Meio_logo

Nettisivujen suunnittelu on tärkeä vaihe, kun luodaan uutta toimivaa ja houkuttelevaa sivustoa

Net­ti­si­vu­jen suun­nit­te­lu on tär­ke­ää, tämän vai­heen ohi ei kan­na­ta hypä­tä, eikä kii­reh­tiä — se on kuin lait­tai­si rahaa pank­kiin.

Mitä nettisivujen suunnittelussa on tärkeää huomioida?

Nettisivujen tavoite

Alkuun on tär­keä miet­tiä verk­ko­si­vus­ton tär­keim­mät tavoit­teet. Yleen­sä net­ti­si­vun tavoi­te on taval­la tai toi­sel­la lisä­tä yri­tyk­sen myyn­tiä, tai esi­mer­kik­si jakaa tie­toa.

Tavoit­teen oli­si tär­ke­ää aina olla mitat­ta­vis­sa.

Net­ti­si­vu­jen suun­nit­te­lu kan­nat­taa­kin aloit­taa lis­taa­mal­la tavoit­teet pape­ril­le kon­kreet­ti­seen muo­toon.

Nettisivun rakenteen suunnittelu

Täs­sä vai­hees­sa kan­nat­tai­si toteut­taa aina­kin tii­vis avain­sa­na­tut­ki­mus, jot­ta saa­daan käsi­tys sii­tä, että mis­tä kai­kis­ta eri aiheis­ta kan­nat­taa aina­kin oma sivu toteut­taa. Var­sin­kin oleel­li­sim­mil­le avain­sa­noil­le on tär­ke­ää luo­da aina oma sivu eli oma väli­leh­ten­sä.

Net­ti­si­vun raken­tees­ta on tär­ke­ää myös luo­da mah­dol­li­sim­man käyt­tä­jäys­tä­väl­li­nen ja sel­keä koko­nai­suus, joka vas­taa kävi­jöi­den tar­pei­siin ja tavoit­tei­siin.

Sel­keä ja hyvä raken­ne on siis tär­ke­ää niin käyt­tä­jien kuin haku­ko­ne­nä­ky­vyy­den­kin vink­ke­lis­tä. 

Avain­sa­na­tut­ki­muk­sen roo­li koros­tuu, kun net­ti­si­vun halu­taan löy­ty­vän haku­ko­neis­ta mah­dol­li­sim­man hyvin.

Nettisivun sisältöjen suunnittelu

Net­ti­si­vu­jen sisäl­löt ovat niin käyt­tä­jän kuin haku­ko­neop­ti­moin­nin­kin kan­nal­ta kai­kis­ta tär­kein asia verk­ko­si­vul­la, joten sisäl­töi­hin kan­nat­taa panos­taa!

Kun net­ti­si­vun raken­ne on suun­ni­tel­tu, on seu­raa­va askel läh­teä suun­nit­te­le­maan sivuil­le tule­vaa sisäl­töä. Yleen­sä sisäl­löt löy­tä­vät lopul­li­sen muo­ton­sa sivus­ton raken­nuk­sen yhtey­des­sä, mut­ta on tär­ke­ää hyvis­sä ajoin etu­kä­teen suun­ni­tel­la jokai­sen sivun sisäl­töä ja sisäl­tö­ra­ken­net­ta.

Teks­ti- ja kuva­ma­te­ri­aa­lien on olta­va sel­kei­tä, kiin­nos­ta­via ja hel­pos­ti ymmär­ret­tä­viä, jot­ta kävi­jät viih­ty­vät sivus­tol­la. 

Hyvät sisäl­löt herät­tä­vät mie­len­kiin­toa, aut­ta­vat luo­maan halut­tu­ja mie­li­ku­via yri­tyk­sen tar­joa­mis­ta tuot­teis­ta tai pal­ve­luis­ta ja kan­nus­ta­vat kävi­jöi­tä teke­mään halut­tu­ja toi­men­pi­tei­tä.

Nettisivun layoutin suunnittelu

Etusi­vun lay­ou­tin eli ns. leis­kan suun­nit­te­lu on kes­kei­nen vai­he, sil­lä se luo ensi­vai­ku­tel­man yri­tyk­ses­tä ja mää­rit­te­lee koko sivus­ton visu­aa­li­sen ilmeen.

Etusi­vun tulee olla hou­kut­te­le­va, infor­ma­tii­vi­nen ja ammat­ti­mai­nen, jot­ta se vakuut­taa kävi­jät yri­tyk­sen luo­tet­ta­vuu­des­ta. 

Yhden­mu­kai­suus on tär­ke­ää, jot­ta sivus­tos­ta muo­dos­tuu sel­keä ja yhte­näi­nen koko­nai­suus. Täs­sä yhtey­des­sä mää­ri­tel­lään myös väri- ja font­ti­va­lin­nat (jos näi­tä ei vie­lä ole mää­ri­tel­ty val­miik­si).

Laadukkaiden kotisivujen suunnittelussa on tärkeää huomioida sivuston latausnopeus

Net­ti­si­vu­jen lataus­no­peus vai­kut­taa suo­raan kävi­jöi­den tyy­ty­väi­syy­teen, kon­ver­sio­pro­sent­tiin ja haku­ko­ne­nä­ky­vyy­teen.

Nopeus on omi­nai­suus, jota voi olla vai­kea kor­ja­ta jäl­ki­kä­teen, jos sii­hen ei kiin­ni­te­tä suun­nit­te­lus­sa huo­mio­ta. Esi­mer­kik­si lii­al­li­nen mää­rä huo­nos­ti koo­dat­tu­ja lisä­osia tai suu­ri mää­rä ras­kai­ta ele­ment­te­jä voi mer­kit­tä­väs­ti hidas­taa sivus­ton latau­tu­mis­ta.

Tämä saat­taa joh­taa kävi­jöi­den tur­hau­tu­mi­seen ja hei­dän pois­tu­mi­seen­sa sivus­tol­ta ennen kuin he ovat edes näh­neet sen sisäl­töä. Lisäk­si hitaat sivus­tot saa­vat usein hei­kom­man sijoi­tuk­sen haku­ko­ne­tu­lok­sis­sa, sil­lä Google arvos­taa nope­aa käyt­tä­jä­ko­ke­mus­ta.

Nopeusop­ti­moin­nis­sa on tär­ke­ää ottaa huo­mioon myös sivus­ton toi­mi­vuus eri lait­teil­la.

Nyky­ään mobii­li­lait­tei­den käyt­tö on yleis­ty­nyt huo­mat­ta­vas­ti, ja esi­mer­kik­si Google käyt­tää nykyi­sin ensi­si­jai­se­na arvioin­ti­kri­tee­ri­nä nime­no­maan sivus­ton nopeut­ta mobii­lis­sa.

Ethän heitä hukkaan jo saavutettua hakukonenäkyvyyttä!

Net­ti­si­vu-uudis­tuk­sen yhtey­des­sä, jo suun­nit­te­lu­vai­hees­sa on todel­la tär­keä muis­taa huo­mioi­da haku­ko­neop­ti­moin­ti, ettei sivus­to­uu­dis­tuk­sen yhtey­des­sä jo saa­vu­tet­tu luon­nol­li­nen haku­ko­ne­nä­ky­vyys romah­da. Muis­tat­han myös uudel­leen ohjauk­set, jos URL-osoit­tei­ta muo­ka­taan!

Verkkosivujen suunnittelu käytännössä

Kun net­ti­si­vu­jen suun­nit­te­luun käy­te­tään alkuun enem­män aikaa, mak­saa se tie­tys­ti myös hie­man enem­män.

Jos tavoit­tee­si kui­ten­kin on saa­da sivus­ton kaut­ta uusia asiak­kai­ta ja toi­vot, että verk­ko­si­vus­to­si löy­tyy haku­ko­neis­ta mah­dol­li­sim­man hyvin (ja mah­dol­li­sim­man monil­la tär­keil­lä hauil­la), niin sil­loin lisä­pa­nos­tus ehdot­to­mas­ti kan­nat­taa.

Hyvin toteu­te­tut net­ti­si­vut mak­sa­vat itsen­sä nopeas­ti takai­sin.

Laa­duk­kai­den net­ti­si­vu­jen sisäl­tö­jen suun­nit­te­lus­sa on tär­ke­ää huo­mioi­ta myös käyt­tä­jien eri osto­po­lut. Hyvä net­ti­si­vu tar­jo­aa asiak­kaal­le hel­pos­ti ja nopeas­ti sen tie­don, mitä asia­kas on juu­ri sil­lä het­kel­lä etsi­mäs­sä.

Jo suunnitteluvaiheessa on tärkeää jo pohtia, kuinka sivusto saadaan löytymään hakutuloksista

Mik­si suun­nit­te­li­sit koti­si­vut, joi­ta kukaan ei löy­dä?

Avain­sa­na­tut­ki­muk­sen, haku­ko­neop­ti­moin­nin ja hyvän suun­nit­te­lun avul­la voit var­mis­taa, että oikea koh­dey­lei­sö­si löy­tää jat­kos­sa net­ti­si­vusi.

Nämä vai­heet ovat on olen­nai­nen osa laa­duk­kai­den net­ti­si­vu­jen suun­nit­te­lua sekä jat­ku­vaa kehit­tä­mis­tä.

Kun otat haku­ko­neop­ti­moin­nin huo­mioon jo suun­nit­te­lu­pro­ses­sis­sa, voit raken­taa net­ti­si­vus­ton raken­teen ja sisäl­lön siten, että se vas­taa mah­dol­li­sim­man hyvin koh­dey­lei­sö­si haku­ky­se­lyi­hin ja tar­pei­siin.

Tämä aut­taa haku­ko­nei­ta ymmär­tä­mään sivus­to­si aihea­lu­een parem­min ja sijoit­ta­maan sen rele­vant­tei­hin haku­tu­lok­siin.

Suunnittele nettisivujen CTA:t hyvin

Call to Action eli CTA.

Hyvä CTA net­ti­si­vuil­la on sel­lai­nen, joka hou­kut­te­lee ja kan­nus­taa kävi­jöi­tä suo­rit­ta­maan halu­tun toi­min­non.

Täs­sä on muu­ta­mia vink­ke­jä, miten luo­da hyvä CTA net­ti­si­vuil­le:

  1. Sel­keä ja hou­kut­te­le­va vies­ti: CTA:n tuli­si olla sel­keäs­ti ilmais­tu ja hou­kut­te­le­va. Käy­tä yti­mek­käi­tä ja vai­kut­ta­via sano­ja, jot­ka herät­tä­vät kiin­nos­tuk­sen ja kut­su­vat toi­min­taan.

  2. Näky­vyys ja kont­ras­ti: CTA:n tulee erot­tua sivun muus­ta sisäl­lös­tä. Käy­tä näky­viä väre­jä, erot­tu­via pai­nik­kei­ta tai mui­ta graa­fi­sia ele­ment­te­jä, jot­ka kiin­nit­tä­vät huo­mion. Kont­ras­tin luo­mi­nen taus­ta­vä­riin tai muu­hun sivus­ton ele­ment­tiin aut­taa CTA:ta erot­tu­maan.

  3. Sijoit­te­lu: CTA:n sijoit­te­lul­la on mer­ki­tys­tä. Ase­ta se stra­te­gi­sel­le pai­kal­le sivul­la, jos­sa kävi­jän sil­mä kiin­nit­tyy luon­te­vas­ti. Tyy­pil­li­siä paik­ko­ja ovat esi­mer­kik­si sivun ylä­reu­na, sisäl­tö­alu­een lopus­sa tai tär­keän sisäl­lön yhtey­des­sä.

  4. Toi­min­nan sel­keys: CTA:n tulee ker­toa sel­keäs­ti, mitä kävi­jän odo­te­taan teke­vän. Käy­tä kon­kreet­ti­sia ja toi­min­taan kan­nus­ta­via ver­be­jä, kuten “Osta nyt”, “Lataa ilmai­nen opas” tai “Ota yhteyt­tä”. Var­mis­ta, että kävi­jä ymmär­tää, mitä hän saa tai mitä etua hän saa­vut­taa, kun klik­kaa CTA:ta.

  5. Res­pon­sii­vi­suus: CTA:n tulee toi­mia sau­mat­to­mas­ti kai­kil­la lait­teil­la, oli­pa kävi­jä sit­ten tie­to­ko­neel­la, table­til­la tai puhe­li­mel­la. Var­mis­ta, että CTA on hyvin näky­vis­sä ja hel­pos­ti pai­net­ta­vis­sa mobii­li­lait­teil­la.

Muis­ta tes­ta­ta ja opti­moi­da!

Tes­taa eri­lai­sia CTA-muo­to­ja, sana­va­lin­to­ja, väre­jä ja sijoit­te­lua. A/B‑testaus aut­taa myös sel­vit­tä­mään, mikä CTA toi­mii par­hai­ten koh­dey­lei­sö­si kans­sa eri­lai­sis­sa tilan­teis­sa.

Seu­raa ja ana­ly­soi CTA:n suo­ri­tus­ky­kyä ja tee tar­vit­ta­via muu­tok­sia tulos­ten paran­ta­mi­sek­si. Pie­nil­lä­kin eroil­la voi olla iso­ja vai­ku­tuk­sia kon­ver­sioi­den mää­rään.

Ethän myös­kään unoh­da osto­po­lun alus­sa ole­via kävi­jöi­tä, hei­hin ei vält­tä­mät­tä heti pure suo­rat myyn­tiin täh­tää­vät CTA:t.

Älä unohda sivuston analytiikkaa

Verk­ko­si­vu­jen suun­nit­te­lu­vai­hees­sa on myös hyvä kir­ja­ta ylös toi­min­to­ja ja tavoit­tei­ta, joi­ta tule­val­la sivus­tol­la halu­taan seu­ra­ta.

Ana­ly­tiik­ka­työ­ka­lu­jen, kuten Google Ana­ly­tic­sin avul­la voit seu­ra­ta sivus­to­si suo­ri­tus­ky­kyä, lii­ken­ne­mää­riä, käyt­tä­jien käyt­täy­ty­mis­tä ja tavoit­tei­den toteu­tu­mis­ta.

Näin saat myös arvo­kas­ta tie­toa sivus­ton kehit­tä­mi­sek­si ja opti­moi­mi­sek­si tule­vai­suu­des­sa.

Jos ana­ly­tii­kan hyö­dyn­tä­mi­nen ei ole itsel­le­si kovin tut­tua, kan­nat­taa heti net­ti­si­vu­jen raken­nus­pro­ses­sin yhtey­des­sä raken­taa ammat­ti­lai­sen avul­la myös kon­ver­sio­seu­ran­ta net­ti­si­vul­le val­miik­si, jot­ta tär­keim­piä tavoit­tei­ta pys­tyt­täi­siin mah­dol­li­sim­man tar­kas­ti seu­raa­maan.

Laadukkaan nettisivut kunnioittavat myös tietosuojaa

Verk­ko­si­vus­to­jen tie­to­suo­ja­vaa­ti­muk­set ovat vii­me vuo­si­na kiris­ty­neet mer­kit­tä­väs­ti. Täs­tä syys­tä laa­duk­kai­den net­ti­si­vu­jen suun­nit­te­lu­pro­ses­sis­sa on tär­ke­ää muis­taa huo­mioi­da tie­to­suo­ja­se­los­te sekä eväs­te­vaa­ti­muk­set.

Nyky­ään net­ti­si­vu­jen hal­ti­joi­den on sel­keäs­ti ilmoi­tet­ta­va sivus­toil­la käy­te­tyis­tä eväs­teis­tä ja pyy­det­tä­vä kävi­jöi­den suos­tu­mus nii­den käyt­töön. Tämä vaa­ti­mus kos­kee käy­tän­nös­sä kaik­kia verk­ko­si­vus­to­ja, kos­ka lähes jokai­sel­la net­ti­si­vus­tol­la käy­te­tään eväs­tei­tä (esi­mer­kik­si kävi­jä­seu­ran­taan tai sivus­ton ihan perus­toi­min­toi­hin).

Eväs­te­ban­ne­rin on olta­va sel­keä, ja sii­nä on ker­rot­ta­va, mihin tar­koi­tuk­siin eväs­tei­tä käy­te­tään. Lisäk­si kävi­jän on voi­ta­va hel­pos­ti myös kiel­täy­tyä eväs­tei­den käy­tös­tä.

Varmista, että evästebanneri toimii oikein (eli vaatimusten mukaisesti)

Suos­tu­muk­sen hank­ki­mi­nen eväs­tei­den käyt­töön aset­taa myös tek­ni­siä vaa­ti­muk­sia esi­mer­kik­si net­ti­si­vus­ton kävi­jä­seu­ran­nal­le.

Seu­ran­nan on olta­va toteu­tet­tu siten, että se ei akti­voi­tu auto­maat­ti­ses­ti ennen kuin kävi­jä on hyväk­sy­nyt ana­ly­tiik­kae­väs­teet.

Ei rii­tä, että eväs­te­ban­ne­ri näkyy ja on net­ti­si­vul­la ole­mas­sa, vaan se täy­tyy olla myös oikein asen­net­tu, jot­ta tie­to­ja kerä­tään vas­ta sit­ten, kun kävi­jä on anta­nut eril­li­sen luvan tie­to­ja kerä­tä.

On suo­si­tel­ta­vaa päi­vit­tää net­ti­si­vus­ton eväs­te­käy­tän­nöt ja toteut­taa tar­vit­ta­vat tek­ni­set rat­kai­sut eväs­tei­den hal­lin­taan ja kävi­jä­seu­ran­taan, jot­ta var­mis­te­taan vaa­ti­mus­ten­mu­kai­suus ja hyvät tie­to­suo­ja­käy­tän­nöt.

Laadukkaat kotisivut yritykselle Meion kanssa

Kun haluat laa­duk­kaat net­ti­si­vut yri­tyk­sel­le­si, kan­nat­taa net­ti­si­vu­pro­jek­ti suun­ni­tel­la hyvin. Hyvin suun­ni­tel­tu on puo­lik­si teh­ty! 🙂

Kat­so lisää koti­si­vu­jen raken­ta­mi­ses­ta mei­dän kans­sa – luo­daan yhdes­sä teil­le paras stra­te­gia ja suun­ni­tel­ma koti­si­vu­jen uudis­tuk­seen!

Krista Hakala Meio Oy

Kris­ta Haka­la
Meion perus­ta­ja ja SEO-asian­tun­ti­ja
krista@meio.fi