Google-näky­vyys hal­tuun!

Miksi Google ei löydä sivujani?

verkkosivut meio

Kysyn alkuun, onko sivustosi julkaistu äskettäin?

Yksi ylei­sim­mis­tä syis­tä sii­hen, mik­si Google ei löy­dä sivus­toa­si, on se, että sivus­to on vas­ti­kään jul­kais­tu, eli kysees­sä on ihan uusi sivus­to.

Alkuun kan­nat­taa­kin sel­vit­tää, onko haku­ko­ne­nä­ky­vyys oikeas­ti täy­si nol­la vai onko sivus­to­si näky­vyys vain heik­koa?

Haku­ko­neet tar­vit­se­vat aikaa indek­soi­dak­seen uudet verk­ko­si­vus­tot. Se ei tapah­du het­kes­sä, mut­ta voit kui­ten­kin nopeut­taa tätä pro­ses­sia ja lähet­tää sivus­to­si site­ma­pin ja indek­soin­ti­pyyn­nön Googlel­le. Tämän voit teh­dä Google Search Con­so­le ‑tilin kaut­ta.

Muis­ta kui­ten­kin, että vaik­ka sivus­to on jul­kais­tu, vaa­tii haku­ko­ne­nä­ky­vyy­den muo­dos­tu­mi­nen kär­si­väl­li­syyt­tä. Voi kes­tää kuu­kausia, ennen kuin sivus­to­si löy­tää paik­kan­sa haku­tu­lok­sis­sa.

Miksi verkkosivuni ei löydy Googlesta lainkaan?

Olet ehkä yrit­tä­nyt etsiä Googles­ta sivus­toa­si, hake­mal­la pal­ve­lui­ta­si eri­lai­sil­la avain­sa­noil­la, mut­ta sivus­to­si ei vain mil­lään tule haku­tu­lok­sis­sa esil­le.

Ihan ensim­mäi­sek­si kan­nat­taa tar­kis­taa, onko Google yli­pää­tään indek­soi­nut sivus­to­si.

Alkuun on siis tär­keä sel­vit­tää, että onko näky­vyys täy­si nol­la, eli sivus­to­si ei ole lain­kaan indek­soi­tu­nut Googleen vai onko sivus­ton näky­vyys vain heik­koa.

Tämän voit tar­kis­taa hel­pos­ti itse Googles­ta site-komen­nol­la.

Eli kir­joi­ta Googlen haku­kent­tään ensin komen­to “site” ja kak­sois­pis­te, ja sen perään oma domai­ni­si. Esi­mer­kik­si näin: site:meio.fi

Jos Google on idek­soi­nut sivus­to­si, lis­tau­tuu haku­tu­lok­siin näky­viin yksit­täi­siä sivu­ja­si, jot­ka käy­tän­nös­sä Googlen haku­tu­lok­sis­ta löy­ty­vät.

Sivustoa ei löydy, ei edes site ‑komennolla

Jos huo­maat, että sivus­to­si ei löy­dy (edes site ‑komen­nol­la) haku­ko­neis­ta, vaik­ka sivus­to­si on ollut jo pidem­pään ole­mas­sa, sil­loin asi­aa kan­nat­taa ehdot­to­mas­ti tut­kia enem­män.

Ensim­mäi­sek­si kan­nat­taa tar­kis­taa, ettei sivu­jen koo­dis­ta löy­dy noin­dex-tage­ja, jot­ka voi­vat estää sivu­jen indek­soi­tu­mi­sen.

Tämä ongel­ma saat­taa joh­tua sii­tä, että sivus­ton­ke­hit­tä­jä on lisän­nyt nämä tagit sivus­ton raken­nus­vai­hees­sa ja ne ovat unoh­tu­neet erik­seen pois­taa, vaik­ka sivus­to oli­si jo pit­kään ollut käy­tös­sä. 

Noin­dex-tagit siis kiel­tä­vät Googlea indek­soi­mas­ta sivu­ja Googlen haku­tu­lok­siin. 

Joil­lain yksit­täi­sil­lä sivuil­la tämä voi olla tar­peel­lis­ta­kin, esi­mer­kik­si jokin eril­li­nen “kii­tos-sivu”, jon­ne asia­kas ohja­taan yhtey­den­o­ton jäl­keen — tämän yksit­täi­sen sivun ei usein halu­ta lis­tau­tu­van näky­viin Googlen haku­tu­lok­siin.

Lisäk­si, robots.txt ‑tie­dos­to voi myös blo­ka­ta sivu­ja­si indek­soi­tu­mas­ta.

Kai­paat­ko apua Google-näky­vyy­den kans­sa? Kat­so lisää SEO-pal­ve­luis­tam­me!

Miksi sivusto löytyy Googlesta niin huonosti?

Jos sivus­to­si on indek­soi­tu­nut Googleen, mut­ta sil­ti­kään sivus­to ei löy­dy, kun etsit eri avain­sa­noil­la tar­joa­maa­si, on täl­löin kysees­sä vain heik­ko haku­ko­ne­nä­ky­vyys.

Olet ehkä saat­ta­nut panos­taa ison sum­man rahaa haku­ko­neys­tä­väl­lis­ten sivu­jen luo­mi­seen, mut­ta sil­ti huo­maat, että sivus­to­si ei kui­ten­kaan löy­dy haku­tu­lok­sis­ta mil­lään avain­sa­nal­la, jot­ka liit­ty­vät pal­ve­lui­hi­si.

Haku­ko­ne­nä­ky­vyy­te­si tun­tuu ole­van suo­ras­taan nol­la — ja tähän voi olla monia eri syi­tä, kuten esi­mer­kik­si:

Tekniset haasteet

Tek­ni­set ongel­mat voi­vat olla este sivus­to­si näky­vyy­del­le haku­ko­neis­sa.

Haku­ko­neet suo­si­vat sivus­to­ja, jot­ka tar­joa­vat par­haan käyt­tä­jä­ko­ke­muk­sen. Sivus­ton tulee olla nopea, mobii­liys­tä­väl­li­nen sekä help­po­käyt­töi­nen. Sivus­ton raken­ne ja haku­ko­neys­tä­väl­li­set URL-osoit­teet ovat myös tär­kei­tä teki­jöi­tä.

Tar­kis­ta, että sivus­to­si sisäl­tää asian­mu­kai­set metaot­si­kot ja ‑kuvauk­set, sekä opti­moi­tu­ja kuvia. Kaik­ki nämä tek­ni­set sei­kat vai­kut­ta­vat haku­ko­ne­nä­ky­vyy­teen.

Sisältöongelmat voivat olla esteenä

Toi­nen ylei­nen syy sivus­ton huo­noon haku­ko­ne­nä­ky­vyy­teen voi olla puut­teel­li­nen tai huo­no­laa­tui­nen sisäl­tö.

Haku­ko­neet pyr­ki­vät tar­joa­maan käyt­tä­jil­leen par­haan mah­dol­li­sen vas­tauk­sen kysy­myk­siin­sä, joten sivus­to­si sisäl­lön tuli­si olla infor­ma­tii­vis­ta, uniik­kia ja arvo­kas­ta.

Tar­kis­ta, että sivus­tol­la­si on laa­du­kas­ta sisäl­töä, joka vas­taa kävi­jöi­de­si tar­pei­siin. Käy­tä avain­sa­no­ja stra­te­gi­ses­ti ja pyri tar­joa­maan vas­tauk­sia ylei­sim­piin kysy­myk­siin, jot­ka liit­ty­vät alaa­si tai aihee­see­si.

Eli var­mis­ta, että sivus­tol­la on kor­kea­laa­tuis­ta sisäl­töä, joka vas­taa kävi­jöi­den kysy­myk­siin ja tar­pei­siin. Ja var­mis­ta myös, että sisäl­töä on tar­peek­si (jos sivus­tol­la­si on vain vähän sisäl­töä, on sil­loin todel­la haas­ta­vaa saa­vut­taa näky­vyyt­tä haku­ko­neis­sa).

Hakukoneystävällinen sivusto ei yksin riitä

Nyky­päi­vä­nä lähes kaik­ki ammat­ti­mai­ses­ti raken­ne­tut sivus­tot toteu­te­taan jo val­miik­si haku­ko­neys­tä­väl­li­sik­si (tai aina­kin näin pitäi­si ole­tuk­se­na olla).

Eli vaik­ka sivus­to­si oli­si alun perin raken­net­tu “haku­ko­neys­tä­väl­li­sek­si”, se ei yksi­nään takaa hyviä sijoi­tuk­sia haku­ko­neis­sa, eten­kään sil­loin, jos kil­pai­lua on vähän­kin enem­män.

Koko­nais­val­tai­nen haku­ko­neop­ti­moin­ti vaa­tii enem­män kuin vain perus­asioi­den hal­lin­taa. Kil­pail­luil­la avain­sa­noil­la rank­kaa­mi­nen vaa­tii kat­ta­vam­paa ja vah­vaa stra­te­gi­aa, joka sisäl­tää niin tek­ni­sen puo­len kuin sisäl­tö­jen haku­ko­neop­ti­moin­nin.

Krista Hakala - Meion omistaja

Kiva kun oot tääl­lä!

Tarvitsetko apua Google-näkyvyyden parantamiseen?

SEO ei ole pika­voit­to, vaan pit­kä­jän­tei­nen stra­te­gia, mut­ta hyvin haku­ko­neop­ti­moi­dut koti­si­vut tuo­vat asiak­kaat suo­raan sinun luok­se­si, kuu­kau­des­ta ja jopa vuo­des­ta toi­seen.

Ota yhteyt­tä – kar­toi­te­taan näky­vyy­ten­ne tilan­ne ja luo­daan yhdes­sä teil­le paras stra­te­gia haku­ko­ne­nä­ky­vyy­den kehit­tä­mi­seen.

Krista Hakala - Meion omistaja

Kiva kun oot tääl­lä!

Tarvitsetko apua Google-näkyvyyden parantamiseen?

SEO ei ole pika­voit­to, vaan pit­kä­jän­tei­nen stra­te­gia, mut­ta hyvin haku­ko­neop­ti­moi­dut koti­si­vut tuo­vat asiak­kaat suo­raan sinun luok­se­si, kuu­kau­des­ta ja jopa vuo­des­ta toi­seen.

Ota yhteyt­tä – kar­toi­te­taan näky­vyy­ten­ne tilan­ne ja luo­daan yhdes­sä teil­le paras stra­te­gia haku­ko­ne­nä­ky­vyy­den kehit­tä­mi­seen.