Nettisivujen suunnittelu on tärkeä vaihe, kun luodaan uutta toimivaa ja houkuttelevaa sivustoa

nettisivujen suunnittelu

Net­ti­si­vu­jen suun­nit­te­lu on tär­ke­ää, tämän vai­heen ohi ei kan­na­ta hypä­tä, eikä kii­reh­tiä — se on kuin lait­tai­si rahaa pank­kiin.

Mitä nettisivujen suunnittelussa on tärkeää huomioida?

Nettisivujen tavoite

Alkuun on tär­keä miet­tiä verk­ko­si­vus­ton tär­keim­mät tavoit­teet. Yleen­sä net­ti­si­vun tavoi­te on taval­la tai toi­sel­la lisä­tä yri­tyk­sen myyn­tiä, tai esi­mer­kik­si jakaa tie­toa.

Tavoit­teen oli­si tär­ke­ää aina olla mitat­ta­vis­sa.

Net­ti­si­vu­jen suun­nit­te­lu kan­nat­taa­kin aloit­taa lis­taa­mal­la tavoit­teet pape­ril­le kon­kreet­ti­seen muo­toon.

Nettisivun rakenteen suunnittelu

Täs­sä vai­hees­sa kan­nat­tai­si toteut­taa aina­kin tii­vis avain­sa­na­tut­ki­mus, jot­ta saa­daan käsi­tys sii­tä, että mis­tä kai­kis­ta eri aiheis­ta kan­nat­taa aina­kin oma sivu toteut­taa. Var­sin­kin oleel­li­sim­mil­le avain­sa­noil­le on tär­ke­ää luo­da aina oma sivu eli oma väli­leh­ten­sä.

Net­ti­si­vun raken­tees­ta on tär­ke­ää myös luo­da mah­dol­li­sim­man käyt­tä­jäys­tä­väl­li­nen ja sel­keä koko­nai­suus, joka vas­taa kävi­jöi­den tar­pei­siin ja tavoit­tei­siin.

Sel­keä ja hyvä raken­ne on siis tär­ke­ää niin käyt­tä­jien kuin haku­ko­ne­nä­ky­vyy­den­kin vink­ke­lis­tä. 

Avain­sa­na­tut­ki­muk­sen roo­li koros­tuu, kun net­ti­si­vun halu­taan löy­ty­vän haku­ko­neis­ta mah­dol­li­sim­man hyvin.

Nettisivun sisältöjen suunnittelu

Net­ti­si­vu­jen sisäl­löt ovat niin käyt­tä­jän kuin haku­ko­neop­ti­moin­nin­kin kan­nal­ta kai­kis­ta tär­kein asia verk­ko­si­vul­la, joten sisäl­töi­hin kan­nat­taa panos­taa!

Kun net­ti­si­vun raken­ne on suun­ni­tel­tu, on seu­raa­va askel läh­teä suun­nit­te­le­maan sivuil­le tule­vaa sisäl­töä. Yleen­sä sisäl­löt löy­tä­vät lopul­li­sen muo­ton­sa sivus­ton raken­nuk­sen yhtey­des­sä, mut­ta on tär­ke­ää hyvis­sä ajoin etu­kä­teen suun­ni­tel­la jokai­sen sivun sisäl­töä ja sisäl­tö­ra­ken­net­ta.

Teks­ti- ja kuva­ma­te­ri­aa­lien on olta­va sel­kei­tä, kiin­nos­ta­via ja hel­pos­ti ymmär­ret­tä­viä, jot­ta kävi­jät viih­ty­vät sivus­tol­la. 

Hyvät sisäl­löt herät­tä­vät mie­len­kiin­toa, aut­ta­vat luo­maan halut­tu­ja mie­li­ku­via yri­tyk­sen tar­joa­mis­ta tuot­teis­ta tai pal­ve­luis­ta ja kan­nus­ta­vat kävi­jöi­tä teke­mään halut­tu­ja toi­men­pi­tei­tä.

Nettisivun layoutin suunnittelu

Etusi­vun lay­ou­tin eli ns. leis­kan suun­nit­te­lu on kes­kei­nen vai­he, sil­lä se luo ensi­vai­ku­tel­man yri­tyk­ses­tä ja mää­rit­te­lee koko sivus­ton visu­aa­li­sen ilmeen.

Etusi­vun tulee olla hou­kut­te­le­va, infor­ma­tii­vi­nen ja ammat­ti­mai­nen, jot­ta se vakuut­taa kävi­jät yri­tyk­sen luo­tet­ta­vuu­des­ta. 

Yhden­mu­kai­suus on tär­ke­ää, jot­ta sivus­tos­ta muo­dos­tuu sel­keä ja yhte­näi­nen koko­nai­suus. Täs­sä yhtey­des­sä mää­ri­tel­lään myös väri- ja font­ti­va­lin­nat (jos näi­tä ei vie­lä ole mää­ri­tel­ty val­miik­si).

Laadukkaiden verkkosivujen suunnittelussa on tärkeää huomioida sivuston latausnopeus

Net­ti­si­vu­jen lataus­no­peus vai­kut­taa suo­raan kävi­jöi­den tyy­ty­väi­syy­teen, kon­ver­sio­pro­sent­tiin ja haku­ko­ne­nä­ky­vyy­teen.

Nopeus on omi­nai­suus, jota voi olla vai­kea kor­ja­ta jäl­ki­kä­teen, jos sii­hen ei kiin­ni­te­tä suun­nit­te­lus­sa huo­mio­ta. Esi­mer­kik­si lii­al­li­nen mää­rä huo­nos­ti koo­dat­tu­ja lisä­osia tai suu­ri mää­rä ras­kai­ta ele­ment­te­jä voi mer­kit­tä­väs­ti hidas­taa sivus­ton latau­tu­mis­ta.

Tämä saat­taa joh­taa kävi­jöi­den tur­hau­tu­mi­seen ja hei­dän pois­tu­mi­seen­sa sivus­tol­ta ennen kuin he ovat edes näh­neet sen sisäl­töä. Lisäk­si hitaat sivus­tot saa­vat usein hei­kom­man sijoi­tuk­sen haku­ko­ne­tu­lok­sis­sa, sil­lä Google arvos­taa nope­aa käyt­tä­jä­ko­ke­mus­ta.

Nopeusop­ti­moin­nis­sa on tär­ke­ää ottaa huo­mioon myös sivus­ton toi­mi­vuus eri lait­teil­la.

Nyky­ään mobii­li­lait­tei­den käyt­tö on yleis­ty­nyt huo­mat­ta­vas­ti, ja esi­mer­kik­si Google käyt­tää nykyi­sin ensi­si­jai­se­na arvioin­ti­kri­tee­ri­nä nime­no­maan sivus­ton nopeut­ta mobii­lis­sa.

Ethän heitä hukkaan jo saavutettua hakukonenäkyvyyttä!

Net­ti­si­vu-uudis­tuk­sen yhtey­des­sä, jo suun­nit­te­lu­vai­hees­sa on todel­la tär­keä muis­taa huo­mioi­da haku­ko­neop­ti­moin­ti, ettei sivus­to­uu­dis­tuk­sen yhtey­des­sä jo saa­vu­tet­tu luon­nol­li­nen haku­ko­ne­nä­ky­vyys romah­da. Muis­ta myös uudel­leen ohjauk­set, jos URL-osoit­tei­ta muo­ka­taan!

Verkkosivujen suunnittelu käytännössä

Kun net­ti­si­vu­jen suun­nit­te­luun käy­te­tään alkuun enem­män aikaa, mak­saa se tie­tys­ti myös hie­man enem­män.

Jos tavoit­tee­si kui­ten­kin on saa­da sivus­ton kaut­ta uusia asiak­kai­ta ja toi­vot, että verk­ko­si­vus­to­si löy­tyy haku­ko­neis­ta mah­dol­li­sim­man hyvin (ja mah­dol­li­sim­man monil­la tär­keil­lä hauil­la), niin sil­loin lisä­pa­nos­tus ehdot­to­mas­ti kan­nat­taa.

Hyvin toteu­te­tut net­ti­si­vut mak­sa­vat itsen­sä nopeas­ti takai­sin.

Laa­duk­kai­den net­ti­si­vu­jen sisäl­tö­jen suun­nit­te­lus­sa on tär­ke­ää huo­mioi­ta myös käyt­tä­jien eri osto­po­lut. Hyvä net­ti­si­vu tar­jo­aa asiak­kaal­le hel­pos­ti ja nopeas­ti sen tie­don, mitä asia­kas on juu­ri sil­lä het­kel­lä etsi­mäs­sä.