Mitä on Google hakusanamainonta?

mitä on google hakusanamainonta

Google hakusa­na­mai­non­ta tar­jo­aa yri­tyk­sil­le mah­dol­li­suu­den tavoit­taa poten­ti­aa­li­sia asiak­kai­ta juu­ri sil­loin, kun he ovat aktii­vi­ses­ti etsi­mäs­sä tuot­tei­ta­si tai pal­ve­lui­ta­si Googlen haku­ko­nees­ta.

Google hakusanamainonta eli SEM (Search Engine Marketing)

Google hakusa­na­mai­non­ta, jota kut­su­taan myös Google Ads ‑mai­non­nak­si (aiem­min Google AdWords), on mai­non­nan muo­to, jos­sa mai­nok­se­si näky­vät Googlen haku­tu­los­si­vuil­la.

Google-mai­nok­set aset­tu­vat aina haku­tu­los­si­vun alkuun ja lop­puun. Mai­nos­ten yhtey­des­sä on näky­vis­sä myös teks­ti “Spon­so­roi­tu”, jos­ta mai­nok­set tun­nis­taa.

Hakusa­na­mai­nok­set koh­dis­te­taan käyt­tä­jän kir­joit­ta­man hakusa­nan perus­teel­la eli mai­nos­ta­jat voi­vat tavoit­taa juu­ri oikean koh­de­ryh­män ja esi­tel­lä tuot­tei­taan tai pal­ve­lui­taan hakusa­nan mukai­ses­ti. 

Samal­la tie­don haki­jat saa­vat kat­ta­via ja rele­vant­te­ja mai­nok­sia, jot­ka vas­taa­vat hei­dän tar­pei­siin­sa.

Voi­si­ko hakusa­na­mai­non­ta olla tei­dän yri­tyk­sel­le teho­kas­ta?
Kat­so lisää Google-mai­non­nan pal­ve­luis­tam­me.

Google hakusanamainonnan hyödyt

Google hakusa­na­mai­non­ta on teho­kas tapa paran­taa yri­tyk­sen näky­vyyt­tä, hou­ku­tel­la uusia asiak­kai­ta ja kas­vat­taa lii­ke­toi­min­taa digi­taa­li­ses­sa mark­ki­noin­nis­sa, kos­ka:

  1. Koh­den­net­tu näky­vyys: Google hakusa­na­mai­non­ta mah­dol­lis­taa tar­kan koh­den­ta­mi­sen ja näky­mi­sen juu­ri niil­lä hakusa­noil­la, jot­ka liit­ty­vät yri­tyk­se­si tuot­tei­siin tai pal­ve­lui­hin.

  2. Nopea tulos­ten saa­vut­ta­mi­nen: Hakusa­na­mai­non­ta tar­jo­aa nopean tavan saa­da näky­vyyt­tä ja hou­ku­tel­la poten­ti­aa­li­sia asiak­kai­ta heti kam­pan­jan käyn­nis­tä­mi­sen jäl­keen.

  3. Mak­sat vain klik­kauk­sis­ta: Googlel­le mak­se­taan vain sil­loin, kun käyt­tä­jä klik­kaa mai­nos­ta­si ja siir­tyy verk­ko­si­vus­tol­le­si, mikä tekee hakusa­na­mai­non­nas­ta kus­tan­nus­te­hok­kaan vaih­toeh­don.

  4. Tark­ka bud­je­tin hal­lin­ta: Voit aset­taa päi­vit­täi­sen tai kuu­kausit­tai­sen bud­je­tin ja hal­li­ta mai­non­nan kus­tan­nuk­sia tehok­kaas­ti. Voit teh­dä tulok­sia juu­ri sinul­le sopi­val­la bud­je­til­la.

  5. Help­po mit­taa­mi­nen ja seu­ran­ta: Google tar­jo­aa kat­ta­via seu­ran­ta­työ­ka­lu­ja ja eri­lai­sia mit­ta­rei­ta, joi­den avul­la voi­daan ana­ly­soi­da mai­non­nan tehok­kuut­ta ja opti­moi­da kam­pan­joi­ta.

  6. Kil­pai­lue­tu: Hyvin suun­ni­tel­tu ja toteu­tet­tu hakusa­na­mai­non­ta voi aut­taa erot­tu­maan kil­pai­li­jois­ta­si ja hou­kut­te­le­maan enem­män poten­ti­aa­li­