Val­jas­ta lii­di­bot­ti myyn­nin tuek­si

Liidibotti tehostaa ja kasvattaa myyntiä

great day

Liidibotti – tehokas liidikoneisto 24/7

Laadukkaampia yhteydenottoja liidibotin avulla

Lii­di­bot­ti kas­vat­taa tut­ki­tus­ti myyn­tiä, nos­taa kon­ver­sio­pro­sent­tia ja paran­taa yhtey­den­ot­to­pyyn­tö­jen laa­tua – lii­di­bot­ti on 3,5 ker­taa tehok­kaam­pi kuin perin­tei­nen yhtey­den­ot­to­lo­ma­ke.

Lii­di­bot­ti on työ­ka­lu, joka voi aut­taa kerää­mään poten­ti­aa­lis­ten asiak­kai­den yhteys­tie­to­ja. Bot­ti voi esit­tää kysy­myk­siä ja ohja­ta kävi­jöi­tä täyt­tä­mään lomak­kei­ta tai anta­maan yhteys­tie­to­ja suo­raan kes­kus­te­lun kaut­ta.

Tämä aut­taa sinua kerää­mään arvok­kai­ta lii­de­jä ja poten­ti­aa­li­sia asiak­kai­ta, jot­ka ovat kiin­nos­tu­nei­ta tuot­teis­ta­si tai pal­ve­luis­ta­si.

Chatbotin avulla voit palvella asiakkaitasi paremmin

Chat­bot­ti on käy­tet­tä­vis­sä ympä­ri vuo­ro­kau­den, se ei tar­vit­se lepoai­kaa tai tau­ko­ja, joten se voi pal­vel­la kävi­jöi­tä mil­loin tahan­sa.

Voit val­jas­taa chat­bo­tin tar­joa­maan esi­mer­kik­si vas­tauk­sia usein kysyt­tyi­hin kysy­myk­siin tai voit aut­taa sel­vit­tä­mään asiak­kaan tar­pei­ta ja ohja­ta kävi­jää koh­ti oike­aa tuo­tet­ta tai pal­ve­lua. Chat­bo­tit voi­vat myös kerä­tä palau­tet­ta ja tie­toa kävi­jöil­tä, mikä aut­taa jat­ku­vas­sa verk­ko­si­vus­ton kehi­tyk­ses­sä.

Vir­tu­aa­li­sen asia­kas­pal­ve­li­jan ansios­ta tavoi­tat poten­ti­aa­li­set asiak­kaa­si nopeas­ti ja kus­tan­nus­te­hok­kaas­ti.

Liidibotin hinta alkaen 49 € / kk + alv

Käsikirjoitettu liidibotti on yksinkertaisin ja edullisin vaihtoehto

Lii­di­bo­tin ja chat­bo­tin toi­min­ta perus­tuu etu­kä­teen käsi­kir­joi­tet­tui­hin dia­lo­gei­hin eli botin kes­kus­te­lu­po­lut raken­ne­taan etu­kä­teen val­miik­si.

Botin tuot­ta­mat yhtey­den­ot­to­pyyn­nöt ohjau­tu­vat suo­raan halua­maa­si säh­kö­pos­tio­soit­tee­seen.

Verk­ko­si­vuil­la pal­ve­le­vaa lii­di­bot­tia voi käyt­tää kah­del­la taval­la: upo­tet­tu­na osak­si tie­tyn sivun sisäl­töä tai oikean ala­reu­nan chat­ti-ikku­na­na.

Meil­tä saat lii­di­bo­tit nopeal­la toi­mi­tuk­sel­la ja avai­met käteen ‑peri­aat­teel­la.

Liidibotti yrityksen kotisivuille

Nopea ja jat­ku­va saa­ta­vuus: Lii­di­bot­ti on aina saa­ta­vil­la, 24/7, jol­loin se voi tar­jo­ta väli­tön­tä ja jat­ku­vaa pal­ve­lua poten­ti­aa­li­sil­le asiak­kail­le. Tämä mah­dol­lis­taa reaa­liai­kai­sen vuo­ro­vai­ku­tuk­sen ilman odot­te­lua, mikä paran­taa asia­kas­ko­ke­mus­ta ja lisää mah­dol­li­suuk­sia lii­dien kerää­mi­seen.

Teho­kas tie­don­ke­ruu ja lii­dien gene­roin­ti: Lii­di­bo­tit voi­vat kerä­tä arvo­kas­ta tie­toa poten­ti­aa­li­sis­ta asiak­kais­ta, kuten yhteys­tie­dot, mie­len­kiin­non koh­teet ja tar­peet. Lii­di­bo­tit voi­vat myös tar­jo­ta väli­tön­tä apua ja ohja­ta kävi­jöi­tä osto­pro­ses­sin eri vai­heis­sa, mikä edis­tää lii­dien gene­roin­tia.

Ajan­sääs­tö ja skaa­lau­tu­vuus: Lii­di­bo­tit voi­vat vas­ta­ta usein kysyt­tyi­hin kysy­myk­siin. Tämä sääs­tää aikaa ja resurs­se­ja asia­kas­pal­ve­lu­tii­mil­tä, jol­loin he voi­vat kes­kit­tyä moni­mut­kai­sem­piin tai kii­reel­li­sem­piin teh­tä­viin.

Liidibotin ja chatbotin käsikirjoitus

Ensim­mäi­sek­si on tär­keä päät­tää, että mihin bot­tia halu­taan käyt­tää ja mitä sil­lä halu­taan saa­vut­taa. Mikä on tavoi­te ja mil­lais­ta lisä­ar­voa bot­tien toi­vo­taan tuot­ta­van?

Chat­bot­tia voi hyö­dyn­tää moniin eri tar­pei­siin, lii­dien han­kin­taan, asiak­kai­den aut­ta­mi­seen tai jopa asiak­kai­den viih­dyt­tä­mi­seen. Käsi­kir­joi­tet­tu chat­bot on hyvä lisä perin­tei­sen yhtey­den­ot­to­lo­mak­keen sekä mui­den yhtey­den­ot­to­ta­po­jen lisäk­si. 

Lii­di­bot­ti hou­kut­te­lee asiak­kai­ta sitou­tu­maan, aloit­ta­maan vuo­ro­pu­he­lun vai­vat­to­mas­ti ja mikä tär­kein, teke­mään tämän mata­lal­la kyn­nyk­sel­lä.

Krista Hakala - Meion omistaja

Kiva kun oot tääl­lä!

Valjasta liidibotti asiakaspalvelun tai myynnin tueksi

Ota yhteyt­tä, kar­toi­te­taan tar­peen­ne ja suun­ni­tel­laan bot­ti yhdes­sä!

Krista Hakala - Meion omistaja

Kiva kun oot tääl­lä!

Valjasta liidibotti asiakaspalvelun tai myynnin tueksi

Ota yhteyt­tä, kar­toi­te­taan tar­peen­ne ja suun­ni­tel­laan bot­ti yhdes­sä!