Digitaalinen markkinointi

Digi­taa­li­nen mark­ki­noin­ti on kus­tan­nus­te­ho­kas­ta ja erit­täin hyvin mitat­ta­vaa. Lisäk­si sitä voi hyö­dyn­tää moniin eri tavoit­tei­siin.

Mitä on digitaalinen markkinointi?

Digi­taa­li­nen mark­ki­noin­ti kat­taa kaik­ki mark­ki­noin­nin ja mai­non­nan toi­men­pi­teet, jot­ka tapah­tu­vat digi­taa­li­ses­sa ympä­ris­tös­sä.

Digi­taa­li­nen mark­ki­noin­ti on muut­ta­nut tapaa, jol­la yri­tyk­set tavoit­ta­vat asiak­kaat ja vuo­ro­vai­kut­ta­vat asiak­kai­den kans­sa. Digi­mark­ki­noin­ti on nous­sut kes­kei­sek­si osak­si nyky­ai­kais­ta mark­ki­noin­ti­stra­te­gi­aa. 

Mark­ki­noin­nin tavoit­tee­na on ymmär­tää ja vas­ta­ta asiak­kai­den muut­tu­viin tar­pei­siin.

Digi­mark­ki­noin­nin avul­la voit tavoit­taa juu­ri ne ihmi­set, jot­ka ovat kaik­kein toden­nä­köi­sim­min kiin­nos­tu­nei­ta tar­joa­mis­ta­si tuot­teis­ta tai pal­ve­luis­ta — ja usein huo­mat­ta­vas­ti perin­teis­tä mark­ki­noin­tia edul­li­sem­min.

Digitaalisen markkinoinnin keinot

Lis­ta on pit­kä ja kas­vaa­kin jat­ku­vas­ti, mut­ta nykyi­sel­lään muun muas­sa yri­tyk­sen verk­ko­si­vut, haku­ko­neop­ti­moin­ti, hakusa­na­mai­non­ta, ban­ne­ri- eli display-mai­non­ta, video­mai­non­ta, säh­kö­pos­ti­mark­ki­noin­ti, sisäl­tö­mark­ki­noin­ti, kon­ver­sio-opti­moin­ti ja some-mark­ki­noin­ti sisäl­ty­vät kaik­ki digi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin kat­tauk­seen.

Miksi digitaalinen markkinointi on tärkeää?

Nyky­päi­vä­nä lähes kaik­ki yri­tyk­set käyt­tä­vät jol­la­kin taval­la digi­mark­ki­noin­tia.

Digi­mark­ki­noin­nin avul­la voit erot­tua jou­kos­ta, raken­taa vah­vaa brän­diä ja saa­vut­taa etu­lyön­tia­se­man mark­ki­noil­la. Jos et hyö­dyn­nä digi­taa­li­sia kana­via, voit nopeas­ti jää­dä kil­pai­li­joi­de­si var­joon.

Digi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin avul­la voit seu­ra­ta mai­nos­kam­pan­joi­de­si suo­ri­tus­ky­kyä ja saa­da tark­kaa tie­toa sii­tä, miten mai­nok­set toi­mi­vat. Voit mita­ta mai­nos­ten näyt­tö­ker­to­ja, klik­kauk­sia, kon­ver­sioi­ta ja mui­ta tär­kei­tä mit­ta­rei­ta.

Tämä mah­dol­lis­taa kam­pan­joi­den jat­ku­van opti­moin­nin ja resurs­sien tehok­kaan käy­tön.

Digi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin tavoit­tee­na on tavoit­taa koh­dey­lei­sö oike­aan aikaan ja oikeas­sa pai­kas­sa sekä luo­da vuo­ro­vai­kut­tei­suut­ta ja sitou­tu­mis­ta asiak­kai­den kans­sa.

Digimarkkinointi vaikuttaa läpi asiakkaan ostoprosessin

Digi­mark­ki­noin­nin avul­la voi­daan tukea asiak­kai­den mat­kaa osto­pää­tök­seen asti.

Alla esi­merk­ke­jä sii­tä, miten digi­mark­ki­noin­tia voi­daan sovel­taa eri osto­po­lun vai­heis­sa:

Tietoisuuden vaihe digimarkkinoinnissa

Tie­toi­suu­den vai­he on yksi digi­mark­ki­noin­nin vai­heis­ta, joka kes­kit­tyy tuot­tei­den tai pal­ve­lui­den esit­te­lyyn ja brän­din tun­net­tuu­den kas­vat­ta­mi­seen.

Täs­sä vai­hees­sa poten­ti­aa­li­set asiak­kaat eivät vält­tä­mät­tä tie­dä vie­lä yri­tyk­ses­tä­si, tuot­teis­ta­si tai pal­ve­luis­ta­si, joten mark­ki­noin­nin tavoit­tee­na on tavoit­taa laa­jem­pi ylei­sö ja herät­tää uusien asiak­kai­den kiin­nos­tus.

Täs­sä vai­hees­sa voi­daan hyö­dyn­tää eri­lai­sia mai­non­ta­ka­na­via sekä sisäl­tö­mark­ki­noin­tia.

Harkintavaihe digimarkkinoinnissa

Täs­sä vai­hees­sa asiak­kaat ovat tie­toi­sia tar­jon­nas­ta­si ja har­kit­se­vat sekä ver­tai­le­vat eri vaih­toeh­to­ja.

Digi­mark­ki­noin­tia voi­daan käyt­tää esi­mer­kik­si sisäl­tö­mark­ki­noin­nin ja sosi­aa­li­sen median avul­la tar­joa­maan lisä­tie­toa, hyö­ty­jä ja syi­tä vali­ta juu­ri sinun tuot­tee­si tai pal­ve­lusi.

Esi­mer­kik­si blo­gi­kir­joi­tuk­set, oppaat, asia­kas­ta­ri­nat ja arvos­te­lut voi­vat aut­taa vakuut­ta­maan poten­ti­aa­li­set asiak­kaat ja ohjaa­maan hei­tä koh­ti osto­pää­tös­tä.

Päätösvaihe digimarkkinoinnissa

Pää­tös­vai­he on digi­mark­ki­noin­nin vai­he, jos­sa poten­ti­aa­li­set asiak­kaat ovat val­mii­ta teke­mään osto­pää­tök­sen ja har­kit­se­vat aktii­vi­ses­ti tuot­teen tai pal­ve­lun han­kin­taa.

Täs­sä vai­hees­sa digi­mark­ki­noin­nin tavoit­tee­na on kan­nus­taa asiak­kai­ta teke­mään ostos ja vakuut­taa hei­dät sii­tä, että juu­ri sinun tar­joa­ma­si rat­kai­su on heil­le paras vaih­toeh­to. Tär­ke­ää on luo­da hou­kut­te­le­via tar­jouk­sia ja vies­te­jä, jot­ka vas­taa­vat asiak­kai­den tar­pei­siin ja toi­vei­siin sekä roh­kai­se­vat hei­tä toi­mi­maan.

Muis­ta myös käyt­tää hou­kut­te­le­via ja sel­kei­tä “Osta nyt”, “Tilaa heti” tai “Lisää ostos­ko­riin” ‑tyyp­pi­siä kut­su­ja toi­min­taan, jot­ta asiak­kaat tie­tä­vät, mitä seu­raa­vak­si teh­dä.

Myös esi­mer­kik­si tar­jous­kam­pan­jat, rajal­li­set eri­kois­tar­jouk­set ja asia­kas­ar­vos­te­lut voi­vat aut­taa vah­vis­ta­maan ja nopeut­ta­maan osto­pää­tös­tä.

Pää­tös vai­hees­sa kan­nat­taa käyt­tää koh­den­net­tu­ja mai­nok­sia, jot­ka puhut­te­le­vat suo­raan pää­tös­vai­hees­sa ole­via asiak­kai­ta. Mai­nok­set voi­daan koh­dis­taa esi­mer­kik­si aiem­min sivus­tol­la vie­rail­leil­le tai tiet­ty­jä avain­sa­no­ja käyt­tä­neil­le, jol­loin ne osu­vat juu­ri oikeil­le hen­ki­löil­le.

Pää­tös­vai­hees­sa digi­taa­li­nen mark­ki­noin­ti pyr­kii siis vah­vis­ta­maan ja nopeut­ta­maan osto­pää­tös­tä sekä aut­ta­maan asiak­kai­ta valit­se­maan juu­ri sinun yri­tyk­se­si tar­joa­man rat­kai­sun.

Digitaalisen markkinoinnin kohdentaminen

Eri­lai­sia mah­dol­li­suuk­sia digi­mark­ki­noin­nin koh­den­ta­mi­seen on pal­jon, täs­sä muu­ta­mia esi­merk­ke­jä:

Demografinen kohdentaminen

Koh­den­nus perus­tuu koh­de­ryh­män demo­gra­fi­siin teki­jöi­hin, kuten ikä, suku­puo­li, sijain­ti, kou­lu­tus­ta­so jne.

Kiinnostusten mukaan kohdentaminen

Koh­den­nus perus­tuu käyt­tä­jien kiin­nos­tuk­sen koh­tei­siin, kuten aiem­piin hakui­hin, käyt­täy­ty­mi­seen verk­ko­si­vuil­la tai aiem­piin ostok­siin.

Käyttäytymisen mukaan kohdentaminen

Koh­den­nus perus­tuu käyt­tä­jän aiem­paan käyt­täy­ty­mi­seen ver­kos­sa, kuten sivus­toil­la vie­rai­lui­hin, ostok­siin, rekis­te­röi­ty­mi­seen jne. Käyt­täy­ty­mi­sen mukaan koh­den­ta­mi­nen voi aut­taa tavoit­ta­maan poten­ti­aa­li­set asiak­kaat, jot­ka ovat jo ilmais­seet kiin­nos­tuk­sen­sa tai ovat lähel­lä osto­pää­tös­tä.

Kontekstin mukaan kohdentaminen

Koh­den­nus perus­tuu mai­no­sym­pä­ris­töön ja sivus­ton tai sisäl­lön aihee­seen. Tämä voi aut­taa tavoit­ta­maan kävi­jöi­tä, jot­ka ovat kiin­nos­tu­nei­ta tie­tyis­tä aiheis­ta.

Kohdennus uudelleenmarkkinointina (remarketing)

Koh­den­nus perus­tuu käyt­tä­jien aiem­piin toi­miin sivus­tol­la. Mai­nok­sia näy­te­tään niil­le käyt­tä­jil­le, jot­ka ovat jo vie­rail­leet sivus­tol­la, mut­ta eivät vie­lä ole teh­neet osto­pää­tös­tä. Uudel­leen­mark­ki­noin­ti aut­taa pitä­mään brän­din mie­les­sä ja ohjaa poten­ti­aa­li­set asiak­kaat takai­sin sivus­tol­le pää­tök­sen­teon vai­hees­sa.

Koh­den­ta­mi­sen avul­la mai­non­ta voi tavoit­taa juu­ri oikean­lai­sen ylei­sön ja tehos­taa mark­ki­noin­tia mer­kit­tä­väs­ti. On kui­ten­kin tär­ke­ää löy­tää oikea tasa­pai­no tar­kan koh­den­ta­mi­sen ja laa­jem­man näky­vyy­den välil­lä, jot­ta mai­non­ta saa­vut­taa par­haan mah­dol­li­sen tulok­sen ja tukee lii­ke­toi­min­nal­li­sia tavoit­tei­ta­si tehok­kaas­ti.

Metan alus­toil­la, eli Face­boo­kis­sa ja Ins­ta­gra­mis­sa voi mai­non­taa koh­den­taa myös hyvin tehok­kaas­ti. Meta-pik­se­lin avul­la koh­den­ta­mi­nen onnis­tuu vie­lä ihan uudel­la tasol­la. 

Digimarkkinointistrategia

Yri­tyk­sen digi­mark­ki­noin­ti kan­nat­taa aloit­taa digi­mark­ki­noin­ti­suun­ni­tel­mas­ta. Hyvin laa­dit­tu digi­mark­ki­noin­ti­suun­ni­tel­ma aut­taa sinua var­mis­ta­maan, että mark­ki­noin­nis­sa panos­te­taan oikei­siin asioi­hin.

Ilman sel­ke­ää suun­ni­tel­maa ja tavoit­tei­ta, digi­mark­ki­noin­tia on han­ka­la suun­ni­tel­la ja toteut­taa joh­don­mu­kai­ses­ti.

Alkuun kan­nat­taa siis poh­tia seu­raa­via step­pe­jä:

Määritä tavoitteet

Mit­kä ovat digi­mark­ki­noin­nin tavoit­teet? Mitä mark­ki­noin­nil­la halu­taan saa­vut­taa? Mikä on ensi­si­jai­nen tavoit­tee­si? Entä mah­dol­li­set tois­si­jai­set tavoit­teet?

Tunne yleisösi

Tavoit­tei­den lisäk­si sinun täy­tyy tie­tää, kenel­le mark­ki­noit. Mie­ti, min­kä­lai­nen hen­ki­lö on ihan­nea­siak­kaa­si, kenel­le tuot­tee­si tai pal­ve­lusi on suun­nat­tu. Mitä parem­min tun­net koh­dey­lei­sö­si, sitä tehok­kaam­min voit koh­den­taa heil­le vies­tiä­si.

Määrittele keinot ja kanavat

Kun tie­dät mitä mark­ki­noit ja kenel­le, on seu­raa­vak­si mie­tit­tä­vä, mitä kaut­ta koh­dey­lei­sön voi­si tehok­kaim­min tavoit­taa. Mie­ti, mis­sä nämä koh­de­hen­ki­löt liik­ku­vat, miten he käyt­tä­vät verk­koa ja min­kä­lai­nen sisäl­tö hei­tä voi­si kiin­nos­taa.

Resurssit, budjetti ja aikataulu

Kuka tekee ja mitä? Kuin­ka pal­jon panos­te­taan medi­aan ja pal­ve­lui­hin? Mis­tä kan­nat­taa aloit­taa ja mis­sä jär­jes­tyk­ses­sä asioi­ta teh­dään.

Aseta mittarit ja seuraa tuloksia!!

Ilman tark­ko­ja mit­ta­rei­ta on mah­do­ton­ta saa­da sel­ke­ää kuvaa sii­tä, toi­mii­ko mark­ki­noin­ti vai ei. On ensi­si­jai­sen tär­ke­ää seu­ra­ta mark­ki­noin­nin tehok­kuut­ta. Kui­ten­kin vie­lä mer­kit­tä­väm­pää on mita­ta juu­ri nii­tä teki­jöi­tä, jot­ka osoit­ta­vat, olet­ko saa­vut­ta­nut aset­ta­ma­si tavoit­teet.

Jat­ku­va seu­ran­ta ja ana­ly­soin­ti aut­ta­vat hah­mot­ta­maan, mit­kä mark­ki­noin­ti­stra­te­giat ja kana­vat toi­mi­vat ja tuot­ta­vat par­hai­ten sekä miten nii­tä voi­daan edel­leen paran­taa tavoit­tei­de­si saa­vut­ta­mi­sek­si.

Digimarkkinoinnin toimivuuden mittaaminen

Digi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin mit­taa­mi­nen on jat­ku­va pro­ses­si ja kes­kei­nen osa digi­mark­ki­noin­ti­stra­te­gian onnis­tu­mi­sen arvioin­tia ja kam­pan­joi­den jat­ku­vaa opti­moin­tia.

Se mah­dol­lis­taa mark­ki­noi­jil­le arvok­kaan tie­don kerää­mi­sen kam­pan­joi­den tehok­kuu­des­ta, tavoit­tei­den saa­vut­ta­mi­ses­ta ja käyt­tä­jien käyt­täy­ty­mi­ses­tä.

Mit­taa­mi­sen avul­la voi­daan tun­nis­taa par­hai­ten menes­ty­neet kam­pan­jat, ymmär­tää asiak­kai­den tar­pei­ta parem­min ja kehit­tää digi­mark­ki­noin­ti­stra­te­gi­aa entis­tä tehok­kaam­mak­si.

Luvut ovat digitaalisen markkinoinnin vahvuus, ne kertovat tulokset suoraan

Google Ana­ly­tics on yksi suo­si­tuim­mis­ta työ­ka­luis­ta digi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin mit­taa­mi­seen. Se tar­jo­aa kat­ta­vaa tie­toa verk­ko­si­vus­ton lii­ken­tees­tä, käyt­tä­jien käyt­täy­ty­mi­ses­tä, miten käyt­tä­jät saa­pu­vat sivus­tol­le, kon­ver­siois­ta ja pal­jon muu­ta.

Kon­ver­sio­seu­ran­nan avul­la voi­daan seu­ra­ta kävi­jöi­den toi­min­taa, kuten osto­ta­pah­tu­mia, lomak­kei­den täyt­tä­mis­tä tai muu­ta toi­vot­tua toi­min­taa, joka on mää­ri­tel­ty tavoit­teek­si.

Tämä aut­taa ymmär­tä­mään, kuin­ka tehok­kaas­ti kam­pan­jat tuot­ta­vat toi­vot­tu­ja tulok­sia.

Kotisivut toimivat digimarkkinoinnin perustana

Yri­tyk­sen koti­si­vut toi­mi­vat kes­kei­se­nä tuki­pis­tee­nä kai­kil­le digi­taa­li­sil­le mark­ki­noin­ti­kam­pan­joil­le.

Mai­nos­ten, some-pos­tauk­sien, säh­kö­pos­ti­kam­pan­joi­den ja mui­den mark­ki­noin­ti­toi­men­pi­tei­den tulee ohja­ta kävi­jät sel­keil­le ja hou­kut­te­le­vil­le koti­si­vuil­le, jot­ta he saa­vat tar­vit­se­man­sa tie­dot ja mah­dol­li­suu­den toi­mia.

Jos koti­si­vu ei toi­mi tek­ni­ses­ti tai sisäl­löl­li­ses­ti, valuu digi­mark­ki­noin­tiin sijoi­te­tut rahat huk­kaan.

Koti­si­vut ovat digi­mark­ki­noin­nin perus­ta, joten nii­den suun­nit­te­luun, laa­tuun ja opti­moin­tiin kan­nat­taa panos­taa.

Hyvin toi­mi­vat koti­si­vut luo­vat posi­tii­vi­sen ensi­vai­ku­tel­man yri­tyk­ses­tä ja aut­ta­vat hou­kut­te­le­maan ja sitout­ta­maan kävi­jöi­tä sekä muun­ta­maan hei­dät asiak­kaik­si.

Yri­tyk­sen koti­si­vut ovat­kin siis tär­kein ja paras työ­ka­lu kovas­sa kil­pai­lus­sa — jos koti­si­vuis­ta­si ei ole vie­lä hiot­tu timant­tis­ta myyn­ti­ko­net­ta, kan­nat­taa se teh­dä heti seu­raa­vak­si!

Digimarkkinointi on jatkuvaa oppimista ja kehittämistä

Ole avoin uusil­le ideoil­le, kokei­le eri­lai­sia stra­te­gioi­ta ja opi jat­ku­vas­ti koh­de­ryh­mä­si käyt­täy­ty­mi­ses­tä ja tar­peis­ta.

SEO

Haluaisitko hyödyntää digimarkkinointia tehokkaammin?

Google-näky­vyy­den kas­vat­ta­mi­nen ja tehok­kai­den koti­si­vu­jen raken­ta­mi­nen on ydin­osaa­mis­tam­me. Ota yhteyt­tä ja suun­ni­tel­laan juu­ri teil­le sopi­va stra­te­gia digi­mark­ki­noin­nin tehok­kaa­seen hyö­dyn­tä­mi­seen!