Google-näkyvyys kuntoon — 10 tehokasta vinkkiä

Google näkyvyys - miten saada näkyvyyttä googlessa

Täs­tä artik­ke­lis­ta löy­dät 10 teho­kas­ta vink­kiä Google-näky­vyy­den kas­vat­ta­mi­seen. Artik­ke­lin lopus­ta löy­dät myös lin­kin työ­ka­luun, jol­la voit tar­kas­tel­la ilmai­sek­si verk­ko­si­vus­to­si reaa­liai­kai­sia sijoi­tuk­sia Googles­sa.

Yrityksen näkyvyys Googlessa

Yri­tyk­sen näky­vyys Googles­sa eli Google-näky­vyys viit­taa Googlen haku­tu­lok­siin.

Mitä kor­keam­mal­le sivus­to­si sijoit­tuu haku­ko­nei­den tulos­si­vuil­la, sitä toden­nä­köi­sem­min poten­ti­aa­li­set asiak­kaat löy­tä­vät yri­tyk­se­si.

Googlen haku­tu­lok­set koos­tu­vat Google-mai­nok­sis­ta sekä orgaa­ni­sis­ta haku­tu­lok­sis­ta eli mak­sut­to­mis­ta haku­tu­lok­sis­ta.

Google-mai­nok­set aset­tu­vat haku­tu­los­si­vun alkuun ja lop­puun. Mai­nos­ten yhtey­des­sä on näky­vis­sä myös teks­ti “Spon­so­roi­tu”, jos­ta mai­nok­set tun­nis­taa. 

Miten saada yritykselle näkyvyyttä Googlessa?

Verk­ko­si­vut on mah­dol­lis­ta saa­da näky­viin Googlen haku­tu­lok­siin mai­nos­ten avul­la tai voit tavoi­tel­la Googlen orgaa­ni­sis­sa (mak­sut­to­mis­sa) haku­tu­lok­sis­sa mah­dol­li­sim­man kor­kei­ta sijoi­tuk­sia.

Molem­mis­sa on omat hyvät puo­len­sa, eikä kum­pi­kaan sul­je tois­ta pois.

Yleen­sä par­haim­paan lop­pu­tu­lok­seen pää­see­kin, kun molem­mat puo­let on hyö­dyn­net­ty Google-näky­vyy­des­sä mah­dol­li­sim­man tehok­kaas­ti.

Miksi Google-näkyvyys on yritykselle tärkeää?

Google-näky­vyys on yri­tyk­sel­le erit­täin tär­ke­ää, kos­ka se aut­taa yri­tys­tä tule­maan löy­de­tyk­si, lisää laa­du­kas­ta lii­ken­net­tä sivus­tol­le­si, vah­vis­taa brän­diä ja luot­ta­mus­ta. 

Hyvä näky­vyys Googles­sa lisää kil­pai­lu­ky­kyä ja luo pit­kä­ai­kai­sia etu­ja, eli se on olen­nai­nen ja tär­keä osa nyky­ai­kais­ta mark­ki­noin­tia.

Kun olet hyvin näky­vis­sä Googlen haku­tu­lok­sis­sa, sinul­la on parem­pi mah­dol­li­suus tavoit­taa poten­ti­aa­li­set asiak­kaat juu­ri sil­lä het­kel­lä, kun he etsi­vät tar­joa­maa­si.

Suu­rin osa (noin 90 pro­sent­tia) ihmi­sis­tä etsii tie­toa ja pal­ve­lui­ta ensin haku­ko­nei­den kaut­ta.

10 tehokasta vinkkiä Google-näkyvyyden parantamiseen

1. Avainsanojen tutkimus ja valinta

Avain­sa­no­jen tut­ki­mi­nen ja oikei­den avain­sa­no­jen löy­tä­mi­nen on ensim­mäi­nen tär­keä vai­he. Se aut­taa sinua ymmär­tä­mään, mitä käyt­tä­jät etsi­vät ja mitä ter­me­jä he oikeas­ti haku­ko­neis­sa oikeas­ti käyt­tä­vät, kun he etsi­vät tuot­tei­ta­si tai pal­ve­lui­ta­si. Valit­se avain­sa­nat huo­lel­la ja pyri löy­tä­mään sekä ylei­sem­mät että eri­koi­sem­mat avain­sa­nat, jot­ka liit­ty­vät lii­ke­toi­min­taa­si. Avain­sa­no­jen haku­mää­riä sekä kil­pai­lu­ti­lan­net­ta kan­nat­taa myös tut­kia, jot­ta löy­dät kan­nat­ta­vim­mat avain­sa­nat, joil­la Googlen haku­tu­lok­sien sijoi­tuk­sis­ta kan­nat­taa läh­teä kil­pai­le­maan.

2. Laadukas ja relevantti sisältö

Sivus­to­si sisäl­lön tuli­si olla mah­dol­li­sim­man rele­vant­tia ja sisäl­lön tuli­si vas­ta­ta mah­dol­li­sim­man hyvin käyt­tä­jien teke­miin haku­ky­se­lyi­hin. Avain­sa­no­ja kan­nat­taa käyt­tää stra­te­gi­ses­ti ja luon­nol­li­ses­ti sisäl­löis­sä­si. Pyri tar­joa­maan laa­du­kas­ta ja hyö­dyl­lis­tä sisäl­töä, joka vas­taa käyt­tä­jien tar­pei­siin. Laa­du­kas sisäl­tö hou­kut­te­lee kävi­jöi­tä ja saa hei­dät viih­ty­mään sivus­tol­la­si pidem­pään.

3. Sivuston tekninen optimointi

Var­mis­ta, että sivus­to­si on tek­ni­ses­ti opti­moi­tu, help­po­käyt­töi­nen ja myös raken­teen tulee olla mah­dol­li­sim­man sel­keä. Esi­mer­kik­si sivus­ton lataus­no­peus, mobii­liys­tä­väl­li­syys ja sel­keät URL-raken­teet vai­kut­ta­vat oleel­li­ses­ti verk­ko­si­vus­to­si Google näky­vyy­teen. Mitä parem­min sivus­to­si toi­mii tek­ni­ses­ti ja mitä hel­pom­min myös haku­ko­neet ymmär­tä­vät sivus­to­si sisäl­tö­jä, sitä parem­min sivus­to­si sijoit­tuu myös haku­tu­lok­siin.

4. Optimoi otsikot ja meta-tiedot

Meta­tie­dot (otsik­ko ja kuvaus) näky­vät haku­tu­lok­sis­sa ja vai­kut­ta­vat oleel­li­ses­ti sii­hen, klik­kaa­vat­ko käyt­tä­jät sivus­tol­le­si. Kir­joi­ta hou­kut­te­le­via, mut­ta totuu­den­mu­kai­sia otsi­koi­ta ja kuvai­le­via meta-kuvauk­sia, jot­ka ker­to­vat sel­keäs­ti sivus­to­si sisäl­lös­tä. Tämä on se koh­ta, jos­sa voi erot­tua kil­pai­li­jois­ta­si ja saa­da poten­ti­aa­li­sen asiak­kaan valit­se­maan juu­ri sinun link­ki­si. Pyri myös sivus­tol­la­si mah­dol­li­sim­man sel­ke­ään otsi­koin­tiin, käy­tä myös väliot­si­koi­ta hyö­dyk­si, jot­ta sisäl­tö­si oli­si­vat mah­dol­li­sim­man help­po­lu­kui­sia.

5. Panosta käyttäjäkokemukseen

Google arvioi myös käyt­tä­jien koke­mus­ta sivus­tol­la­si. Kuin­ka kau­an kävi­jät viih­ty­vät verk­ko­si­vus­tol­la­si, sivu­jen kat­se­lu­mää­rät ja väli­tön pois­tu­mis­pro­sent­ti ovat sel­lai­sia mit­ta­rei­ta, joi­ta Google muun muas­sa arvioi. Käyt­tä­jä­ko­ke­muk­seen vai­kut­taa myös sivus­ton ulkoa­su sekä visu­aa­li­suus, visu­aa­lis­ten ele­ment­tien avul­la voit luo­da sivus­tol­le oikean­lais­ta tun­nel­maa sekä tukea tai koros­taa tär­kei­tä sisäl­tö­jä.

6. Sisäisten linkkien käyttö

Sisäi­set lin­kit eivät vain auta kävi­jöi­tä navi­goi­maan sivus­tol­la­si, vaan ne aut­ta­vat myös haku­ko­nei­ta ymmär­tä­mään yksit­täis­ten sivu­je­si hie­rar­ki­aa ja tär­keyt­tä. Jär­jes­tä sisäi­set lin­kit jär­ke­väs­ti ja käy­tä rele­vant­te­ja ank­ku­ri­teks­te­jä, jot­ka kuvaa­vat lin­kin koh­det­ta. Sisäis­ten link­kien avul­la voit ohja­ta myös asia­kas­ta ete­ne­mään osto­po­lul­la.

7. Ulkoisten linkkien hankkiminen

Ulkoi­set lin­kit toi­mi­vat ikään kuin suo­sit­te­li­joi­ta ver­kos­sa. Saat lisää luo­tet­ta­vuut­ta ja auk­to­ri­teet­tia link­kien kaut­ta. Laa­duk­kaat ja rele­van­tit ulkoi­set lin­kit, joi­ta muut luo­tet­ta­vat (!) sivus­tot tar­joa­vat sivus­tol­le­si, vah­vis­ta­vat verk­ko­si­vusi arvoa Googlen sil­mis­sä ja paran­ta­vat sijoi­tuk­sia Googles­sa.

8. Sosiaalisen median vaikutus

Sosi­aa­li­sen median mer­ki­tys haku­ko­ne­nä­ky­vyy­den paran­ta­mi­ses­sa kas­vaa jat­ku­vas­ti. Aktii­vi­nen läs­nä­olo ja sisäl­lön jaka­mi­nen sosi­aa­li­sen median kana­vis­sa voi­vat hou­ku­tel­la käyt­tä­jiä sekä jaka­maan että sitou­tu­maan sisäl­töö­si.

9. Google My Business ‑tili kuntoon

Google My Busi­ness on teho­kas ja mak­su­ton työ­ka­lu, joka tar­jo­aa yri­tyk­sel­le­si mah­dol­li­suu­den paran­taa näky­vyyt­tä­si Googles­sa ja vai­kut­taa sii­hen, miten yri­tyk­se­si näkyy Googlen eri pal­ve­luis­sa. Saa­dak­se­si yri­tyk­se­si verk­ko­si­vun näky­mään esi­mer­kik­si Google Maps ‑pal­ve­lun kar­tal­la, tar­vit­set sitä var­ten Google My Busi­ness ‑tilin. Lisäk­si voit lisä­tä yri­tyk­se­si pro­fii­liin esi­mer­kik­si kuvia, mikä aut­taa luo­maan hou­kut­te­le­van ja infor­ma­tii­vi­sen kuvan yri­tyk­ses­tä­si. Var­sin­kin pai­kal­li­ses­ti toi­mi­val­le yri­tyk­sel­le tämä on erit­täin tär­keä osa-alue olla kun­nos­sa.

10. Seuranta ja jatkuva optimointi

Mit­taa ja ana­ly­soi sivus­to­si suo­ri­tus­ky­kyä sään­nöl­li­ses­ti käyt­täen esi­mer­kik­si Google Ana­ly­tic­sia. Seu­raa lii­ken­net­tä, kävi­jä­käyt­täy­ty­mis­tä, kon­ver­sioi­ta sekä avain­sa­no­jen sijoi­tuk­sia haku­tu­lok­sis­sa. Hyö­dyn­nä kerät­tyä tie­toa teh­däk­se­si jat­ku­vaa opti­moin­tia ja paran­taak­se­si sivus­to­si Google-näky­vyyt­tä enti­ses­tään.

Hakukoneoptimoinnin avulla lisää Google-näkyvyyttä

Hyvän Google-näky­vyy­den raken­ta­mi­nen vaa­tii sitou­tu­mis­ta ja jat­ku­vaa työ­tä, mut­ta pidem­mäl­lä täh­täi­mel­lä tämä työ pal­ki­taan.

Hyvä orgaa­ni­nen näky­vyys Googles­sa on erit­täin arvo­kas­ta.

Kun haku­ko­neop­ti­moin­tia teh­dään eet­ti­ses­ti ja hyvin, tuo hyvä luon­nol­li­nen Google-näky­vyys pit­kä­ai­kais­ta, kes­tä­vää ja jat­ku­vaa lii­ken­net­tä verk­ko­si­vus­tol­le­si — ilman jat­ku­via mai­nos­ku­lu­ja.

Haku­ko­neop­ti­moin­ti on koko­nais­val­tais­ta teke­mis­tä, mihin sisäl­tyy monia eri osa-aluei­ta. Tääl­tä voit lukea lisää koko­nais­val­tai­ses­ta haku­ko­neop­ti­moin­nis­ta:

Mitä kaik­kea SEO eli haku­ko­neop­ti­moin­ti oikeas­ti on?

Jos kai­paat apu­ja vink­kien käyt­töö­no­tos­sa ja hyö­dyn­tä­mi­ses­sä, ota roh­keas­ti yhteyt­tä!

EXTRA VINKKI!

Google Search Consolen avulla voit seurata hakukonenäkyvyyttäsi Googlessa ja tarkastella kehitystä

Google Search Con­so­le on ilmai­nen työ­ka­lu, joka tar­jo­aa arvo­kas­ta tie­toa verk­ko­si­vus­to­si suo­ri­tus­ky­vys­tä ja haku­ko­ne­nä­ky­vyy­des­tä Googles­sa.

Search Con­so­lel­la voit hel­pos­ti sel­vit­tää, miten Google näkee yri­tyk­se­si verk­ko­si­vun, se ilmoit­taa myös mah­dol­li­sis­ta ongel­mis­ta Googlen haku­ko­ne­nä­ky­vyy­teen liit­tyen.

Google Search Con­so­le tar­jo­aa usei­ta tär­kei­tä mit­ta­rei­ta, jot­ka aut­ta­vat sinua ymmär­tä­mään, miten sivusi menes­ty­vät Googlen haku­tu­lok­sis­sa ja miten käyt­tä­jät löy­tä­vät tien­sä verk­ko­si­vus­tol­le­si.

Yksi tär­keim­mis­tä Search Con­so­le ‑tar­joa­mis­ta tie­dois­ta on haku­ter­mit eli kyse­lyt, joil­la sivusi näky­vät par­hai­ten Googlen luon­nol­li­sis­sa haku­tu­lok­sis­sa. Tämä aut­taa ymmär­tä­mään, mit­kä avain­sa­nat ja haku­lausek­keet hou­kut­te­le­vat eni­ten kävi­jöi­tä sivus­tol­le­si.

Lisäk­si voit käyt­tää tätä tie­toa sisäl­tö­stra­te­gia­si paran­ta­mi­seen ja kes­kit­tyä enem­män nii­hin avain­sa­noi­hin, jot­ka tuo­vat sinul­le eni­ten lii­ken­net­tä ja asiak­kai­ta.

Kuinka hyvin kotisivusi löytyy Googlesta tällä hetkellä?

FREE Google SERP Checker (Search Engine Results Page Robot)

Ser­pRo­bot on ana­lyy­si­työ­ka­lu, jon­ka avul­la voit tar­kas­tel­la ilmai­sek­si verk­ko­si­vus­to­si reaa­liai­kai­sia Google-sijoi­tuk­sia. Voit tut­kia, kuin­ka hyvin verk­ko­si­vus­to­si täl­lä het­kel­lä rank­kaa haku­tu­lok­siin, kun valit­se­mil­la­si avain­sa­noil­la haku­ja teh­dään. Tes­taa kuin­ka hyvä Google näky­vyys verk­ko­si­vus­tol­la­si täl­lä het­kel­lä on!

Tarvitsetko apua Google-näkyvyyden kasvattamisessa?

Yhdes­sä voim­me raken­taa vah­van stra­te­gian haku­ko­ne­nä­ky­vyy­den kas­vat­ta­mi­seen, joka tukee lii­ke­toi­min­taa­si ja aut­taa sinua saa­vut­ta­maan tavoit­tee­si.

Kat­so lisää haku­ko­neop­ti­moin­nin pal­ve­luis­tam­me!

Krista Hakala Meio Oy

Kris­ta Haka­la
Meion perus­ta­ja ja SEO-asian­tun­ti­ja
krista@meio.fi