Meio_logo

Hakukoneoptimoinnin hyödyt

Hakukoneoptimoinnin hyödyt

Haku­ko­neop­ti­moin­ti (SEO) on digi­mark­ki­noin­nin kul­ma­ki­vi, joka tar­jo­aa monia mer­kit­tä­viä etu­ja yri­tyk­sil­le. Se ei rajoi­tu vain parem­paan näky­vyy­teen haku­tu­lok­sis­sa, vaan sil­lä on laa­ja-alai­sia ja pit­kä­ai­kai­sia vai­ku­tuk­sia koko digi­stra­te­gi­aan.

Hakukoneoptimoinnin merkitys kasvaa jatkuvasti

Suo­mes­sa teh­dään päi­vit­täin jo yli 30 mil­joo­naa Google-hakua. Orgaa­ni­sen (eli mak­sut­to­man) näky­vyy­den avul­la voit saa­da jat­ku­vaa lii­ken­net­tä sivus­tol­le­si, ilman jat­ku­via mai­nos­ku­lu­ja.

Hyvä näky­vyys Google-hauis­sa tar­jo­aa mah­dol­li­suu­den tavoit­taa poten­ti­aa­li­set asiak­kaa­si val­ta­val­la skaa­lal­la. Haku­ko­neop­ti­moin­nin voi­maa digi­mark­ki­noin­nis­sa­si ei siis kan­na­ta aliar­vioi­da!

Hakukoneoptimoinnin keskeisimmät hyödyt

Hyvä orgaaninen näkyvyys hakutuloksissa

Ensim­mäi­nen ja ilmei­sin hyö­ty on parem­pi sijoi­tus haku­tu­lok­sis­sa. Mitä kor­keam­mal­la haku­tu­lok­sis­sa olet, sitä enem­män saat vie­rai­li­joi­ta verk­ko­si­vus­tol­le­si.

Kasvattaa brändin luotettavuutta

Kor­keat sijoi­tuk­set haku­tu­lok­sis­sa vies­ti­vät luo­tet­ta­vuut­ta ja ammat­ti­mai­suut­ta. Tämä aut­taa voit­ta­maan asiak­kai­den luot­ta­muk­sen.

Tavoitat asiakkaat oikeilla hakusanoilla ja oikealla hetkellä

Haku­ko­neop­ti­moin­ti aut­taa sivus­toa­si näky­mään nii­den hakusa­no­jen koh­dal­la, jot­ka liit­ty­vät suo­raan tar­joa­mii­si tuot­tei­siin tai pal­ve­lui­hin. Näin tavoi­tat poten­ti­aa­li­set asiak­kaat juu­ri sil­loin, kun he ovat etsi­mäs­sä nii­tä.

Kustannustehokkuus

Haku­ko­neop­ti­moin­ti on yksi kus­tan­nus­te­hok­kaim­mis­ta digi­mark­ki­noin­ti­stra­te­giois­ta. SEO tar­jo­aa pit­kä­ai­kai­sia tulok­sia ja tehos­taa kaik­kia digi­mark­ki­noin­nin toi­men­pi­tei­tän­ne (esi­mer­kik­si Google-mai­non­nan klik­ki­hin­nat ale­ne­vat ja kon­ver­sio­pro­sent­ti nousee, kun sivus­ton laa­tu para­nee).

Kilpailuedun saavuttaminen

Yri­tyk­set, jot­ka sijoit­tu­vat kor­keam­mal­le haku­tu­lok­sis­sa, erot­tu­vat kil­pai­li­jois­taan. SEO antaa sinul­le mah­dol­li­suu­den kil­pail­la jopa suu­rem­pien toi­mi­joi­den kans­sa.

Parantaa käyttäjäkokemusta

Hyvä SEO ei tar­koi­ta pel­käs­tään hakusa­no­jen opti­moin­tia, vaan myös verk­ko­si­vus­to­si ylei­sen käy­tet­tä­vyy­den ja nopeu­den paran­ta­mis­ta, mikä paran­taa aina myös käyt­tä­jä­ko­ke­mus­ta.

Lisää mobiilinäkyvyyttä

Yhä useam­mat ihmi­set käyt­tä­vät äly­pu­he­li­mia, haku­ko­neop­ti­moin­ti aut­taa tavoit­ta­maan myös mobii­liy­lei­sön.

Paikallinen näkyvyys

Pai­kal­li­nen haku­ko­neop­ti­moin­ti aut­taa hou­kut­te­le­maan lisää pai­kal­li­sia asiak­kai­ta liik­kee­see­si.

Mitattavuus ja analytiikka

SEO tar­jo­aa run­saas­ti tie­toa sii­tä, miten verk­ko­si­vus­to­si suo­riu­tuu. Voit seu­ra­ta lii­ken­net­tä, kon­ver­sioi­ta ja mui­ta avain­mit­ta­rei­ta hyvin tar­kas­ti.

Jat­ku­vas­ti kas­va­va, hyvä orgaa­ni­nen näky­vyys on erit­täin arvo­kas­ta, kos­ka se tuo jat­ku­vas­ti lisää lii­ken­net­tä verk­ko­si­vus­tol­le­si, ilman jat­ku­via mai­nos­ku­lu­ja.

Haku­ko­neop­ti­moin­ti ei ole pelk­kä mark­ki­noin­ti­työ­ka­lu. Se on stra­te­gi­nen inves­toin­ti, joka voi muut­taa tapaa, jol­la yri­tyk­se­si tavoit­taa ja sitout­taa asiak­kai­ta.

Koko­nais­val­tai­nen haku­ko­neop­ti­moin­ti on laa­ja pro­ses­si, mihin sisäl­tyy pal­jon eri­lai­sia toi­men­pi­tei­tä sekä sivus­tol­la että sen ulko­puo­lel­la. 

Tääl­tä voit lukea lisää SEO:sta, eli mitä kaik­kea haku­ko­neop­ti­moin­ti oikeas­ti on.

Tarvitsetko apua hakukoneoptimoinnissa?

Haku­ko­ne­nä­ky­vyys muo­dos­tuu useis­ta eri ele­men­teis­tä, jot­ka kaik­ki vai­kut­ta­vat sii­hen, miten Google näkee sivus­to­si ja kuin­ka laa­duk­kaak­si haku­ko­neet arvioi­vat sivus­to­si.

Ota yhteyt­tä – kar­toi­te­taan avain­sa­no­jen tilan­ne ja luo­daan yhdes­sä teil­le paras stra­te­gia haku­ko­ne­nä­ky­vyy­den sekä sivus­ton­ne kehit­tä­mi­seen.

Tääl­tä löy­dät lisä­tie­toa myös SEO-pal­ve­luis­tam­me!

Krista Hakala Meio Oy

Kris­ta Haka­la
Meion perus­ta­ja ja SEO-asian­tun­ti­ja
krista@meio.fi