SEO + SEA = SEM

Hakukonemarkkinointi ‚ÄĒ hakukonen√§kyvyys haltuun

Digimarkkinointi

Mitä hakukonemarkkinointi (SEM) on?

Haku­ko­ne­mark­ki­noin­ti, joka tun­ne­taan myös nimel­lä SEM (Search Engi­ne Mar­ke­ting), on olen­nai­nen osa nyky­päi­vän digi­taa­lis­ta mark­ki­noin­tia. Haku­ko­ne­mark­ki­noin­ti yhdis­tää haku­ko­neop­ti­moin­nin (SEO) ja mak­se­tun haku­mai­non­nan (PPC).

Kun poten­ti­aa­li­set asiak­kaat etsi­vät tie­toa, tuot­tei­ta tai pal­ve­lu­ja ver­kos­sa, he kään­ty­vät pää­sään­töi­ses­ti haku­ko­nei­den puo­leen löy­tääk­seen etsi­män­sä. Täs­sä vai­hees­sa yri­tyk­sen näky­vyys haku­tu­lok­sis­sa on kes­kei­nen teki­jä.

Haku­ko­ne­mark­ki­noin­nin mer­ki­tys on koros­tu­nut enti­ses­tään nyky­päi­vän digi­ta­li­soi­tu­nees­sa maa­il­mas­sa, jos­sa kil­pai­lu asiak­kai­den huo­mios­ta on kovaa. SEM ei ainoas­taan paran­na yri­tyk­sen näky­vyyt­tä ja lii­ken­net­tä, vaan se myös aut­taa koh­den­ta­maan mark­ki­noin­tia tar­kas­ti ja mit­taa­maan kam­pan­joi­den tehok­kuut­ta.

Täs­sä artik­ke­lis­sa tutus­tum­me sen eri osa-aluei­siin, stra­te­gioi­hin ja par­hai­siin käy­tän­töi­hin, jot­ta voit hyö­dyn­tää haku­ko­ne­mark­ki­noin­tia tehok­kaas­ti ja par­haal­la mah­dol­li­sel­la taval­la.

Miksi hakukonemarkkinointi on tärkeää?

Haku¬≠ko¬≠ne¬≠mark¬≠ki¬≠noin¬≠nil¬≠la on kak¬≠si sel¬≠ke¬≠√§√§ tavoi¬≠tet¬≠ta ‚ÄĒ saa¬≠da enem¬≠m√§n n√§ky¬≠vyyt¬≠t√§ ja enem¬≠m√§n myyn¬≠ti√§. Haku¬≠ko¬≠ne¬≠mark¬≠ki¬≠noin¬≠nil¬≠la pyri¬≠t√§√§n paran¬≠ta¬≠maan verk¬≠ko¬≠si¬≠vus¬≠ton n√§ky¬≠vyyt¬≠t√§ haku¬≠ko¬≠nei¬≠den haku¬≠tu¬≠los¬≠si¬≠vuil¬≠la.

Tie¬≠sit¬≠k√∂? Googlen TOP 3 orgaa¬≠ni¬≠set haku¬≠tu¬≠lok¬≠set ker√§√§¬≠v√§t noin 60 pro¬≠sent¬≠tia kai¬≠kis¬≠ta klik¬≠kauk¬≠sis¬≠ta (vain alle 1 pro¬≠sent¬≠ti siir¬≠tyy toi¬≠sel¬≠le haku¬≠tu¬≠los¬≠si¬≠vul¬≠le). Mit√§ kor¬≠keam¬≠mal¬≠la sivus¬≠to¬≠si on haku¬≠tu¬≠lok¬≠sis¬≠sa, sit√§ suu¬≠rem¬≠pi on toden¬≠n√§¬≠k√∂i¬≠syys saa¬≠da enem¬≠m√§n k√§vi¬≠j√∂i¬≠t√§ sivus¬≠tol¬≠le¬≠si ja sen my√∂¬≠t√§ enem¬≠m√§n kaup¬≠paa.

Nyky¬≠p√§i¬≠v√§¬≠n√§ l√§hes kaik¬≠ki tie¬≠to hae¬≠taan haku¬≠ko¬≠neis¬≠ta, suu¬≠rin osa osto¬≠po¬≠luis¬≠ta alkaa nime¬≠no¬≠maan haku¬≠ko¬≠neis¬≠ta ‚ÄĒ jos yri¬≠tyk¬≠se¬≠si ei l√∂y¬≠dy Googlen ensim¬≠m√§i¬≠sel¬≠t√§ haku¬≠tu¬≠los¬≠si¬≠vul¬≠ta, kun tar¬≠joa¬≠maa¬≠si etsi¬≠t√§√§n, t√§l¬≠l√∂in sinul¬≠ta j√§√§ suu¬≠ri osa poten¬≠ti¬≠aa¬≠li¬≠sis¬≠ta asiak¬≠kais¬≠ta koko¬≠naan tavoit¬≠ta¬≠mat¬≠ta ‚ÄĒ ja kil¬≠pai¬≠li¬≠ja¬≠si, jot¬≠ka Googlen k√§r¬≠jes¬≠t√§ l√∂y¬≠ty¬≠v√§t, nap¬≠paa¬≠vat n√§m√§ kaik¬≠ki asiak¬≠kaat.

Hakukonenäkyvyys auttaa yritystäsi kasvamaan

Haku­ko­ne­nä­ky­vyy­den avul­la voit mer­kit­tä­väs­ti kas­vat­taa yri­tyk­se­si lii­ke­toi­min­taa, kun aidos­ti poten­ti­aa­li­set asiak­kaat löy­tä­vät yri­tyk­se­si luok­se.

Google on muut¬≠ta¬≠nut radi¬≠kaa¬≠lis¬≠ti tapaam¬≠me hank¬≠kia tie¬≠toa ja teh¬≠d√§ osto¬≠p√§√§¬≠t√∂k¬≠si√§. L√§hes 90 % netin k√§yt¬≠t√§¬≠jis¬≠t√§ aloit¬≠taa tuot¬≠tei¬≠den ja pal¬≠ve¬≠lui¬≠den haun nime¬≠no¬≠maan haku¬≠ko¬≠nees¬≠ta. Sii¬≠n√§ mis¬≠s√§ ennen kysyt¬≠tiin suo¬≠si¬≠tuk¬≠sia tutuil¬≠ta, nyky¬≠√§√§n ensim¬≠m√§i¬≠nen askel useim¬≠mil¬≠le on k√§√§n¬≠ty√§ Googlen puo¬≠leen.

Sik¬≠si on elin¬≠t√§r¬≠ke¬≠√§√§ var¬≠mis¬≠taa, ett√§ yri¬≠tyk¬≠se¬≠si n√§kyy Googles¬≠sa, mah¬≠dol¬≠li¬≠sim¬≠man kor¬≠keal¬≠la haku¬≠tu¬≠lok¬≠sis¬≠sa, kai¬≠kil¬≠la kes¬≠kei¬≠sil¬≠l√§ hakusa¬≠noil¬≠la ja ‚ÄĎlauseil¬≠la.

Hakukonemarkkinoinnin osa-alueet

Googlen haku¬≠tu¬≠lok¬≠set koos¬≠tu¬≠vat kah¬≠den¬≠lai¬≠sis¬≠ta haku¬≠tu¬≠lok¬≠sis¬≠ta ‚ÄĒ mai¬≠nok¬≠sis¬≠ta ja orgaa¬≠ni¬≠sis¬≠ta (eli mak¬≠sut¬≠to¬≠mis¬≠ta) haku¬≠tu¬≠lok¬≠sis¬≠ta. Orgaa¬≠ni¬≠sia haku¬≠tu¬≠lok¬≠sia mah¬≠tuu Googlen ensim¬≠m√§i¬≠sel¬≠le sivul¬≠le 10 kap¬≠pa¬≠let¬≠ta. Lis√§k¬≠si haku¬≠tu¬≠los¬≠si¬≠vun yl√§- ja ala¬≠reu¬≠nas¬≠sa n√§kyy erik¬≠seen mai¬≠nok¬≠sia.

Hakukonemainonta (SEA)

Haku­ko­ne­mai­non­nan ehdot­to­mia etu­ja ovat sen kus­tan­nus­te­hok­kuus ja mai­nos­ten hyvät koh­den­ta­mis­mah­dol­li­suu­det. Haku­ko­ne­mai­non­ta tuot­taa nopeas­ti näky­vyyt­tä ja tulok­sia.

Kun kam­pan­ja on hyvin raken­net­tu, mai­nok­se­si ovat laa­duk­kai­ta ja hyvin koh­den­net­tu, voit saa­vut­taa poten­ti­aa­li­set asiak­kaat hyvin­kin nopeas­ti.

Teho­kas haku­ko­ne­mai­non­ta edel­lyt­tää huo­lel­lis­ta suun­nit­te­lua ja jat­ku­vaa opti­moin­tia, jot­ta sii­tä saa­daan paras mah­dol­li­nen hyö­ty irti. On myös tär­ke­ää, että itse sivus­to, jol­le mai­non­ta ohja­taan on kun­nos­sa, muus­sa tapauk­ses­sa klik­kaus­hin­nat voi­vat tur­haan nous­ta kor­keik­si ja kon­ver­sio­pro­sent­ti las­kea.

SEA mah­dol­lis­taa koh­den­ne­tun mark­ki­noin­nin, jos­sa mai­nok­set näy­te­tään vain niil­le käyt­tä­jil­le, jot­ka etsi­vät aktii­vi­ses­ti tiet­ty­jä avain­sa­no­ja tai aihei­ta. Tämä tar­koit­taa, että voit tavoit­taa juu­ri oikean ylei­sön oike­aan aikaan ja lisä­tä mah­dol­li­suuk­sia kon­ver­sioi­den saa­vut­ta­mi­seen. Koh­den­net­tu mark­ki­noin­ti paran­taa myös mai­nos­bud­je­tin tehok­kuut­ta, sil­lä mai­nok­set näky­vät vain poten­ti­aa­li­sil­le asiak­kail­le.

Hakukoneoptimointi (SEO)

Haku­ko­neop­ti­moin­nin kes­kei­nen tavoi­te on paran­taa verk­ko­si­vus­to­si sijoi­tuk­sia Googlen orgaa­ni­sis­sa, eli mak­sut­to­mis­sa haku­tu­lok­sis­sa.

Jat¬≠ku¬≠vas¬≠ti kas¬≠va¬≠va, hyv√§ orgaa¬≠ni¬≠nen n√§ky¬≠vyys Googles¬≠sa on erit¬≠t√§in arvo¬≠kas¬≠ta, kos¬≠ka se tuo jat¬≠ku¬≠vas¬≠ti lis√§√§ laa¬≠du¬≠kas¬≠ta lii¬≠ken¬≠net¬≠t√§ verk¬≠ko¬≠si¬≠vus¬≠tol¬≠le¬≠si ‚ÄĒ ilmai¬≠sek¬≠si.

Haku­ko­neop­ti­moin­nin avul­la muo­ka­taan ja opti­moi­daan verk­ko­si­vus­ton tek­nis­tä raken­net­ta ja sisäl­tö­jä siten, että se vas­taa haku­ko­nei­den aset­ta­mia vaa­ti­muk­sia, par­hai­ta käy­tän­tö­jä ja käyt­tä­jien tar­pei­ta mah­dol­li­sim­man hyvin.

SEO-ty√∂ tar¬≠jo¬≠aa pit¬≠k√§¬≠ai¬≠kai¬≠sia tulok¬≠sia, tehos¬≠taen samal¬≠la kaik¬≠kia digi¬≠mark¬≠ki¬≠noin¬≠nin toi¬≠men¬≠pi¬≠tei¬≠t√§n¬≠ne (esi¬≠mer¬≠kik¬≠si Google-mai¬≠non¬≠nan klik¬≠ki¬≠hin¬≠nat ale¬≠ne¬≠vat ja kon¬≠ver¬≠sio¬≠pro¬≠sent¬≠ti nousee, kun sivus¬≠ton ja sivus¬≠ton sis√§l¬≠t√∂¬≠jen laa¬≠tu para¬≠nee). Pit¬≠k√§l¬≠l√§ t√§h¬≠t√§i¬≠mel¬≠l√§ haku¬≠ko¬≠neop¬≠ti¬≠moin¬≠tiin kan¬≠nat¬≠taa siis ehdot¬≠to¬≠mas¬≠ti panos¬≠taa.

Ja tie­sit­kö, että käyt­tä­jät pitä­vät orgaa­ni­sia haku­tu­lok­sia luo­tet­ta­vam­pi­na, kuin mak­se­tun mai­non­nan tulok­sia? Eli sii­tä­kin syys­tä orgaa­ni­seen näky­vyy­teen panos­ta­mi­nen on tär­ke­ää yri­tyk­sen kas­vun kan­nal­ta.

SEO + SEA = SEM

Haku­ko­ne­mark­ki­noin­tia (SEM) kan­nat­taa aja­tel­la koko­nai­suu­te­na, jos­sa haku­ko­neop­ti­moin­ti (SEO) ja haku­ko­ne­mai­non­ta (SEA) tuke­vat toi­si­aan tehok­kaas­ti. Molem­mil­la on omat vah­vuu­ten­sa, ja yhdis­tet­ty­nä ne voi­vat tar­jo­ta mer­kit­tä­viä etu­ja yri­tyk­se­si näky­vyy­del­le, lii­ken­teel­le ja kon­ver­sioil­le.

Kun SEO ja SEA yhdis­te­tään, ne täy­den­tä­vät toi­si­aan ja luo­vat syner­gian, joka mak­si­moi haku­ko­ne­mark­ki­noin­nin tehok­kuu­den.

  • Kat¬≠ta¬≠vam¬≠pi n√§ky¬≠vyys haku¬≠tu¬≠lok¬≠sis¬≠sa: Kun yri¬≠tyk¬≠se¬≠si n√§kyy sek√§ orgaa¬≠ni¬≠sis¬≠sa ett√§ mak¬≠se¬≠tuis¬≠sa haku¬≠tu¬≠lok¬≠sis¬≠sa, se lis√§√§ br√§n¬≠di¬≠si n√§ky¬≠vyyt¬≠t√§ ja antaa useam¬≠pia mah¬≠dol¬≠li¬≠suuk¬≠sia saa¬≠da klik¬≠kauk¬≠sia.
  • Parem¬≠pi datan hy√∂¬≠dyn¬≠t√§¬≠mi¬≠nen: PPC-kam¬≠pan¬≠joi¬≠den kaut¬≠ta saa¬≠ta¬≠va data voi antaa arvok¬≠kai¬≠ta oival¬≠luk¬≠sia avain¬≠sa¬≠no¬≠jen tehok¬≠kuu¬≠des¬≠ta ja k√§yt¬≠t√§¬≠jien k√§yt¬≠t√§y¬≠ty¬≠mi¬≠ses¬≠t√§, joi¬≠ta voi¬≠daan k√§yt¬≠t√§√§ SEO-stra¬≠te¬≠gian paran¬≠ta¬≠mi¬≠seen. Vas¬≠taa¬≠vas¬≠ti, SEOn kaut¬≠ta saa¬≠ta¬≠va data voi aut¬≠taa opti¬≠moi¬≠maan PPC-kam¬≠pan¬≠joi¬≠ta.
  • Kon¬≠ver¬≠sioi¬≠den opti¬≠moin¬≠ti: SEO ja SEA yhdes¬≠s√§ aut¬≠ta¬≠vat opti¬≠moi¬≠maan las¬≠keu¬≠tu¬≠mis¬≠si¬≠vu¬≠ja sek√§ orgaa¬≠ni¬≠sel¬≠le ett√§ mak¬≠se¬≠tul¬≠le lii¬≠ken¬≠teel¬≠le, mik√§ paran¬≠taa kon¬≠ver¬≠sioi¬≠ta.
  • Br√§n¬≠din vah¬≠vis¬≠ta¬≠mi¬≠nen: Kun br√§n¬≠di¬≠si n√§kyy useis¬≠sa haku¬≠tu¬≠lok¬≠sis¬≠sa, se vah¬≠vis¬≠taa sen tun¬≠net¬≠tuut¬≠ta ja uskot¬≠ta¬≠vuut¬≠ta k√§yt¬≠t√§¬≠jien kes¬≠kuu¬≠des¬≠sa.

SEO ja SEA ovat kuin kak­si puol­ta samas­ta koli­kos­ta. Kun nii­tä käy­te­tään yhdes­sä ja täy­den­tä­vi­nä ele­ment­tei­nä, ne voi­vat mak­si­moi­da haku­ko­ne­mark­ki­noin­nin tehok­kuu­den.

Oikean stra­te­gian avul­la saat par­haan hyö­dyn molem­mis­ta: SEO tar­jo­aa kes­tä­vää orgaa­nis­ta kas­vua, kun taas SEA tuo nopei­ta tulok­sia ja tar­kas­ti koh­den­net­tua lii­ken­net­tä. Näin voit raken­taa vah­van, kat­ta­van mark­ki­noin­ti­stra­te­gian, joka aut­taa yri­tys­tä­si menes­ty­mään digi­taa­li­ses­sa maa­il­mas­sa.

Avainsanatutkimus luo pohjan hakukonenäkyvyyden kehittämiselle

Hyv√§ haku¬≠ko¬≠ne¬≠mark¬≠ki¬≠noin¬≠ti poh¬≠jau¬≠tuu AINA stra¬≠te¬≠gi¬≠ses¬≠ti oikei¬≠den avain¬≠sa¬≠no¬≠jen k√§yt¬≠t√∂√∂n. Avain¬≠sa¬≠na¬≠tut¬≠ki¬≠mus on pro¬≠ses¬≠si, jos¬≠sa etsi¬≠t√§√§n ja ana¬≠ly¬≠soi¬≠daan yri¬≠tyk¬≠sel¬≠le¬≠si kan¬≠nat¬≠ta¬≠vim¬≠pia hakusa¬≠no¬≠ja ja haku¬≠lausek¬≠kei¬≠ta.

Avain¬≠sa¬≠na¬≠tut¬≠ki¬≠muk¬≠sen tavoit¬≠tee¬≠na on ymm√§r¬≠t√§√§, mit¬≠k√§ hakusa¬≠nat ovat poten¬≠ti¬≠aa¬≠li¬≠sia asiak¬≠kai¬≠ta¬≠si kiin¬≠nos¬≠ta¬≠via ja rele¬≠vant¬≠te¬≠ja, ja joil¬≠la he toden¬≠n√§¬≠k√∂i¬≠sim¬≠min l√∂y¬≠t√§¬≠v√§t juu¬≠ri sinun yri¬≠tyk¬≠se¬≠si verk¬≠ko¬≠si¬≠vut.

Avain¬≠sa¬≠na¬≠tut¬≠ki¬≠muk¬≠sen avul¬≠la ana¬≠ly¬≠soim¬≠me nykyi¬≠set vah¬≠vuu¬≠det ja heik¬≠kou¬≠det sivus¬≠tol¬≠la¬≠si sek√§ tun¬≠nis¬≠tam¬≠me mah¬≠dol¬≠li¬≠suu¬≠det laa¬≠jen¬≠taa n√§ky¬≠vyyt¬≠t√§. Oikei¬≠den avain¬≠sa¬≠no¬≠jen k√§yt¬≠t√∂ mah¬≠dol¬≠lis¬≠taa orgaa¬≠ni¬≠sen lii¬≠ken¬≠teen kas¬≠vat¬≠ta¬≠mi¬≠sen ja haku¬≠ko¬≠ne¬≠mai¬≠non¬≠nan tehok¬≠kaan opti¬≠moin¬≠nin.

Miksi hakukone­markkinointi on tehokasta?

Out¬≠bound-mark¬≠ki¬≠noin¬≠ti pyr¬≠kii her√§t¬≠t√§¬≠m√§√§n huo¬≠mio¬≠ta vies¬≠til¬≠l√§√§n ja toi¬≠mii usein kes¬≠keyt¬≠t√§¬≠v√§s¬≠ti, kuten esi¬≠mer¬≠kik¬≠si perin¬≠tei¬≠nen mai¬≠non¬≠ta tele¬≠vi¬≠sios¬≠sa tai leh¬≠dis¬≠s√§ ‚ÄĒ eli mai¬≠nos n√§y¬≠te¬≠t√§√§n kat¬≠so¬≠jal¬≠le, vaik¬≠ka h√§n ei oli¬≠si¬≠kaan aktii¬≠vi¬≠ses¬≠ti etsi¬≠m√§s¬≠s√§ tie¬≠toa mai¬≠nos¬≠te¬≠tus¬≠ta asias¬≠ta.

Haku¬≠ko¬≠ne¬≠mark¬≠ki¬≠noin¬≠ti, joka on osa inbound-mark¬≠ki¬≠noin¬≠tia, koh¬≠dis¬≠tuu ihmis¬≠ten omiin tie¬≠don¬≠ha¬≠kui¬≠hin. Kun poten¬≠ti¬≠aa¬≠li¬≠nen asia¬≠kas etsii tie¬≠toa ver¬≠kos¬≠ta, tulee yri¬≠tyk¬≠se¬≠si n√§ky√§ ja tar¬≠jo¬≠ta rat¬≠kai¬≠su¬≠ja juu¬≠ri sil¬≠loin.

Tavoi­te on saa­da poten­ti­aa­li­nen asia­kas hakeu­tu­maan itse yri­tyk­se­si luo. Haku­ko­ne­mark­ki­noin­nin tehok­kuus perus­tuu sii­hen, että tavoi­tat juu­ri oikeat hen­ki­löt, juu­ri oike­aan aikaan.

Hakukonemarkkinointi hinta?

Haku¬≠ko¬≠ne¬≠mark¬≠ki¬≠noin¬≠nin hin¬≠ta ja kus¬≠tan¬≠nuk¬≠set vaih¬≠te¬≠le¬≠vat suu¬≠res¬≠ti ‚ÄĒ koko¬≠nais¬≠kus¬≠tan¬≠nuk¬≠siin vai¬≠kut¬≠ta¬≠vat muun muas¬≠sa yri¬≠tyk¬≠sen koko ja alan kil¬≠pai¬≠lu¬≠ti¬≠lan¬≠ne sek√§ tie¬≠tys¬≠ti my√∂s l√§h¬≠t√∂¬≠ta¬≠so, bud¬≠jet¬≠ti ja tavoit¬≠teet.

Myös haku­ko­neop­ti­moin­tiin sijoi­tet­tu aika ja resurs­sit sekä hakusa­na­mai­non­nan mai­nos­bud­jet­ti ovat kes­kei­siä teki­jöi­tä, jot­ka vai­kut­ta­vat koko­nais­kus­tan­nuk­siin.

Hakukonenäkyvyys kasvuun ammattilaisen avulla

Googles­sa haku­tu­los­ten jär­jes­tys perus­tuu yli 200 näky­vyys­te­ki­jään.

Haku­ko­ne­mark­ki­noin­nin koko­nais­val­tai­nen ymmär­rys on tär­ke­ää, jot­ta aikaa ei tuh­la­ta tar­peet­to­maan hie­no­sää­töön ja vii­lai­luun, vaan suun­na­taan resurs­sit toi­men­pi­tei­siin, jot­ka todel­la edis­tä­vät tavoit­tei­den saa­vut­ta­mis­ta.

Jat¬≠ku¬≠va opti¬≠moin¬≠ti ja seu¬≠ran¬≠ta ovat t√§r¬≠ke√§s¬≠s√§ roo¬≠lis¬≠sa, sil¬≠l√§ hyvin suun¬≠ni¬≠tel¬≠tu ja hal¬≠lit¬≠tu kam¬≠pan¬≠ja voi tuot¬≠taa pit¬≠k√§¬≠ai¬≠kai¬≠sia ja mer¬≠kit¬≠t√§¬≠vi√§ tulok¬≠sia. Haku¬≠ko¬≠ne¬≠mark¬≠ki¬≠noin¬≠nin kus¬≠tan¬≠nuk¬≠set ovat inves¬≠toin¬≠ti, joka voi tuot¬≠taa todel¬≠la huo¬≠mat¬≠ta¬≠vaa tuot¬≠toa yri¬≠tyk¬≠sel¬≠le¬≠si pit¬≠k√§l¬≠l√§ t√§h¬≠t√§i¬≠mel¬≠l√§. 

Haku­ko­ne­mark­ki­noin­ti on pit­kä­jän­teis­tä ja laa­ja-alais­ta teke­mis­tä, täs­tä syys­tä haku­ko­ne­mark­ki­noin­tia kan­nat­taa toteut­taa hyvän kump­pa­nin kans­sa.

Krista Hakala - Meion omistaja

Kiva kun oot tääl­lä!

Hakukonenäkyvyys nousuun ja Google-sijat haltuun!

Ota yhteyt¬≠t√§ ‚Äď kar¬≠toi¬≠te¬≠taan haku¬≠ko¬≠ne¬≠n√§¬≠ky¬≠vyy¬≠ten¬≠ne tilan¬≠ne ja luo¬≠daan yhdes¬≠s√§ teil¬≠le paras stra¬≠te¬≠gia haku¬≠ko¬≠ne¬≠n√§¬≠ky¬≠vyy¬≠den kehit¬≠t√§¬≠mi¬≠seen ja kas¬≠vat¬≠ta¬≠mi¬≠seen.

Ote­taan yhdes­sä yri­tyk­sen­ne Google-sijoi­tuk­set hal­tuun!

Krista Hakala - Meion omistaja

Kiva kun oot tääl­lä!

Hakukonenäkyvyys nousuun ja Google-sijat haltuun!

Ota yhteyt¬≠t√§ ‚Äď kar¬≠toi¬≠te¬≠taan haku¬≠ko¬≠ne¬≠n√§¬≠ky¬≠vyy¬≠ten¬≠ne tilan¬≠ne ja luo¬≠daan yhdes¬≠s√§ teil¬≠le paras stra¬≠te¬≠gia haku¬≠ko¬≠ne¬≠n√§¬≠ky¬≠vyy¬≠den kehit¬≠t√§¬≠mi¬≠seen ja kas¬≠vat¬≠ta¬≠mi¬≠seen.

Ote­taan yhdes­sä yri­tyk­sen­ne Google-sijoi­tuk­set hal­tuun!