Nos­ta yri­tyk­se­si mukaan kil­pai­luun!

Pienyrittäjän kotisivut

SEO-osaaja - Krista

Pienyrittäjän kotisivut ovat tärkein (ja paras) työkalusi kovassa kilpailussa

Ne eivät ole vain koris­te — ne ovat olen­nai­nen työ­ka­lu lii­ke­toi­min­nan menes­tyk­sel­le, ja sik­si nii­hin kan­nat­taa panos­taa. Oikeal­la stra­te­gial­la myös pie­nem­mät yri­tyk­set voi­vat kil­pail­la erit­täin tehok­kaas­ti näky­vyy­des­tä sekä asiak­kais­ta.

Suo­mes­sa on yli 400 000 pie­ny­ri­tys­tä ja mik­ro­y­ri­tys­tä — kil­pai­lua siis riit­tää.

Pie­ny­ri­tyk­sen koti­si­vu­jen on tär­ke­ää löy­tyä haku­ko­neis­ta, jot­ta asiak­kaat löy­tä­vät yri­tyk­se­si. Hyvin toteu­te­tut koti­si­vut aut­ta­vat yri­tys­tä­si menes­ty­mään ja erot­tu­maan kil­pai­li­jois­ta.

Pie­ny­rit­tä­jän koti­si­vut ovat vält­tä­mä­tön osa nyky­ai­kais­ta lii­ke­toi­min­taa. Par­haim­mil­laan verk­ko­si­vut ovat stra­te­gi­nen työ­ka­lu, joka aut­taa sinua menes­ty­mään kovas­sa kil­pai­lus­sa.

Kotisivut pienyrittäjälle ovat erityisen tärkeät, koska:

Koti­si­vut anta­vat pie­ny­rit­tä­jäl­le mah­dol­li­suu­den olla näky­vil­lä ver­kos­sa ja tavoit­taa poten­ti­aa­li­sia asiak­kai­ta ympä­ri vuo­ro­kau­den.

Hyvin suun­ni­tel­lut koti­si­vut anta­vat yri­tyk­ses­tä­si ammat­ti­mai­sen ja luo­tet­ta­van vai­ku­tel­man, mikä on eri­tyi­sen tär­ke­ää var­sin­kin pie­ny­ri­tyk­sil­le.

Koti­si­vut toi­mi­vat tehok­kaa­na kana­va­na tie­don jaka­mi­seen yri­tyk­se­si tuot­teis­ta, pal­ve­luis­ta, aukio­loa­jois­ta ja yhteys­tie­dois­ta, mikä hel­pot­taa asiak­kai­den pää­tök­sen­te­koa.

Laa­duk­kaat ja infor­ma­tii­vi­set koti­si­vut lisää­vät yri­tyk­se­si uskot­ta­vuut­ta ja hou­kut­te­le­vat asiak­kai­ta valit­se­maan juu­ri sinut kil­pai­li­joi­den sijaan — ne aut­ta­vat asiak­kai­ta ymmär­tä­mään yri­tyk­se­si tar­joa­man arvon.

Koti­si­vut tar­joa­vat alus­tan asia­kas­suh­tei­den raken­ta­mi­seen ja vah­vis­ta­mi­seen esi­mer­kik­si blo­gien, artik­ke­lei­den ja oppai­den avul­la.

Koti­si­vut tar­joa­vat kana­van mark­ki­noin­tiin ja näky­vyy­den kas­vat­ta­mi­seen. Ne mah­dol­lis­ta­vat sisäl­tö­mark­ki­noin­nin ja haku­ko­neop­ti­moin­nin, joi­den avul­la yri­tys voi tavoit­taa uusia asiak­kai­ta, edis­tää lii­ke­toi­min­taan­sa ja kas­vaa.

Nyky­päi­vä­nä lähes kaik­ki yri­tyk­set ovat ver­kos­sa läs­nä, joten koti­si­vu­jen puu­te (tai löy­ty­mät­tö­myys) voi antaa kil­pai­li­joil­le etu­lyön­tia­se­man.

Pienyrittäjän kotisivut auttavat rakentamaan luottamusta

Sel­keä ja ammat­ti­mai­nen koti­si­vu vakuut­taa kävi­jän ja herät­tää hänen luot­ta­muk­sen­sa.

Pie­ny­ri­tyk­sel­le koti­si­vut ovat usein ensim­mäi­nen ja tär­kein kon­tak­ti poten­ti­aa­lis­ten asiak­kai­den kans­sa. Ne luo­vat ensi­vai­ku­tel­man, joka voi olla rat­kai­se­va. Itse asias­sa, pie­ny­ri­tyk­sen koti­si­vuil­la on usein jopa suu­rem­pi mer­ki­tys luot­ta­muk­sen raken­ta­mi­ses­sa kuin suu­ry­ri­tyk­sil­lä, kos­ka asiak­kaat etsi­vät juu­ri nii­tä yri­tyk­siä, jot­ka tun­tu­vat hen­ki­lö­koh­tai­sil­ta ja luo­tet­ta­vil­ta.

Eli mitä enem­män alal­la­si on kil­pai­lua, sitä tär­keäm­pää on panos­taa laa­duk­kai­siin koti­si­vui­hin. Ne aut­ta­vat sinua erot­tu­maan kil­pai­li­jois­ta ja vakuut­ta­maan asiak­kaat ammat­ti­mai­suu­des­ta­si. Hyvin suun­ni­tel­lut ja toteu­te­tut koti­si­vut eivät vain hou­kut­te­le kävi­jöi­tä, vaan muut­ta­vat hei­dät uskol­li­sik­si asiak­kaik­si.

Pienyrityksen kotisivujen tulee heijastaa yrityksesi brändiä ja arvoja

On tär­ke­ää, että koti­si­vut ovat oman yri­tyk­se­si näköi­set ja vies­ti­vät sel­keäs­ti sii­tä, kuka olet ja mitä tar­joat. Tämä ei ainoas­taan paran­na brän­di­si tun­nis­tet­ta­vuut­ta, vaan myös luo vah­vem­man siteen asiak­kai­siin.

Koti­si­vu­jen käy­tet­tä­vyys on kes­kei­ses­sä roo­lis­sa. Sel­keä ja intui­tii­vi­nen navi­goin­ti var­mis­taa, että kävi­jät löy­tä­vät tar­vit­se­man­sa tie­dot nopeas­ti ja vai­vat­to­mas­ti, mikä paran­taa asia­kas­ko­ke­mus­ta ja lisää kon­ver­sioi­ta.

Nyky­päi­vä­nä yri­tyk­set inves­toi­vat yhä enem­män verk­ko­löy­det­tä­vyy­teen ja koti­si­vui­hin. Kil­pai­lu haku­ko­ne­nä­ky­vyy­des­tä on kovaa, ja suu­ret yri­tyk­set hal­lit­se­vat usein Googlen haku­tu­lok­sien kär­ki­si­jo­ja. Pie­ny­ri­tyk­sel­le tämä tar­koit­taa, että laa­duk­kai­siin koti­si­vui­hin ja haku­ko­neop­ti­moin­tiin kan­nat­taa panos­taa heti alus­ta alkaen.

Jos haluat, että koti­si­vusi löy­ty­vät Googles­ta mah­dol­li­sim­man hyvin, kun poten­ti­aa­li­set asiak­kaat etsi­vät tuot­tei­ta­si tai pal­ve­lui­ta­si, valit­se koti­si­vu­jen teki­jäk­si ammat­ti­lai­nen, joka ymmär­tää myös haku­ko­neop­ti­moin­nin tär­key­den. Laa­duk­kaas­ti ja haku­ko­neys­tä­väl­li­ses­ti raken­net­tu verk­ko­si­vu on inves­toin­ti, joka mak­saa itsen­sä takai­sin.

Kun sivus­to on alun perin suun­ni­tel­tu ja toteu­tet­tu käyt­tä­jä ja haku­ko­neet huo­mioi­den, sen kehit­tä­mi­nen ja laa­jen­ta­mi­nen on tule­vai­suu­des­sa huo­mat­ta­vas­ti kus­tan­nus­te­hok­kaam­paa.

Suo­sit­te­len vah­vas­ti panos­ta­maan verk­ko­si­vus­ton laa­tuun, toteu­tuk­seen ja käyt­tä­jäys­tä­väl­li­syy­teen, par­haat verk­ko­si­vut hou­kut­te­le­vat uusia asiak­kai­ta itses­tään. Hyvät koti­si­vut löy­ty­vät parem­min myös Googles­ta.

Mitä pienyrittäjän kannattaa erityisesti huomioida verkkosivuston suunnittelussa?

  • Sel­keä tavoi­te: Mää­ri­tä sivus­ton pää­asial­li­nen tar­koi­tus ja tavoi­te.
  • Koh­de­ryh­mä: Tun­ne asiak­kaa­si ja koh­den­na sisäl­tö heil­le.
  • Käy­tet­tä­vyys: Tee sivus­tos­ta help­po­käyt­töi­nen ja ymmär­ret­tä­vä sekä kävi­jöil­le että haku­ko­neil­le.
  • Res­pon­sii­vi­suus: Var­mis­ta, että sivus­to toi­mii hyvin kai­kil­la lait­teil­la.
  • Haku­ko­neop­ti­moin­ti (SEO): Suun­nit­te­le sivus­to alus­ta alkaen haku­ko­neys­tä­väl­li­sek­si ja tee avain­sa­na­tut­ki­mus­ta.
  • Sel­keä navi­goin­ti: Käy­tä loo­gis­ta ja help­poa navi­goin­ti­ra­ken­net­ta. Sel­keä ja hyvä raken­ne ohjaa myös asia­kas­ta osto­po­lul­la eteen­päin.
  • Visu­aa­li­nen ilme: Pidä ulkoa­su ammat­ti­mai­se­na ja brän­din mukai­se­na. Muis­ta, että ulkoa­sun tulee tukea sisäl­tö­jä.
  • Laa­du­kas sisäl­tö: Tar­joa arvo­kas­ta, uniik­kia, infor­ma­tii­vis­ta ja hyvin kir­joi­tet­tua sisäl­töä.
  • Yhtey­den­ot­to: Tee yhtey­de­not­ta­mi­ses­ta help­poa ja sel­ke­ää.

Muis­ta, koti­si­vu raken­ne­taan aina asiak­kai­ta­si var­ten.

Laa­du­kas ja tek­ni­ses­ti hyvin toteu­tet­tu verk­ko­si­vu tuot­taa mer­kit­tä­väs­ti parem­pia tulok­sia, joten pie­ny­ri­tyk­sen koti­si­vui­hin kan­nat­taa heti jo alus­sa panos­taa hie­man enem­män.

Kun kyse on pie­nes­tä sivus­tos­ta, lop­pu­tu­lok­ses­sa on suu­ri ero, panos­taa­ko sivus­toon 1000 € vai 2000 €. Kun lisä­bud­jet­ti käy­te­tään oikei­siin asioi­hin, kuten käy­tet­tä­vyy­teen, haku­ko­neop­ti­moin­tiin ja visu­aa­li­seen ilmee­seen, mak­saa inves­toin­ti itsen­sä nopeas­ti takai­sin.

Koti­si­vut ovat koko mark­ki­noin­ti­si tuki­pi­la­ri. Jos koti­si­vut eivät ole kun­nos­sa, tai ne eivät toi­mi tek­ni­ses­ti tai sisäl­löl­li­ses­ti, valuu myös mark­ki­noin­tiin sijoi­te­tut eurot huk­kaan. Lisäk­si huo­no­laa­tui­nen sivus­to nos­taa mai­non­nan kus­tan­nuk­sia, sil­lä klik­kaus­koh­tai­set hin­nat ovat kor­keam­pia.

Sik­si on tär­ke­ää inves­toi­da laa­duk­kai­siin koti­si­vui­hin alus­ta alkaen – ne mak­sa­vat itsen­sä takai­sin parem­pa­na näky­vyy­te­nä, asia­kas­tyy­ty­väi­syy­te­nä ja alhai­sem­pi­na mai­nos­kus­tan­nuk­si­na.

Hyvin toteutettu verkkosivu kasvaa yrityksesi mukana

Verk­ko­si­vus­toa ei ole jär­ke­vää raken­taa joka vuo­si koko­naan uusik­si.

Kun verk­ko­si­vus­to on alun perin hyvin raken­net­tu, sitä on help­po kas­vat­taa ja kehit­tää tar­pei­den mukaan. Tämä on huo­mat­ta­vas­ti kus­tan­nus­te­hok­kaam­pi ja pit­kä­jän­tei­sem­pi vaih­toeh­to kuin jat­ku­va uudel­leen­ra­ken­ta­mi­nen.

Pienyrittäjän kotisivujen hinta?

Pie­nen yri­tyk­sen verk­ko­si­vus­ton hin­ta vaih­te­lee yleen­sä 1000 € — 3000 € välil­lä.

Hin­taan vai­kut­taa muun muas­sa sivus­ton laa­juus, tar­vi­taan­ko sisäl­lön tuo­tan­toa, visu­aa­lis­ta suun­nit­te­lua, haku­ko­neop­ti­moin­tia tai mui­ta eri­lai­sia toi­min­nal­li­suuk­sia.

Verk­ko­si­vus­ton koko­nai­suus rää­tä­löi­dään aina asiak­kaan läh­tö­ti­lan­teen, tar­pei­den, bud­je­tin ja toi­vei­den mukaan, jot­ta se vas­taa par­hai­ten yri­tyk­sen tavoit­tei­ta ja resurs­se­ja.

Alta lin­kis­tä löy­dät lisä­tie­to­ja koti­si­vu­jen raken­ta­mi­ses­ta Meio kans­sa!

Viritetään pienyrityksen kotisivuista timanttinen myyntikone

Jos koti­si­vul­la on vain vähän sisäl­töä tai sitä ei ole opti­moi­tu oikeil­le avain­sa­noil­le, sivus­to ei löy­dy Googlen haku­tu­lok­sis­ta – eli poten­ti­aa­li­set asiak­kaat eivät löy­dä sitä (suu­rin osa osto­po­luis­ta nyky­päi­vä­nä alkaa juu­ri­kin Googles­ta).

Jos sivus­to on “vain” ole­mas­sa, mut­ta ei löy­det­tä­vis­sä, täy­tyy kaik­ki asiak­kaat hank­kia mui­ta reit­te­jä pit­kin, mikä vaa­tii jat­ku­vas­ti pal­jon rahaa mai­non­taan kävi­jöi­den hou­kut­te­le­mi­sek­si.

Entä­pä jos koti­si­vusi voi­si tuot­taa sinul­le kel­lo­nym­pä­ri uusia asiak­kai­ta? Koti­si­vusi voi­si toi­mia tehok­kaa­na myyn­ti­ko­nee­na ja tuot­taa hyviä lii­de­jä tehok­kaas­ti ja tasai­ses­ti.

Pie­nes­tä koos­taan huo­li­mat­ta, myös pie­ny­ri­tyk­sil­lä on suu­ri mah­dol­li­suus erot­tua ja kil­pail­la ver­kos­sa tehok­kaas­ti - laa­du­kas verk­ko­si­vus­to on sijoi­tus, joka mak­saa itsen­sä takai­sin!

Krista Hakala - Meion omistaja

Kiva kun oot tääl­lä!