Meio_logo

SEO sisältö — 10 vinkkiä sisältöjen hakukoneoptimointiin

SEO sisällöt ja sisältöjen hakukoneoptimointi

Sisäl­tö­jen haku­ko­neop­ti­moin­ti on tär­keä osa On-page SEO:ta. Alla on vink­ke­jä, jot­ka aut­ta­vat sinua tuot­ta­maan haku­ko­neys­tä­väl­lis­tä ja laa­du­kas­ta SEO sisäl­töä verk­ko­si­vus­tol­le­si.

SEO-sisällöt

SEO-sisäl­tö verk­ko­si­vuil­la on tär­ke­ää, kos­ka hyvin opti­moi­dut sisäl­löt sijoit­tu­vat kor­keam­mal­le haku­tu­lok­sis­sa, mikä lisää lii­ken­net­tä, hou­kut­te­lee koh­den­net­tua ylei­söä ja kas­vat­taa mah­dol­li­suuk­sia kon­ver­sioi­hin.

Kun sisäl­tö on hyvin opti­moi­tu, se voi tuot­taa todel­la pit­kä­ai­kais­ta hyö­tyä.

Hyvin opti­moi­dut artik­ke­lit ja sivut voi­vat säi­lyt­tää hyvän sijoi­tuk­sen­sa haku­ko­neis­sa pit­kään, mikä tar­koit­taa jat­ku­vaa laa­du­kas­ta lii­ken­net­tä sivus­tol­le­si.

10 vinkkiä sisältöjen hakukoneoptimointiin

1. Avainsanatutkimus

Tee perus­teel­li­nen avain­sa­na­tut­ki­mus ja tun­nis­ta ne avain­sa­nat ja haku­lauseet, jot­ka ovat rele­vant­te­ja ja liit­ty­vät koh­dey­lei­söön­ne.

Käy­tä avain­sa­no­ja luon­nol­li­ses­ti sisäl­lös­sä, otsi­kois­sa ja meta­tie­dois­sa. 

Avain­sa­na­tut­ki­mus [OPAS] + par­haat vin­kit työ­ka­lui­hin

2. Laadukas ja informatiivinen sisältö

Tär­kein­tä on tuot­taa laa­du­kas­ta ja infor­ma­tii­vis­ta sisäl­töä, joka vas­taa mah­dol­li­sim­man hyvin käyt­tä­jien kysy­myk­siin ja tar­pei­siin.

Älä yri­tä lii­kaa opti­moi­da sisäl­töä avain­sa­noil­la, vaan kes­ki­ty ensi­si­jai­ses­ti tar­joa­maan arvoa ja hyö­tyä käyt­tä­jil­le. Yli­op­ti­moin­ti voi hei­ken­tää sijoi­tuk­sia­si.

3. Otsikot ja alaotsikot

Käy­tä hou­kut­te­le­via ja sel­kei­tä otsi­koi­ta ja alaot­si­koi­ta.

Sel­keä otsi­koin­ti aut­taa käyt­tä­jiä hah­mot­ta­maan nopeas­ti­kin sisäl­lön raken­teen ja ohjaa­vat hei­tä luke­maan halua­mi­aan osia.

4. Metatiedot

Opti­moi kaik­kien tär­kei­den sivu­jen meta­tie­dot, kuten tit­le ja meta­ku­vauk­set.

Hyvin kir­joi­te­tut meta­tie­dot yleen­sä paran­ta­vat klik­kaus­pro­sent­tia haku­tu­lok­sis­sa. Lisäk­si jokai­sel­le sivul­le tuli­si kir­joit­taa omat unii­kit meta­tie­dot, eli näi­tä tie­to­ja ei kan­na­ta vain kopioi­da sivul­ta toi­sel­le.

Muis­ta myös huo­mioi­ta avain­sa­nat, var­sin­kin tit­leis­sä.

5. Kuvien optimointi

Opti­moi kuvat käyt­tä­mäl­lä kuvaa­via tie­dos­to­ni­miä ja alt-teks­te­jä.

Tämä aut­taa haku­ko­nei­ta ymmär­tä­mään kuvien sisäl­töä ja paran­taa sivus­to­si haku­ko­ne­nä­ky­vyyt­tä myös kuva­haus­sa.

Huo­mioi myös kuvien koko, kuvat kan­nat­taa pie­nen­tää mah­dol­li­sim­man pie­nik­si, jot­ta ne eivät hidas­ta sivus­to­si lataus­no­peut­ta.

6. Pitkät hännät eli Long tail ‑avainsanat

Huo­mioi myös pit­kän hän­nän avain­sa­nat, jot­ka ovat tar­kem­pia ja kuvaa­vam­pia avain­sa­no­ja.

Long tail avain­sa­nat voi­vat hou­ku­tel­la koh­den­net­tua lii­ken­net­tä ja kil­pail­la tehok­kaam­min vähem­män kil­pail­tu­jen avain­sa­no­jen kans­sa.

Esi­me­kik­si avain­sa­nan “las­ten pai­ta” long tail ‑avain­sa­na voi­si olla “sini­nen las­ten pit­kä­hi­hai­nen t‑paita”.

7. Sisäiset linkit

Käy­tä sisäi­siä link­ke­jä ohjaa­maan kävi­jöi­tä rele­vant­tiin sisäl­töön sivus­tol­la­si.

Sisäi­set lin­kit ovat tär­kei­tä kävi­jöil­le, mut­ta lisäk­si ne aut­ta­vat myös haku­ko­nei­ta ymmär­tä­mään sivus­to­si raken­net­ta ja hie­rar­ki­aa parem­min. Eli panos­ta sivus­to­si link­ki­ra­ken­tee­seen.

8. Jatkuvuus ja säännöllisyys

Pyri jul­kai­se­maan sään­nöl­li­ses­ti uut­ta ja ajan­koh­tais­ta sisäl­töä. Jat­ku­va ja sään­nöl­li­nen sisäl­lön­tuo­tan­to pitää sivus­to­si elä­vä­nä ja hou­kut­te­lee kävi­jöi­tä takai­sin.

Myös Google tyk­kää, kun uut­ta sisäl­töä luo­daan tasai­ses­ti.

9. Analysoi ja mukauta

Seu­raa sisäl­lön suo­ri­tus­ky­kyä ja käyt­tä­jien käyt­täy­ty­mis­tä verk­ko­si­vul­la­si.

Ana­ly­soi, mit­kä sisäl­löt toi­mi­vat par­hai­ten ja tee tar­vit­taes­sa toi­men­pi­tei­tä paran­taak­se­si tulok­sia.

Google Search Con­so­len kaut­ta kan­nat­taa myös seu­ra­ta, min­kä­lai­sil­la hauil­la, kävi­jät pää­ty­vät sivus­tol­le­si. Siel­tä voit saa­da myös hyviä ideoi­ta sisäl­lön­tuo­tan­toon!

10. Sisällön jakaminen ja markkinointi

Hyvä sisäl­tö ansait­see näky­vyyt­tä.

Kun olet luo­nut laa­du­kas­ta ja haku­ko­neys­tä­väl­lis­tä sisäl­töä, var­mis­ta, että jaat sitä eri kana­vil­la ja (tar­vit­taes­sa) mark­ki­noit sitä aktii­vi­ses­ti.

Jaa sisäl­töä sosi­aa­li­ses­sa medias­sa, säh­kö­pos­ti­lis­tal­la ja muis­sa rele­van­teis­sa ver­kos­tois­sa. Tämä aut­taa lisää­mään sisäl­lön näky­vyyt­tä ja hou­kut­te­le­maan enem­män lii­ken­net­tä sivus­tol­le­si. Lisäk­si paran­nat mah­dol­li­suuk­sia­si saa­da lisää luo­tet­ta­via ulkoi­sia link­ke­jä.

Tarvitsetko apua kotisivujesi sisältöjen hakukoneoptimoinnissa?

Luo­daan yhdes­sä teil­le paras stra­te­gia Google-näky­vyy­den kas­vat­ta­mi­seen! Kat­so lisää haku­ko­neop­ti­moin­nin pal­ve­luis­tam­me.

Krista Hakala Meio Oy

Kris­ta Haka­la
Meion perus­ta­ja ja SEO-asian­tun­ti­ja
krista@meio.fi