Google hakusanamainonnan 5 tärkeintä vinkkiä

Google hakusanamainonnan 5 tärkeintä vinkkiä

Googlen hakusa­na­mai­non­ta on teho­kas­ta, kun se on toteu­tet­tu oikein. Se tar­jo­aa mah­dol­li­suu­den mita­ta ja opti­moi­da tulok­sia reaa­lia­jas­sa, mikä paran­taa mai­non­nan kus­tan­nus­te­hok­kuut­ta ja tuot­taa kon­kreet­ti­sia tulok­sia.

5 tärkeintä vinkkiä Googlen hakusanamainontaan

1. Avainsanojen valinta

Hakusa­na­mai­nos­kam­pan­jaan kan­nat­taa vali­ta mah­dol­li­sim­man rele­vant­te­ja avain­sa­no­ja, jot­ka kuvaa­vat par­hai­ten tuot­tei­ta­si, pal­ve­lui­ta­si tai yri­tys­tä­si.

Kun käyt­tä­jä tekee haun avain­sa­nal­la, joka vas­taa kam­pan­jaan valit­tu­ja avain­sa­no­ja, voi mai­nok­se­si näkyä haku­tu­lok­sis­sa.

Myös eri avain­sa­no­jen hakuin­ten­tio kan­nat­taa sel­vit­tää ja tark­kaan huo­mioi­da avain­sa­no­jen valin­nas­sa, jot­ta voit mak­si­moi­da rele­van­tin kävi­jä­lii­ken­teen sivus­tol­le­si.

Muis­ta myös nega­tii­vi­set avain­sa­nat!

Nega­tii­vis­ten avain­sa­no­jen avul­la voit estää mai­nos­te­si näky­mi­sen, kun esi­mer­kik­si tiet­ty sana esiin­tyy haku­lausees­sa. Nega­tii­vi­set avain­sa­nat estä­vät kam­pan­jaa tuh­laa­mas­ta mai­nos­bud­jet­tia­si epä­re­le­vant­tiin lii­ken­tee­seen.

2. Mainosten luominen

Google-mai­nok­sis­sa on vain raja­tus­ti tilaa, mut­ta se pie­ni tila on sinun paik­ka­si erot­tua!

On tär­ke­ää luo­da mai­nok­sia, jot­ka hou­kut­te­le­vat käyt­tä­jiä klik­kaa­maan Googlen ehdo­tus­ten jou­kos­ta juu­ri sinun mai­nos­ta­si. On myös tär­ke­ää, että mai­nok­set sisäl­tä­vät mah­dol­li­sim­man rele­vant­tia tie­toa tar­jon­nas­ta­si.

Mai­nos­teks­tei­hin kan­nat­taa siis panos­taa, lisäk­si kan­nat­taa tes­ta­ta eri­lai­sia otsi­koi­ta ja kuvauk­sia, jot­ta saat sel­vil­le, min­kä­lai­set sisäl­löt toi­mi­vat asiak­kai­sii­si par­hai­ten ja saat jat­ku­vas­ti opti­m