sia luo­tet­ta­vam­pi­na, täs­tä­kin syy­tä orgaa­ni­nen näky­vyys on yri­tyk­sil­le erit­täin tär­ke­ää.

Orpo­si­vut (Orp­han page): Orpo­si­vu on yksit­täi­nen sivu, jol­le ei joh­da yhtään sisäis­tä link­kiä sivus­ton muil­ta sivuil­ta. Kos­ka haku­ko­nei­den indek­soin­ti­ro­bo­tit craw­laa­vat verk­ko­si­vus­tol­la link­kien avul­la, on orpo­si­vut vai­keas­ti löy­det­tä­viä sekä haku­ko­neil­le että käyt­tä­jil­le. Orpo­si­vu­jen vält­tä­mi­sek­si on tär­ke­ää var­mis­taa, että kaik­ki sivus­ton sivut on lin­ki­tet­ty loo­gi­ses­ti toi­siin­sa, sisäi­sil­lä lin­keil­lä.

P‑Q-R

Page Speed: Page speed eli sivun lataus­no­peus tar­koit­taa aikaa, joka kuluu verk­ko­si­vun latau­tu­mi­seen. Lataus­no­peus on tär­keä teki­jä käyt­tä­jä­ko­ke­muk­ses­sa ja haku­ko­neop­ti­moin­nis­sa. Nopea latausai­ka paran­taa käyt­tä­jien tyy­ty­väi­syyt­tä ja vähen­tää sivun pois­tu­mis­pro­sent­tia. Nopeus, var­sin­kin mobii­lis­sa on myös yksi Googlen Ran­kin fac­tor.

Ran­king Fac­tor: Ran­king fac­tor eli näky­vyys­te­ki­jä viit­taa eri­lai­siin kri­tee­rei­hin, joi­ta haku­ko­neet käyt­tä­vät mää­rit­täes­sään verk­ko­si­vun sijoi­tus­ta haku­tu­lok­sis­sa. Googles­sa haku­tu­lok­sien jär­jes­tys perus­tuu yli 200 ran­king fac­to­riin eli eri kri­tee­riin, joil­la on vai­ku­tus­ta haku­ko­ne­nä­ky­vyy­teen.

Redi­rect: Eli uudel­lee­noh­jaus on mene­tel­mä, jol­la verk­ko­si­vus­ton kävi­jä ohja­taan auto­maat­ti­ses­ti yhdel­tä URL-osoit­teel­ta toi­sel­le. Uudel­lee­noh­jauk­sia käy­te­tään esi­mer­kik­si sil­loin, kun sivun URL-osoi­te on muut­tu­nut.

Rich Snip­pets: Rikas­te­tut osat haku­tu­lok­sis­sa ovat laa­jen­net­tu­ja haku­tu­lok­sia, jot­ka voi­vat sisäl­tää esi­mer­kik­si arvos­te­lu­ja, hin­to­ja tai mui­ta lisä­tie­to­ja. Ne teke­vät haku­tu­lok­sis­ta infor­ma­tii­vi­sem­pia ja hou­kut­te­le­vam­pia.

Robots.txt: Robots.txt on teks­ti­tie­dos­to, joka antaa haku­ko­nei­den indek­soin­ti­ro­bo­teil­le ohjei­ta sii­tä, mit­kä sivut tai osiot sivus­tos­ta saa tai ei saa indek­soi­da haku­tu­lok­siin.

S‑T-U

Sisäi­nen lin­ki­tys: Sisäi­nen lin­ki­tys tar­koit­taa link­kien luo­mis­ta saman verk­ko­si­vus­ton eri sivu­jen välil­lä. Tämä aut­taa paran­ta­maan sivus­ton navi­goin­tia ja jaka­maan auk­to­ri­teet­tia eri sivu­jen kes­ken.

Uniik­ki sisäl­tö (Unique con­tent): Uniik­ki sisäl­tö tar­koit­taa alku­pe­räis­tä ja ainut­laa­tuis­ta sisäl­töä, jota ei ole kopioi­tu muil­ta sivus­toil­ta. Uniik­ki sisäl­tö on tär­ke­ää, kos­ka se paran­taa sivus­ton laa­tua ja haku­ko­ne­nä­ky­vyyt­tä.

Usa­bi­li­ty (Käy­tet­tä­vyys): Käy­tet­tä­vyys viit­taa verk­ko­si­vus­ton help­po­käyt­töi­syy­teen ja käyt­tä­jäys­tä­väl­li­syy­teen. Hyvä käy­tet­tä­vyys tar­koit­taa, että sivus­to on sel­keä, intui­tii­vi­nen ja help­po navi­goi­da, mikä paran­taa käyt­tä­jä­ko­ke­mus­ta ja aut­taa kävi­jöi­tä löy­tä­mään etsi­män­sä tie­dot tai suo­rit­ta­maan halu­tun toi­min­non vai­vat­to­mas­ti.  Hyvä käy­tet­tä­vyys voi vähen­tää pois­tu­mis­pro­sent­tia ja lisä­tä kon­ver­sioi­ta, ja se taas on tär­keä teki­jä haku­ko­neop­ti­moin­nis­sa, kos­ka haku­ko­neet arvos­ta­vat sivus­to­ja, jot­ka tar­joa­vat posi­tii­vi­sen käyt­tä­jä­ko­ke­muk­sen.

V‑W-X-Y‑Z

Verk­ko­tun­nuk­sen auk­to­ri­teet­ti (Domain Aut­ho­ri­ty): Verk­ko­tun­nuk­sen auk­to­ri­teet­ti on mit­ta­ri, joka arvioi koko verk­ko­si­vus­ton uskot­ta­vuut­ta ja sen kykyä sijoit­tua haku­ko­neis­sa. Kor­kea auk­to­ri­teet­ti saa­vu­te­taan laa­duk­kaal­la sisäl­löl­lä ja vah­val­la link­ki­pro­fii­lil­la.

Whi­te Hat SEO: Whi­te Hat SEO viit­taa haku­ko­neop­ti­moin­nin mene­tel­miin ja käy­tän­töi­hin, jot­ka nou­dat­ta­vat haku­ko­nei­den sään­tö­jä ja ohjeis­tuk­sia. Tavoit­tee­na on paran­taa verk­ko­si­vus­ton näky­vyyt­tä ja sijoi­tuk­sia haku­tu­lok­sis­sa kes­tä­väl­lä ja eet­ti­sel­lä taval­la. Näil­lä mene­tel­mil­lä saa­vu­te­tut tulok­set ovat yleen­sä pit­kä­ai­kai­sia ja haku­ko­nei­den arvos­ta­mia.

XML-sivu­kart­ta (XML Site­map): XML-sivu­kart­ta on tie­dos­to, joka sisäl­tää luet­te­lon kai­kis­ta verk­ko­si­vus­ton sivuis­ta. Se aut­taa haku­ko­nei­ta indek­soi­maan sivus­ton tehok­kaam­min ja var­mis­taa, että kaik­ki tär­keät sivut tule­vat löy­de­tyik­si. XML-site­map aut­taa haku­ko­nei­ta myös ymmär­tä­mään sivus­ton raken­teen ja löy­tä­mään uusia tai päi­vi­tet­ty­jä sivu­ja nopeam­min.

Yhtenvetona

SEO-Suo­mi-sana­kir­ja on suun­ni­tel­tu hel­pot­ta­maan haku­ko­neop­ti­moin­nin (SEOn) kes­keis­ten ter­mien ymmär­tä­mis­tä — toi­vot­ta­vas­ti sait täs­tä apua ja ins­pi­raa­tio­ta!

SEO kehit­tyy jat­ku­vas­ti, ja sen ymmär­tä­mi­nen on avai­na­se­mas­sa digi­taa­li­sen näky­vyy­den paran­ta­mi­ses­sa. Nyt kun olet pereh­ty­nyt SEO-ter­mi­no­lo­gi­aan, hyö­dyn­nä tätä tie­toa myös käy­tän­nös­sä. 

Täs­sä muu­ta­mia täs­mä­vink­ke­jä eri artik­ke­lei­hin, joi­hin kan­nat­taa tutus­tua!

Krista Hakala - Meion omistaja

Kiva kun oot tääl­lä!

Tarvitsetko apua hakukoneoptimoinnissa ja Google-näkyvyyden kasvattamisessa?

Par­hai­siin tulok­siin pääs­tään aina jat­ku­val­la, reflek­toi­val­la SEO-työl­lä, mut­ta hyviä tulok­sia näky­vyy­des­sä voi­daan tapaus­koh­tai­ses­ti saa­da jo myös perus­tan kun­toon lait­ta­mi­sel­la.

Ota yhteyt­tä – kar­toi­te­taan tilan­tee­si ja luo­daan yhdes­sä teil­le paras stra­te­gia haku­ko­ne­nä­ky­vyy­den kas­vat­ta­mi­seen.

Krista Hakala - Meion omistaja

Kiva kun oot tääl­lä!

Tarvitsetko apua hakukoneoptimoinnissa ja Google-näkyvyyden kasvattamisessa?

Par­hai­siin tulok­siin pääs­tään aina jat­ku­val­la, reflek­toi­val­la SEO-työl­lä, mut­ta hyviä tulok­sia näky­vyy­des­sä voi­daan tapaus­koh­tai­ses­ti saa­da jo myös perus­tan kun­toon lait­ta­mi­sel­la.

Ota yhteyt­tä – kar­toi­te­taan tilan­tee­si ja luo­daan yhdes­sä teil­le paras stra­te­gia haku­ko­ne­nä­ky­vyy­den kas­vat­ta­mi­seen.