Kas­vua Googlen avul­la!

Google-näkyvyys kuntoon [10 tehokasta vinkkiä]

Digimarkkinointia Meion kanssa

Yrityksen näkyvyys Googlessa — mistä se koostuu?

Google-näky­vyys tar­koit­taa näky­vyyt­tä, jon­ka sivus­to saa Googlen haku­tu­lok­sis­sa avain­sa­na­si­joi­tus­ten­sa kaut­ta.  Mitä kor­keam­mal­le sivus­to­si sijoit­tuu, sitä toden­nä­köi­sem­min poten­ti­aa­li­set asiak­kaat löy­tä­vät yri­tyk­se­si.

Kos­ka Google on yli­voi­mai­ses­ti suo­si­tuin haku­ko­ne, on näky­vyys Googles­sa lähes­tul­koon sama asia kuin näky­vyys netis­sä yli­pään­sä – aina­kin iso osa sitä.

Näky­vyys Googles­sa koos­tuu kah­den­lai­sis­ta haku­tu­lok­sis­ta:

  • Orgaa­ni­nen näky­vyys Googles­sa (eli luon­nol­li­nen, samal­la ilmai­nen näky­vyys netis­sä)
  • Mak­se­tut mai­nok­set (jot­ka näky­vät sivun ylä- ja alao­sas­sa)

Par­haim­man tulok­sen saa­vu­tat hyö­dyn­tä­mäl­lä molem­pia — eli yhdis­tä­mäl­lä mak­se­tut mai­nok­set ja tehok­kaan haku­ko­neop­ti­moin­nin (jol­la vai­ku­te­taan orgaa­ni­seen näky­vyy­teen), voit mak­si­moi­da yri­tyk­se­si verk­ko­si­vus­ton näky­vyy­den Googles­sa ja saa­vut­taa par­haat mah­dol­li­set tulok­set.

Artik­ke­lin lopus­ta löy­dät myös lin­kin työ­ka­luun, jol­la voit tar­kas­tel­la ilmai­sek­si verk­ko­si­vus­to­si reaa­liai­kai­sia sijoi­tuk­sia Googles­sa.

Miksi yrityksen näkyvyys Googlessa on niin tärkeää?

Suo­mes­sa teh­dään päi­vit­täin yli 32 mil­joo­naa Google-hakua.

Val­tao­sa, eli noin 90 pro­sent­tia ihmi­sis­tä aloit­taa tuot­tei­den ja pal­ve­lui­den etsi­mi­sen haku­ko­neis­ta.

Eli Google on se paik­ka, jos­sa jokai­sen, niin pie­nem­män kuin isom­man­kin yri­tyk­sen kan­nat­taa olla hyvin esil­lä — ja tar­ken­net­tu­na vie­lä Googlen 1. haku­tu­los­si­vul­la, eli ensim­mäis­ten 10 haku­tu­lok­sen jou­kos­sa (vain noin 1 pro­sent­ti selaa haku­tu­lok­sia edes toi­sel­le haku­tu­los­si­vul­le saak­ka).

Kol­me ensim­mäis­tä orgaa­nis­ta haku­tu­los­ta kerää­vät yli 60 pro­sent­tia lii­ken­tees­tä ja nap­paa­vat siten myös suu­rim­man osan asiak­kais­ta. Googlen haku­tu­los­si­vun kär­ki­pai­kat, suo­si­tuil­la hakusa­noil­la ovat­kin siis todel­la tavoi­tel­tu­ja sekä arvok­kai­ta.

Oikeal­la SEO-stra­te­gial­la myös pie­ny­ri­tyk­set voi­vat menes­tyä Googlen haku­tu­lok­sis­sa, tavoit­taa asiak­kai­ta ja kas­vaa, kovas­ta kil­pai­lus­ta huo­li­mat­ta.

Hyvä näky­vyys netis­sä aut­taa yri­tys­tä­si tule­maan löy­de­tyk­si, erot­tu­maan jou­kos­ta, lisää laa­du­kas­ta lii­ken­net­tä sivus­tol­le­si, vah­vis­taa brän­diä ja luot­ta­mus­ta — se on olen­nai­nen ja tär­keä osa nyky­ai­kais­ta mark­ki­noin­tia. 

10 tehokasta vinkkiä saada Google-näkyvyys nousuun

1. Avainsanojen tutkimus ja valinta

Avain­sa­no­jen tut­ki­mi­nen ja oikei­den avain­sa­no­jen löy­tä­mi­nen on ensim­mäi­nen tär­keä vai­he sivus­to­si näky­vyy­den kas­vat­ta­mi­ses­sa. Se aut­taa sinua ymmär­tä­mään, mitä käyt­tä­jät etsi­vät ja mitä ter­me­jä he oikeas­ti haku­ko­neis­sa oikeas­ti käyt­tä­vät, kun he etsi­vät tuot­tei­ta­si tai pal­ve­lui­ta­si. Valit­se avain­sa­nat huo­lel­la ja pyri löy­tä­mään sekä ylei­sem­mät että eri­koi­sem­mat avain­sa­nat, jot­ka liit­ty­vät lii­ke­toi­min­taa­si. Avain­sa­no­jen haku­mää­riä, kil­pai­lu­ti­lan­net­ta sekä hakuin­ten­tio­ta kan­nat­taa tark­kaan tut­kia, jot­ta löy­dät kan­nat­ta­vim­mat avain­sa­nat, joil­la Googlen haku­tu­lok­sien sijoi­tuk­sis­ta kan­nat­taa läh­teä kil­pai­le­maan.

2. Laadukas ja relevantti sisältö

Sivus­to­si sisäl­lön tuli­si olla mah­dol­li­sim­man rele­vant­tia ja sisäl­lön tuli­si vas­ta­ta mah­dol­li­sim­man hyvin käyt­tä­jien teke­miin haku­ky­se­lyi­hin. Avain­sa­no­ja kan­nat­taa käyt­tää stra­te­gi­ses­ti ja luon­nol­li­ses­ti sisäl­löis­sä­si. Pyri tar­joa­maan laa­du­kas­ta ja hyö­dyl­lis­tä sisäl­töä, joka vas­taa käyt­tä­jien tar­pei­siin. Laa­du­kas sisäl­tö hou­kut­te­lee kävi­jöi­tä ja saa hei­dät viih­ty­mään sivus­tol­la­si pidem­pään. Google rekis­te­röi tämän, ja seu­rauk­se­na voi paran­taa yri­tyk­sen näky­vyyt­tä haku­tu­lok­sis­sa.

3. Sivuston tekninen optimointi

Var­mis­ta, että sivus­to­si on tek­ni­ses­ti opti­moi­tu, help­po­käyt­töi­nen ja myös raken­teen tulee olla mah­dol­li­sim­man sel­keä. Esi­mer­kik­si sivus­ton lataus­no­peus, mobii­liys­tä­väl­li­syys ja sel­keät URL-raken­teet vai­kut­ta­vat oleel­li­ses­ti verk­ko­si­vus­to­si Google-näky­vyy­teen. Mitä parem­min sivus­to­si toi­mii tek­ni­ses­ti ja mitä hel­pom­min myös haku­ko­neet ymmär­tä­vät sivus­to­si sisäl­tö­jä, sitä parem­pi sivus­to­si näky­vyys netis­sä tulee ole­maan.

4. Optimoi otsikot ja meta-tiedot

Meta­tie­dot (otsik­ko ja kuvaus) näky­vät orgaa­ni­sis­sa haku­tu­lok­sis­sa ja vai­kut­ta­vat oleel­li­ses­ti sii­hen, klik­kaa­vat­ko käyt­tä­jät sivus­tol­le­si. Kir­joi­ta hou­kut­te­le­via, mut­ta totuu­den­mu­kai­sia otsi­koi­ta ja kuvai­le­via meta-kuvauk­sia, jot­ka ker­to­vat sel­keäs­ti sivus­to­si sisäl­lös­tä. Tämä on se koh­ta, jos­sa voi erot­tua kil­pai­li­jois­ta­si ja saa­da poten­ti­aa­li­sen asiak­kaan valit­se­maan juu­ri sinun link­ki­si. Pyri myös sivus­tol­la­si mah­dol­li­sim­man sel­ke­ään otsi­koin­tiin, käy­tä myös väliot­si­koi­ta hyö­dyk­si, jot­ta sisäl­tö­si oli­si­vat mah­dol­li­sim­man help­po­lu­kui­sia.

5. Panosta käyttäjäkokemukseen

Koti­si­vu­jen näky­vyys Googles­sa on kyt­kök­sis­sä myös sivus­ton käyt­tä­jä­ko­ke­muk­seen. Kuin­ka kau­an kävi­jät viih­ty­vät verk­ko­si­vus­tol­la­si, sivu­jen kat­se­lu­mää­rät ja väli­tön pois­tu­mis­pro­sent­ti ovat sel­lai­sia mit­ta­rei­ta, joi­ta Google muun muas­sa arvioi. Käyt­tä­jä­ko­ke­muk­seen vai­kut­taa myös sivus­ton ulkoa­su sekä visu­aa­li­suus, visu­aa­lis­ten ele­ment­tien avul­la voit luo­da sivus­tol­le oikean­lais­ta tun­nel­maa sekä tukea tai koros­taa tär­kei­tä sisäl­tö­jä.

6. Sisäisten linkkien käyttö

Sisäi­set lin­kit eivät vain auta kävi­jöi­tä navi­goi­maan sivus­tol­la­si, vaan ne aut­ta­vat myös haku­ko­nei­ta ymmär­tä­mään yksit­täis­ten sivu­je­si hie­rar­ki­aa ja tär­keyt­tä. Jär­jes­tä sisäi­set lin­kit jär­ke­väs­ti ja käy­tä rele­vant­te­ja ank­ku­ri­teks­te­jä, jot­ka kuvaa­vat lin­kin koh­det­ta. Sisäis­ten link­kien avul­la voit ohja­ta myös asia­kas­ta ete­ne­mään osto­po­lul­la.

7. Ulkoisten linkkien hankkiminen

Ulkoi­set lin­kit toi­mi­vat ikään kuin yri­tyk­se­si suo­sit­te­li­joi­na ver­kos­sa. Saat lisää luo­tet­ta­vuut­ta ja auk­to­ri­teet­tia link­kien kaut­ta. Laa­duk­kaat ja rele­van­tit ulkoi­set lin­kit, joi­ta muut luo­tet­ta­vat (!) sivus­tot tar­joa­vat sivus­tol­le­si, vah­vis­ta­vat verk­ko­si­vusi arvoa Googlen sil­mis­sä, ja tämän myö­tä orgaa­ni­nen näky­vyys netis­sä kas­vaa.

8. Sosiaalinen media ja verkkonäkyvyys

Sosi­aa­li­sen median mer­ki­tys verk­ko­nä­ky­vyy­den paran­ta­mi­ses­sa kas­vaa jat­ku­vas­ti. Aktii­vi­nen läs­nä­olo ja sisäl­lön jaka­mi­nen sosi­aa­li­sen median kana­vis­sa voi­vat hou­ku­tel­la käyt­tä­jiä sekä jaka­maan että sitou­tu­maan sisäl­töö­si. Google arvos­taa moni­ka­na­vai­sia brän­de­jä, ja näky­vyys muu­al­la ver­kos­sa, kuten sosi­aa­li­sen median kana­vis­sa, vai­kut­taa myös yri­tyk­sen orgaa­ni­seen näky­vyy­teen Googles­sa.

9. Google Business profile ‑tili kuntoon

Googlen Busi­ness Pro­fi­le ‑tili on teho­kas ja mak­su­ton työ­ka­lu, joka tar­jo­aa yri­tyk­sel­le­si mah­dol­li­suu­den paran­taa näky­vyyt­tä­si Googles